Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan
Скачать 14.08 Kb.
НазваниеQafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan
Дата конвертации07.02.2013
Размер14.08 Kb.
ТипДокументы
Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (QTRM)- Azərbaycan

Avrasiya Fondunun Layihəsi


Мониторинг вя Гиймятляндирмя” цзря тялим


Тялим Хязяр Университетинин Мониторинг вя Гиймятляндирмя цзря

мцтяхяссиси Диларя Cяфярова

вя

Вятяндашларын Инкишаф Мяркязинин тялимчиси

Афаг Рзайева

Тяряфиндян апарылаъаг


ТЯЛИМИН ЭЦНДЯЛИЙИ


18 Феврал 2006


10:00-10:10 Иштиракчылар вя Тялимчилярин танышлыгы

10:10-10:20 Мониторинг вя Гиймятляндирмя щаггында эириш


10:20-10:50 Сессийа 1: Сосиал-Игтисади Сийасят • Сосиал-Игтисади Сийасят нядир?

 • Сосиал -Игтисади Сийасятин 9 принсипи

 • Гярарларын гябул едилмясиндя башлыъа принсипляр


10:50-11:50 Сессийа 2: Сосиал-Игтисади програмларын Мониторинги • Мониторинг нядир?

 • Мониторинг нийя эюря лазымдыр?

 • Мониторинг цчцн индикаторлар вя онларын типляри

 • Мониторинг кечирилмяси цчцн мялумат базасынын тяшкили

 • Мониторингин кечирилмяси етапларынын тящлили


11:50-12:10 Чай фасиляси


12:10-13:10 Сессийа 3: Сосиал-Игтисади Прорамларын Гиймятляндирилмяси


 • Гиймятляндирмя нядир?

 • Гиймятляндирмянин нювляри

 • Мониторинг вя Гиймятляндирмя

 • Гиймятляндирмя ня заман лазым олур?

 • Гиймятляндирмянин мягсяди

 • Гиймятляндирмянин кечирилмяси вя онун етаплары

 • Гиймятляндирмянин нятижяляриндян истифадя

 • Ряйляр: Ряйляри инандырыъы едян вя етмяйян амилляр


13:10-13:30 Мониторинг вя Гиймятляндирмяйя аид тапшырыг


13:30-13:45 Сорьу анкетляринин долдурулмасы


13:45-14:00 Йекун

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAzərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
«1907-ci ildən sonra Rusiyada liberalizmin təqibi ilə əlaqədar türk-tatar liderlərinin mühacirəti nəticəsində… pantürkizmin ağırlıq...
Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152 1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala...
Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAzərbaycan Arxeologiyası 2004

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan kənd təSƏRRÜfati nazirliyi

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan kənd təSƏRRÜfati nazirliyi

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAZƏrbaycan respublikasinda iCTİMAİ İnformasiyalarin açiqlanmasi və ƏLDƏ olunmasi vəZİYYƏTİNİn monitoriNQİ

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (qtrm)- azərbaycan iconAzərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan digər malların siyahısı

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница