Surət
Скачать 73.23 Kb.
НазваниеSurət
Дата конвертации13.02.2013
Размер73.23 Kb.
ТипДокументы
4(104)-06/2011 Surət


Тягсирляндирилян шяхс барясиндя seçilmiş щябс гятимкан тядбиринин ев дустаглыьы иля явяз едилмясиндян имтина щаггында гярарын ганунилийинин вя ясаслыьынын йохланылмасы щаггында


Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин


Г Я Р А Р Ы


18 феврал 2011-ъи ил. Эянъя шящяри.


Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы-

Щаким Мурадов Ъейщун Мяъид оьлунун сядрлийи,

Щакимляр Байрамов Елшад Абдулла оьлу вя Рзагулийев Шамил Гящряман оьлундан ибарят тяркибдя,

Мящяррямов Елнур Мирбяшир оьлунун катиблийи,

Тягсирляндирилян шяхс Ъябийев Азяр Ариф оьлу, onun мцдафиячиси Намазов Елчин Йусиф оьлу, Эянъя шящяр прокурорунун nümayəndəsi Мяммядов Фяхри Ващид оьлу və Эянъя шящяр Полис Идарясинин Истинтаг Шюбясинин baş мüstəntiqи Sadıqov Şahin Hüseyn oğluнун иштираклары иля,

Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 221.3-ъц маддяси иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмиш Ъябийев Азяр Ариф оьлунун барясиндя сечилмиш щябс гятимкан тядбиринин ев дустаглыьы гятимкан тядбири иля явяз едилмясиндян имтина барядя Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли гярарындан тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиси Намазов Елчин Йусиф оьлу тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайятиня ясасян гапалы мящкямя иъласында щямин гярарын ганунилийини вя ясаслаьыны йохлайараг мящкямя коллеэийасы-


МЦЯЙЙЯН ЕТДИ:


Эянъя шящяри Nizami rayon məhkəməsinin 18 yanvar 2011-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası CM-nin 221.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən шяxs Cяbiyev Azяr Arif oьlu barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.

Тəqsirləndirilən şəxsin müdafıəçisi Elçin Namazov vəsatətlə məhkəməyə müraciət edərək Cəbiyev Azər Arif oğlu barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsini xahiş etmişdir.

Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли гярары иля müdafıəçinin vəsatəti rədd edilмишдир.

Щямин гярардан тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиси Намазов Елчин Йусиф оьлу апеллйасийа шикайяти веряряк гярарыn ляьв едilməsini və А.Ъябийевин барясиндя сечилмиш щябс гятимкан тядбириnin ев дустаглыьы иля явяз едилмяси барядя гярар чыхарылмасыны хащиш етмишдир.

Мцдафиячи апеллйасийа шикайятини беля ясасландырмышдыр ки, тягсирляндирилян шяхсин даими йашйыш йери мювъцд олмагла, яввялляр мящкум олунмамыш, аиляли олмагла щимайясиня 3 азйашлы ушаьы вардыр, А.Ъябийевин истинтагдан гачыб эизлянмяси вя истинтагын эедишиня тясир етмяси mümkün deyildir.

Мящкямя коллеэийаsının иъласында тягсирляндирилян шяхс Ъябийев Азяр Арфи оьлу вя мцдафиячиси Намазов Елчин Йусиф оьлу апеллйасийа шикайятиндя эюстярилянляри мцдафия едяряк şikayətin тямин олунмасыны хащиш етдиляр.

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин иъласында Эянъя шящяр прокурорунун nümayəndəsi Мяммядов Фяхри Ващид оьлу апеллйасийа шикайятинин дялилляри иля разылашмайараг шикайятин тямин олунмамасыны və Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли гярарынın дяйишдирилмядян сахланылмасыны хащиш етди.

Apellyasiya mяhkяmяsi iш materiallarыnы yoxlayыb, apellyasiya шикайятинин dяlillяrini hərtərəfli araшdыrыb belя nяticяyя gяlir ki, апеллйасийа шикайяти tяmin едилмядян, Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли гярары дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр.

Иш материалларында олан тягсирляндирилян шяхсин ифадясиндян вя мящкямя иъласындакы чыхышындан айдын олур ки, о, республика яразисини мцхтялиф вахтларда дяфялярля тярк етмишдир вя фактики гейдиййатда олдуьу йердя йашамыр. О, bu halı 10 ил мцддятиндя Иран Ислам Республикасында дини тящсил алмасы иля ясасландырмыш, щямин мцддятдя илдя 2-3 дяфя тятиля бурахылыб Эянъяйя эялдийини билдирмишдир.

Ибтидаи арашдырманы апармыш шяхс биринъи вя апеллйасийа инстансийа мящкямяляриндяки чыхышларында гейд етмишдир ки, узун мцддят хариъи юлкядя тящсил алыб орада йашамасы, тез-тез хариъи юлкяляря эедиб эялмяси, даими гейдиййатда олдуьу йердя йашамамасы сябябляриндян тягсирляндирилян шяхсин ъинайят просесини щяйата кечирян органдан гачыб эизлянмяк, истинтагын вя йа мящкямя бахышынын нормал эедишиня мане олмаг имканлары реалдыр.

Биринъи инстасийа мящкямяси тягсирляндирилян шяхс барясиндя сечилмиш щябс гятимкан тядбиринин ев дустаглыьы гятимкан тядбири иля явяз едилмясиндян имтина едяркян бу щаллары инандырыъы гябул едиб, щямин щаллара ясасланмышдыр.

İш материаллардан эюрцнцр ки, təqsirləndirilən şəxs Cəbiyev Azər Arif oğlu 16 yanvar 2011-ci il tarixdə saat 17-00 radələrində Gəncə şəhər Nizami rayon Polis şöbəsinin rəisi Ağahüseyn Məmmədovun iş otağında heç bir səbəb olmadan səs-küy salaraq, iş stolunun üstündə olan kompüter monitorunu, klavyaturasını, teiefon aparatını əli ilə dartıb yerə salmış, stulu götürüb silah qismində tətbiq edərək ona tərəf atmaq istərkən şöbənin cinayət axtanş bölməsinin rəisi Ədalət Həsənov onun qabağma keçib imkan vermədiyindən, o, həmin stulu döşəməyə çırparaq sındırmış, səs-küyə rəisin iş otağına daxil olmuş polis nəfərləri İsgəndərov Nofəl Vaqif oğlu və İbrahimzadə İbrahim Rasim oğlu onu intizama dəvət etmələrinə baxmayaraq o, öz qərəzli hərəkətlərini davam etdirərək döşəmədə olan qırılmış stulu əlinə götürmək istəyərkən N.İsgəndərov ona imkan verməyərkən sonuncunun sol əlinin üst hissəsinin sıyrığı ilə nəticələnən sağlamlığa zərər vurmayan xəsarət yetirmiş, ayağı ilə təpik ataraq İ.İbrahimzadənin sağ əlinin üst səthinin qançırı ilə nəticələnən sağlamlığa zərər vurmayan xəsarət yetirib içtimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən, vətəndaşlar üzərində zor tətbiq olunması ilə, özgənin əmlakının məhv edilməsi və silah qismində istifadə olunan əşyaları tətbiq etməklə müşaiyət edilən qərəzli hərəkətlər edərək xuliqanhq etmişdir. 18 yanvar 2011-ci il tarixdə Cəbiyev Azər Arif oğlu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, ona Azərbaycan Respublikası CM-nin 221.3-cü maddəsi ilə ittiham elan olunmuşdur.

Məhkəmə Cəbiyev Azər Arif oğlunun torətdiyi əməlin ictimai təhlükəliyini, azadlıqda qalarsa istintaqdan qaçıb gizlənə bilməsi və istintaqın gedişinə təsir göstərə bilməsi ehtimalını, həmçinin istintaqın davam etməsini nəzərə alaraq hesab edir ki, müdafiəçi Elçin Namazovun шикайяти əsassız olduğundan тямин edilməмяlidir.

Мящкямя kollegiyasы yuxarыda шяrh olunanlara hцquqi qiymяt verib belя nяticяyя gяlir ki, apellyasiya шикайяти tяmin edilmямяli, bu iш цzrя qяbul edilmiш Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли qяrarы дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр.

Azяrbaycan Respublikasы CPM-nin 453.6.1-ъи maddяsini rяhbяr tutub mяhkяmя kollegiyasы-


ГЯРАРА АЛДЫ:


Тягсирляндирилян шяхс Ъябийев Азяр Ариф оьлунун мцдафиячиси Намазов Елчин Йусиф оьлунун апеллйасийа шикайяти тямин едилməсин.

Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 221.3-ъц маддяси иля тягсирляндирилян шяхс Ъябийев Азяр Ариф оьлунун барясиндя сечилмиш щябс гятимкан тядбиринин ев дустаглыьы гятимкан тядбири иля явяз едилмясиндян имтина olunması барядя Эянъя шящяри Низами Район Мящкямясинин 10 феврал 2011-ъи ил тарихли гярары дяйишiklik eдилмядян сахланылсын.

Гярар гятидир, ондан кассасийа шикайяти вя йа кассасийа протести вериля билмяз.


Sədrlik edən:

Hakimlər:


Əsli ilə düzdür, hakim: C.M.Muradov

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Surət iconİш №2(107)-06/2011 Surət гярарда д
Щакимляр – Бабайев Гядим Халид оьлу вя Мяммядов Намиг Еййуб оьлундан ибарят тяркибдя
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница