AZƏrbaycan respublikasi adindan
Скачать 329.76 Kb.
НазваниеAZƏrbaycan respublikasi adindan
Дата конвертации15.02.2013
Размер329.76 Kb.
ТипДокументыQƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN


14 нойабр 2012-ci 2-1(106)144/2012 Şirvan şəhəri


Şirvаn Аpellyаsiyа Məhkəməsinin Инзибати-Игтисади kollegiyası hаkimlər: Kərimov Qəzənfər Babaxan oğlu (sədrlik еdən), Ъамалов Етибар Яли оьлу вя Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, Gözəlov Sakit Tahir oğlunun катиблийи ilə, ъавабдещин вякили вя нцмайяндяси Ейвазов Фцзули Фаиг оьлунун иштиракы иля, иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызынын ъавабдещляр Мустафайев Азад Исраил оьлуна вя Салйан району, Иъра бюлмясиня гаршы иъра сянядинин иъра едилмяси, азйашлынын мяъбури гайдада алыныб иддиачыйа верилмяси вя иърайа манне оланларын ъязаландырылмасы тялябиня даир инзибати иш цзря Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарындан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили Ейвазов Фцзули Фаиг оьлу tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq


M Ц Я Y Y Я N E T D И:


Ширван Инзибати-Игтисади Məhkəməsinin 09 август 2012-ci il tarixli qəрары иля Иддиа тяляби гисмян тямин едилмиш, Салйан район Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли 2(006)-422/09 сайлы иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызынын cavabdeh Мустафайев Азад Исраил оьлундан ушаг тялябиня даир иш цзря 14.11.2002-ъи ил тарихдя anadan olmuş Мустафайев Исраил Азад оьлунун Мустафайев Азаддан алынараг сахланылмасы цчцн анасы Мустафайева Илщамяйя верилмяси барядя иъра сянядинин иъра едилмяси ющдялийи ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмясинин цзяриня гойулмуш, гярарын иърасы ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмясиня щяваля едилмиш, ъаваббдещлярдян 03 манат дювлят рцсуму алынараг, дювлят щесабына верилмяси гярара алынмыш, iddia tələbi isə галан щиссядя тямин едилмямишдир.


ИШИN HALLARЫ:


Мустафайева Илщамя Вяли гызы иддиа яризяси иля Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясиня мцраъият едяряк, ъавабдещляр Мустафайев Азад Исраил оьлу вя Салйан район Иъра бюлмясиня гаршы Салйан район Иъра бюлмясинин иъраатында олан 2(006)-422/09 сайлы иъра сянядинин, Салйан Rайон Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли, гятнамясинин гярязли олараг, тамащ мягсяди иля гясдян иъра олунмамасы, йяни азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун полис васитясиля мяъбури гайдада борълудан алынмасы, иддиачыйа верилмяси вя иърайа мане оланларын ъязаландырылмасы барядя инзибати мцбащися цзря гярар чыхарылмасыны хащиш етмишдир.

Иддиа яризяси онунла ясасландырылмышдыр ки, иддиачынын тяляби цзря гябул едилмиш Salyan Rayon Məhkəməsinin 10 noyabr 2009-cu il tarixli, 2(006)-422/09 sayli qətnaməsi ясасында верилмиш icra sяnяdi мяъбури icra olunmalı, azyaşli uşaq cavabdeh-borcludan alinmalı, аnasina - иддиачыйа verilməlidir. Щabelə qətnamənin 3 il ərzində qəsdən icra olunmamasi nəticəsində dəymiş maddi-mяnяvi ziyanin əvəzində iddiaçı-tələbkar Mustafayeva İlhamə Vəli qlzinin xeyrinə 50000 (əlli min) manat və dövlətin xeyrinə 50000 (əlli min) manat, cəmi 100000 (yüz min) manat məbləğində pul vəsaiti qətnamənin icrasina mяsuliyyяtsiz yanaşan və mane olan cavabdehlərdən tutulmalldir və icrasы məcburi olan məhkəmə aktlni qərəzli olaraq, qəsdən icra etməyən və icrasina maneçilik törədən cavabdehlər (borclu və icra məmuru) идддиачынын (fıziki şəxsin) və dюvlətin hüquqlarina, qanuni mяnafelяrinя mühüm zяrяr vurduqlarina görя cяzalandыrыlmalыdыrlar. İddia ərizəsində göstərilmişdir ki, iддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызы иля ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу арасында олан никащ Salyan Rayon Məhkəməsiнин 14.10.2009-cu il tarixli qətnaməsi ilə ləğv edilmişdir. Salyan Rayon Məhkəməsinin гятнамясиня ясасян 14 noyabr 2002-ci il tarixdə doğulmuş Mustafayev İsrail Azad oğluнун Mustafayev Azad İsrail oğlundan алынараг, иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызына верилмяси гят едилмишдир. Ъавабдещ А.Мустафайевин апеллйасийа вя кассасийа шикайятляриня бахмайараг гейд олунан гятнамя гцввясиндя сахланылмыш вя Салйан Rайон Мящкямяси тяряфиндян гятнамя ясасында иъра вярягяси верилмишдир. Гятнамянин иърасы Салйан район Иъра Бюлмясиня тапшырылмышдыр. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя гятнамяси иъра олунмамышдыр. Ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмяси иъра сянядини гясдян иъра етмямишдир. Иъра сяняди иъра олунмадыьы цчцн иддиачы мадди вя мяняви изтираба мяруз галмышдыр. Бу да иддиачынын йашамаг щцгугуну позмушдур. Она эюря дя Salyan Rayon Məhkəməsinin 10 noyabr 2009-cu il tarixli 2(006)-422/09 saylı, qətnamənin15 (on beş) gün ərzində məcburi qaydada icra olunması, oğurlanmiş uşağın borcludan polis vaситəsi ilə məcburi alынıb anasina-иддиачыйа verilməsi вя дювлят рцсумунун ъавабдещлярдян тутулмасы, щямчинин Салйан район Иъра Бюлмясминин ряиси Ağahüseyn Fərzəliyev və ъавабдещ Azad Mustafayevдян 50000 manat иддиачынын xeyriнə, 50000 manat dövlətin xeyrinə cəmi 100000 (yüz min) manat məbləğində cərimə olunmaları və cərimə məbləğlərinin məcburi qaydada tutulmasi, cavabdeh Salyan rayon Icra Bölməsinin rəisi Ağahüseyn Fərzəliyevin vəzifə səlaщiyyətlərindən sui-istifadə etdiyini, vəzifəli şəxsin xidməti vəzifələrinin icrasi ilə əlaqədar özü və cavabdeh - borclu Azad Mustafayev üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədi ilə öz qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdяn zidd olaraq istifadə etməsini, qanunun aliliyini təmin etmədiklərini, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin sonuncu mərhələsinə, habelə qətnamənin icra olunmasina mane olduqlarinı nəzərə alaraq, Ağahüseyn Fərzəliyevin və Azad Mustafayevin cяzalandirыlmalarы, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları üçün xüsusi qərardad çlxarылмасы барядя гярар верилмяси мящкямядян хащиш олунмушдур.

Биринъи инстансийа мящкямясиндя dindirilmiş iddiaçı Мустафайева Илщамя Вяли гызы иддиа яризясиндя эюстярилянляря уйьун изащат веряряк, иддиа tələbinin тямин едилмясинə dair qərar qəbul edilməsini мящкямядян хащиш етмишдир.

Биринъи инстансийа мящкямясиндя диндирилмиш ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу иддиа яризясини гябул етмяйяряк izahatında эюстярмишдир ки, азйашлы ушаг онун щимайясиндя йашайыр. Гятнамянин иъра едилмясиня, ушаьын анасына верилмясиня етираз етмир. Лакин, ушаг анасынын йанына эетмяк истямядийи цчцн гятнамя иъра олунмамышдыр. Щазырда оьлу Исраил хястядир. Cavabdeh qятнамянин иърасы ушаьын саьламлыьына мянфи тясир эюстярмязся icra olunmasına етираз етмədiyini bildirmişdir.

Биринъи инстансийа мящкямясиндя диндирилмиш ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмясинин нцмайяндяси Ялийев Вцгар Бяхтийар оьлу изащатында эюстярмишдир ки, Salyan Rayon Məhkəməsi tərəfındən verilmiş 2(006)-422/09 saylı, 10 noyabr 2009-cu il tarixli icra sənədinə əsəsən cavabdeh Mustafayev Azad İsrail oğlu ilə iddiaçı Mustafayeva İlhamə Vəli qızının birgə niкahlarından 14 noyabr 2002-ci ildə anadan olmuş Mustafayev İsrail Azad oğlunun saxlanılması üçün atası Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq anası Mustafayeva İlhamə Vəli qızına verilməsi qərara alınmışdır. İcra tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Mustafayev İsrail Azad oğlu Salyan rayon Uşaq Xəstəxanasında «Ensefatopatiya hipertenzion sindiromu, sinir - reflektor oynaqlığı, qıcolma tutulmaları» diaqnozu ilə stasionar müalicədədir. Bu faktın yerində yoxlanılması ilə əlaqədar iddiaçı Mustafayeva İlhamə Vəli qızı ilə birlikdə Salyan rayon Uşaq Xəstəxanasına олмуш və uşağın orada stasionar müalicədə olması öz təsdiqini tapmışdır. Bu barədə müvafiq akt tərtib edilmişdir. Uşağı müalicə edən həkim icra hərəkətlərinin yalnız uşaq stasionar müalicə müəsisəsindən buraxıldıqdan sonra davam etdirilməsini mümkün hesab etmişdir. Həkim Afət İsmayılova uşağın xəstə olması və hal-hazırda müalicə alması barədə İcra Bölməsinə arayış təqdim etmişdir. Xəstəxanada uşağın müalicə olunması xəstəlik tarixçəsində öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə И.Mustafayeva İsrailin yatdığı palataya daxil olmuş və ona nəvaziş göstərmək istədikdə uşaq anası ilə aqressiв rəftar edərək, onу otaqdan qovmuşdur. Bu fakt tərtib olunmuş aktda öz əksini tapmışdır. İddiaçı Mustafayeva İlhamə və onun anası Mustafayeva Şəhla həmin aktı imzalamышлар. Uşaq müalicə müəssisəsindən buraxıldıqdan sonra 5 mart 2010-cu il tarixə məcburi icra tədbiri müəyyən edilmiş. Lakin, cavabdeh Mustafayev Azad İsrail oğlu göstərilən məhkəmə qərarı ilə razılaşmadığı üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti ilə müraciət etmiş və bununla bağlı Иъра Бюлмясиня məktub daxil olmuş, onun apellyasiya şikayəti təmin olunmadığından, Mustafayev Azad İsrail oğlu Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti vermişdir. Lakin, yenə də onun şikayəti təmin olunmamış və qərar öz qüvvəsinдя saxlaнылmışdır. Mustafayev Azad İsrail oğlu 16 dekabr 2010-cу il tarixdə Ali Məhkəmənin MİÜMK-nın çıxardığı qərardan Ali Məhkəmənin Plenumuna əlavə kassasiya şikayəti vermiş və həmin şikayət ərizəsi 20 dekabr 2010-cу il tarixdə Ali Məhkəmədə qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Alı Məhkəməsinin 13(102)-574 /2010 saylı 09 fevral 2011-ci il tarixli qərardadına əsasən borclu Mustafayev Azad İsrail oğlunun əlavə kassasiya şikayəti əsassız olduğu üçün Ali Məhkəmənin Plenumunun baxışına çıxarılmamışdır. Bu barədə qərardad 19 may 2011-ci il tarixdə Salyan rayon İcra Bölməsinə daxil olmuşdur. Mustafayev İsrail Azad oğlunun saxlanılması üçün atası Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq anası Mustafayeva İlhamə Vəli qızına verilməsi 02 iyun 2011 -ci il saat 11:00-a təyin edilmiş və bu barədə tərəflərə və aidiyyəti orqanlara rəsmi bildiriş göndərilmişdir. Göstərilən vaxtda, yəni 02 iyun 2011-ci il saat 11.00-da icra vərəqəsində göstərilən uşağın atasından alınaraq anasına verilməsi tədbirlərinə başlanmışdır. İcra tədbirinə dəvət olunmuş aidiyyəti əməkdaşların və Salyan Rayon Məhkəməsinin sədrinin birgə iştirakı ilə Mustafayev İsrail Azad oğlunun anası Mustafayeva İlhamə Vəli qızına verilən zaman uşaq qışqıraraq anasına getməkdən qəti imtina etmiş, о, aydın şəkildə nümayəndələrin qarşısında dəfələrlə təkrar edərək bildirmişdir ki, anası İlhamə ilə getmək istəmir. Məcburən onu anasına veriləcəyi təqdirdə özünü öldürəcəyini bildirmişdir. Mustafayev İsrail Azad oğlunun anası Mustafayeva İlhamə Vəli qızı ilə ünsiyyət qurması üçün ayrıca otaqda onların görüşməsinə şərait yaradılmış, lakin, yenə də uşaq ansının üzərinə atılaraq onu yumruqları ilə vurmağa başlamış və yüksək səslə qışqıraraq onun çıxıb getməsini тякидля tələb etmişdir. İş üzrə iddiaçı İlhamə Mustafayevanın nümayədəsi uşağın zorla голун-гычын баьланылмасыны вя машина гойулмасыны tələb etmişdir. Uşağı heç cür sakitləşdirmək mümkün olmadığından, həkimlərin rəyinə əsasən onun epilepsiya xəstəsi olması ilə əlaqədar bu prosesin onun psixologiyasına və səhhətinə mənfi təsir göstərəciyini nəzərə alaraq icra tədbirləri dayandırılmışdır. Бу сябябдян icra vərəqəsinin icrası mümkün олмамышдыр. Cavabdeh Салйан район Иъра Бюлмясинин нцмайяндяси Ялийев Вцгар Бяхтийар оьлу göstərilənləri nəzərə alaraq iddia tələbinin rədd olunmasına dair qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.


APELLYASИYA ШИКАЙЯТЫNЫN DЯLИLLЯRИ:


Биринъи инстансийа мящкямясинин иш цзря гяrarından наразы олан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили Ейвазов Фцзули Фаиг оьлу apеллйасийа шикайяти веряряк gюstяrmишdir kи,кечмиш щяйат йолдашы И.Мустафайева иддиа яризяси иля Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясиня мцраъият едяряк азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун полис васитясиля мяъбури гайдада борълудан алынмасы, иърайа мане оланларын ъязаландырылмасы барядя инзибати мцбащисяйя даир гярар чыхарылмасыны хащиш етмишдир. Ширван Инзибати Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярары иля иддиа тяляби гисмян тямин едилмишдир. Гярар тялясик, бцтцн щаллар арашдырылмадан, бцтцн шащидляр диндирилмядян, ушаьын хястялийи, эяляъяк талейи нязяря алынмадан, иддиачынын юзцнцн ясяби, невроз хястялийиндян мцалиъя алмасы, ушаьы сахламаг цчцн мадди имканынын вя ев шяраитинин олмамасы, иддиачынын шяхсиййятинин мянфи олмагла ушаьа щеч бир гайьы эюстярмямяси вя.с. щаллар нязяря алынмадан мадди вя просессуал ганун позунтуларына йол верилмякля гябул едилмишдир. Беля ки, Салйан Район Мящкямясинин 10 тнойабр 2009-ъу ил тарихли гятнамяси иля азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун ондан алынараг сахланылмасы цчцн иддиачы Илщамя Мустафайеввайа верилмяси гят едилмишдир. Щямин гятнамядян вердийи апеллйасийа вя кассасийа шикаййятляри тямин едилмямишдир. Бундан сонра Салйан Район Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли гятнамяси гануни гцввяйя минмиш, бу гятнамяйя ясасян иъра вярягяси верилмиш вя гятнамянин иърасы Салйан rайон Иъра Бюлмясиня щяваля едилмишдир. Иъра бюлмяси тяряфиндян дяфялярля гятнамяинин иърасына ъящд едился дя оьлу Мустафайев Исраил Азад оьлуун аьыр хястя олмасы, мцалиъя алмасы, юз тяшяббцсц иля анасы Илщамя Мустафайевин йанына эетмяк истямямяси, анасыны йумругла вурараг йцксяк сясля гышгырараг онун чыхыб эетмясини тякидля тяляб етмяси, яэяр ону мяъбури шякилдя иддиачыйа верярлярся юзцнц юлдцряъяйини билдирмяси вя щятта иъра заманы анасы ону гуъаглайаркян юзцня гясд етмяйя ъящд етмяси гятнамянин иъра едилмямясиня сябяб олмушдур ки, бурада ня онун ня дя ки, Салйан rайон Иъра бюлмясинин щеч бир тягсири йохдур. Ona görə də гятнамя иъра едилмяли дейил. Чцнки оьлу Мустафайев Исраил Азад оьлунун хястялийинин шиддятлянмясиня, онун психи травма алмасына, щяйатдан кцскцнляшмясиня, щятта юзцнц юлдцрмясиня сябяб ола биляр. Ona görə də hесаб едир ки, оьлунун саь галмасы гятнамянин иърасындан цстцндцр.

Apellyasiya şikayətində daha sonra göstərilmişdir ki, 14 нойабр 2002-ъи ил тарихдя анадан олмуш Мустафайев Исраил Азад оьлунун Мустафайев Азад Исраил оьундан алыныб иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызына верилмяси тялябиня даир мящкямянин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли иъра сянядинин иърасы мцмкцн олмадыьындан мцвафиг иъра вярягяси иъра мямурунун 29 ийун 2011-ъи ил тарихли гярарына ясасян ону гябул етмиш мящкямяйя гайтарылмалыдыр. Тялябкарын яризясиня ясасян Салйан Район Мящкямяси мцвафиг иъра вярягясини йенидян иърайа йюнялтмишдир. Салйан rайон Иъра Мямурунун 23 йанвар 2012-ъи ил тарихли гярарына ясасян иш цзря иъраата башлынылмышдыр. Иъра вярягясиндя эюстярилян ушаг Мустафайев Исраил Азад оьлунун кюнцллц гайдада анасына верилмяси мцмкцн олмадыьына эюря 09 март 2012-ъи ил тарихя саат 11:00-а мяъбури иъра тяйин едилмиш вя бу барядя тяряфляря вя аидиййаты гурумлара рясми билдириш эюндярилмишдир. 09 март 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да иъра вярягясиндя эюстярилян ушаг Мустафайев Исраил Азад оьлу, Салйан Район Ииъра бюлмясиня эятириляряк анасы Мустафайева Илщамя Вяли гызы иля айрыъа бир отаьа дявят едиляряк цнсиййят гурмалары цчцн шяраит йарадылмышдыр.Лакин ушаг анасына йахынлашмайараг бяркдян гышгырмыш, онун чыхыб эетмясини тяляб етмишдир. Щямин отаьа щяким, синиф мцяллимi, психолог вя ушаг тяшкилатынын нцмайяндяси дявят олунмушдур. Онларын да юз нювбясиндя ушаьын анасы иля эетмяси цчцн эюрдцйц бцтцн тядбирляр нятиъясиз галмышдыр. Бцтцн иъра тядбирляриндя борълу Азад Мустафайев оьлу Исраили кюнцллц олараг Иъра бюлмясиня эятирмиш вя гятнаммяинин иъра едилмясин щеч бир манечилик тюрятмямишдир. Apellyasiya şikayətində iддиачынын ушаьа мцнасибятиня dair göstərilmişdir ki, tələbkar ушаг анадан оландан сонра ona бахмамыш, она ана сцдц вермямиш, хястялийи шиддятляняндя атасына гошулуб Бакы шящяриня эетмиш, орада галмыш, щямин вахт ушаг няняси Мустафайева Тещранын, бибиси Асудя Мустафайеванын вя ъвабдещин щимайясиндя галмышдыр. Ушаг щямигя онларын йанында бюйцдцйцня эюря кюрпяликдян ана кими иддиачынын ана мящяббяти, нявазишини, гайьысыны эюрмядийиня эюря иддиачыйа гаршы щеч бир доьма щисляр кечирмир, ондан горхур, ясябилик кечирир, хястялийи, гыъолмалар артыр. Иддиачы вя онун валидейнляри щеч вахт ушаьа гайьы эюстярмяйибляр. 2004-ъц илдя иддиачы Илщамя Мустафайева евдян аъыг едиб Бакы шящяриня атасы евиня эедяркян ушаьын 3 йашы олмуш, щямин вахт ушаьы да юзц иля апармышдыр. 3-4 айдан сонра ушаьы эери гайтарараг uşağı saxlaya bilməməsini bildirmişdir. Валидейнляринин сюзц иля иддиачыны баьышлайараг, ушаьын хатириня аиля мцнасибятлярини давам етдирмишдир. Ушаq щямин вахтдан индийядяк анасынын вя анасынын аиля цзвлярини онун цстцня тез-тез гышгырдыгларыны, дюйдцклярини билдирmişdir, щямин щадисяляри йадындан чыхара билмир, щяр дяфя онун анасына вериляъяйяни ешидиб щяйяъанланыр oba görə də хястялийи шиддялянир. Эюстярилянляря ясасян Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарынын ляьв едилмясини вя иддианын тямин едилмямяси вя иш цзря иърааа хитам верилмяси барядя гяrar чыхарылмасыны хащиш етмишдир.


ПРОСЕССУАЛ МЯСЯЛЯЛЯР:


Апеллйасийа мящкямясиндя диндирилмиш ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун нцмайяндяси Ейвазов Фцзули Фаиг оьлу иш цзря Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли qярарынын ляьв едиляряк, иш цзря иъраата хитам верилмяси барядя гятнамя гябул едилмясини məhkəmə kollegiyasından хащи шетмишдир.

Апеллйасийа мящкямясиндя диндирилмиш иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызы apellyasиya шикайятиnин тямин едилмямясини, Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли qярарынын isə дяйишдирилмядян сахланылмасыны хащиш етди.

Мящкямя коллеэийасы тяряфиндян ишя мащиййяти цзря бахылмасынын вахты вя йери барядя лазыми гайдада хябярдар олунмаsына бахмайараг иддиачынын нцмайяндяси Гасымлы Ясэяр Гасым оьлу heç bir цзцрлц сябяб олмадан kollegiya иъласына эялмямиш və gəlməməməсinin səbəbi barədə məhkəməyə məlumat verməmişдиr.

Belə olan halda, məhkəmə kollegiyası Азярбайъан Республикасы MPM-nin 376.2-ci tələblərini nəzərə alaraq ишя мащиййяти цзря иддиачы И.Мустафайеванын нцмайяндяси В.Гасымлынын iştirakı олмадан бахылмасыны мцмкцн щесаб етмишдир.

HЦQUQИ MЯSЯLЯLЯR:Azяrbаycаn Respublиkаsы Иnzиbаtи Prosessuаl Mяcяllяsиnиn 82-cи mаddяsиnя gюrя, аpellyаsиyа иnstаnsиyаsы mяhkяmяsи mцbаhиsя иlя bаьlы ишя шиkаyяt hяddиndя vя hцquqи mяsяlяlяr, hаbelя sцbutlаr vя fаktlаr (fаktиkи hаllаr) яsаsыndа mаhиyyяtи цzrя tаm hяcmdя bаxыr. Apellyаsиyа иnstаnsиyаsы mяhkяmяsи hяmчиnиn həmin Mяcяllяnиn 12-cи mаddяsиnиn tяlяblяrиnя яsаsяn yenи tяqdиm olunmuш sцbutlаrы (sцbutetmя vаsиtяlяrиnи) vя fаktlаrы (fаktиkи hаllаrы) dа nяzяrя аlыr.

Azяrbаycаn Respublиkаsы Иnzиbаtи Prosessuаl Mяcяllяsиnиn 82.3-cü maddəsinə əsasən isə başqa qaydalar müəyyən edilməyibsə şikayət üzrə inzibati məhkəmə icraatında birinci instansiya məhkəməsində icraatla bağlı Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müvafiq prosessual qaydalar, o cümlədən iddia ərizəsinin formasına və məzmununa dair tələblər və Azırbaycan Respublikası MPM-nin apellyasiya instansiya məhkəməsində icraatla bağlı müvafiq müddəaları tətbiq olunur.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin “Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 372-ci maddəsinin apellyasiya baxışının hədləri barədə müddəalarının həmin Məcəllənin 372.1 və 372.7-ci maddələrinin tələbləri baxımından şərh edilməsinə dair” 20 may 2011-ci il tarixli Qərarında qeyd olunmuşdur ki, “Konstitusiya məhkəməsinin Plenumu bir daha onu vurğulayır ki, dispozitivlik və çəkişmə prinsiplərinə əsasən şəxsin xüsusi maraqları və hüquqları yoxlamanın predmetini və həddini müəyyən edir. Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, nə qədər ki, dispozitivlik prinsipinə uyğun olaraq tərəflər prosesin taleyini həll edir, icraat işdə iştirak edən şəxslərin təşəbbüsü ilə başlanılır və dayandırılır, işə baxılmanın düzgünlüyü məsələsi yalnız maraqlı şəxslər tərəfindən verilən şikayətlərdə mübahisələndirilir və şikayət maneəsiz olaraq geri götürülə bilər, ərizəçinin maraqları ikinci plana keçirilə bilməz. Buna görə də, apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini yalnız mübahisələndirilən hissədə yoxlayır. Bununla əlaqədar olaraq, apellyasiya instansiyası məhkəməsi qətnamənin mübahisələndirilməyən hissəsinə toxunmamalıdır. Qətnamənin tərəflərin mübahisələndirilməyən, onun əsaslılığını şübhə altına almayan hissədə ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi dispozitivlik və çəkişmə prinsipinin pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Birinci instansiya məhəkməsinin qətnaməsi hissəvi mübahisələndirildiyi halda apellyasiya instansiya məhkəməsi çıxardığı qətnamədə yalnız baxılan hissəyə münasibətini bildirməyə haqlıdır”.

Azяrbaycan Respublиkasы MPM-nиn 372.6-cı maddяsиnя яsasяn apellyasиya иnstansиya mяhkяmяsи birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsinin əsaslılığını onun düzünə və ya dolayısı ilə mübahisələndirilən hissəsində, şikayət qərarın ləğv edilməsinə yönəldikdə və ya apellyasiya şikayətində və ona etirazlarında ifadə olunmuş dəlillərə əsasən mübahisənin predmeti bölünməz olduqda isə tam yoxlayır.

Мящкямя коллеэийасы ишдя олан сянядляри тядгиг едяряк, апеллйасийа шикайятинин дялиллярини арашдырараг, həmçinin yuxarıda qeyd olunan qanun normalarını nəzərə alaraq щесаб едир ки, cavabdeh A.İ.Mustafayevin birinci instansiya məhkəməsinin iş üzrə qəрарындан vermiş olduğu apellyasiya şikayəti ancaq mübahisələndirilən, yəni iddia tələbinin təmin olunmuş hissəsində araşdırılmalı və iş üzrə qərarın həmin hissədə qanuniliyi və əsaslılığı yoxlanılmalıdır.

Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətində göstərilənləri nəzərə alaraq və işdə olan sənədləri tədqiq edərək hesab edir ki, Şирван Инзибати-Игтисади Məhkəməsinin 09 avqust 2012-ci il tarixli qərarı дяйишдирилмядян, apellyasiya isə təmin edilmədən saxlanılmalıdır.

Məhkəmə kollegiyası qeyd edir ki, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2007-ъи ил 28 август тарихли 136 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Инзибати органларын Тяснифаты»на əsasən hazırki iş üzrə ъавабдещ qismində işə cəlb edilmiş təşkilat инзибати орган кими тясниф олунмушдур. İş materiallarından müəyyən olunduğu kimi, idddiaçı Мустафайева Илщамя Вяли гызы hüquq və vəzifələrini ilə bağlı Салйан район Иъра бюлмясиня гаршы Салйан район Иъра бюлмясинин иъраатында олан 2(006)-422/09 сайлы иъра сянядинин, Салйан Rайон Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли, гятнамясинин гярязли олараг, тамащ мягсяди иля гясдян иъра олунмамасы, йяни азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун полис васитясиля мяъбури гайдада борълудан алынмасы, иддиачыйа верилмяси вя иърайа мане оланларын ъязаландырылмасы барядя гярар чыхарылмасыны məhkəmədən хащиш етмишдир.

İş materiallarından müəyyən edilir ki, iddiaçı məhkəmə qətnaməsinə əsasən азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун onun keçmiş əri Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq ona verilməsinə dair qətnamə əsasında verilmiş icra sənədinin hec bir əsas olmadan icra olunmamasını qanunsuz hesab edilməsinə və гятнамяни гярязли олараг, тамащ мягсяди иля гясдян иъра олунмамасы ilə bağlı iztirabların kecirdiyini bildirmişdir.

İş materiallarından və məhkəmə kollegiyası tərəfindən aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, iş üzrə məhkəmə qətnaməsi qanuni qüvvəsini aldıqdan sonra verilmiş icra sənədinə əsasən alınıb tələbkara verilməsi nəzərdə tutulmuş азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлу dəfələrlə İcra Bölməsinə gətиrilərək ayrıca otaqda anası Mustafayeva İlhamə Vəli qızına təqdim olunmuşdur. Lakin, iddiaçı uşağı özü ilə apara bilməmiş və aparылмыш tədbirlər heç bir nəticə verməmişdir. İşdən müəyyən edildiyi kimi iş üzrə tərəflərin İcra bölməsinin əməkdaşının, həmçinin tələbkarın və borclunun uşağı anası-tələbkarla getməsi ilə bağlı göstərdikləri səylər belə nəticəsiz qalmışdır.

İş materiallarından göründüyü kimi, iş üzrə cavabdeh A.İ.Mustafayev Салйан Rайон Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли qətnaməsi əsasında Салйан район Иъра бюлмясинин иъраатында олан 2(006)-422/09 сайлы иъра сянядинин icrası ilə bağlı aparılmış tədbirlərə maneə törətməmiş və qətnamənin məcburi icrasının uşağın kecirdiyi xəstəliklərin kəskinləşməsindən ehtiyatlandığını bildirmiş və qeyd etmişdir ki, o azyaşlı İ.A.Mustafayevin tələbkarla getmək istəməməsinin səbəbini tələbkarın uşağı körpə yaşlarından atıb getməsi səbəbindən uşaınы ona kənar insan kimi baxmasından baş verməsi ilə izah etmişdir.

Салйан Rайон Мящкямясинин 10.11.2009-ъу ил тарихли гятнамясинин iş materiallarına əlavə edilmiş сурятиндян müəyyən olunur ki, 14 noyabr 2002-ci il tarixdə anadan olmuş Mustafayev İsrail Azad oğluнун Mustafayev Azad İsrail oğlundan алынараг, иддиачы Мустафайева Илщамя Вяли гызына верилмяси гят едилмишдир. İşdən daha sonra müəyyən edilir ki, qeyd olunan гятнамя ясасында məhkəmə tərəfindən həmin iş üzrə 21 йанвар 2010-ъу ил тарихдя иъра вярягяси иъра едилмяси цчцн Салйан район Иъра Бюлмясиня эюндярилмишдир.

Ишdən göründüyü kimi Салйан Rайон Мящкямясинин 10 noyabr 2009-ъу ил тарихли гятнамяси əsasında verilmiş iъра сяняди 21 yanvar 2010-ъу ил тарихдя Салйан район Мящкямя Иърачылар Бюлмясиня (индики Салйан район Иъра Бюлмясиня) дахил олмуш, иъраата башламаг щаггында гярар гябул едилмиш, иъраны кюнцллц тямин етмяк цчцн ъавабдещ А.Мустафайевя 05 эцн вахт верилмишдир. Иш цзря иъра тядбирляри görülməsinə baxmayaraq 14 noyabr 2002-ci ildə anadan olmuş Mustafayev İsrail Azad oğluнун хястялийи вя onun ъидди мцгавимяти нятиъясиндя гейд олунан иъра сяняди иъраsız qalmışdır.

«Иъра щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 87.2-ъи вя Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 2.1-ъи маддясинин шярщ едилмясиня даир Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси Пленумунун 04.04.2012-ъи ил тарихли гярарында эюстярилир ки, мящкямя гярарынын иърасы иля ялагядар иъра мямурунун гярарындан, щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) иряли эялян мцбащисяляря Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 2.1-ъи маддясиня уйьун олараг инзибати иъраат гайдасында инзибати-игтисади мящкямяляр тяряфиндян бахылыр.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Məcəlləсинин 1.2-ъи маддясиня ясасян бу Мяъялля ilə başqa qayda müəyyən edilmədiyi və bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş prosessual prinsiplərə zidd olmadığı hallarda, inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə icraatında Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinin müddəaları tətbiq oluna bilər.

Азярбайъан Республикасынын Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 234-ъц маддясиня ясасян гятнамя гануни гцввяйя миндикдян сонра иъра едилир.

«Иъра щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун: 8.1-ъи маддясиндя гейд олунмушдур ки, иъра сянядинин иърайа йюнялдилмяси билаваситя мцвафиг гярары чыхармыш мящкямянин вя йа диэяр органын вязифясидир. Иъра сяняди бу Ганунун 7-ъи маддясиндя нязярдя тутулан тялябляря уйьундурса, иъра мямуру иъра сянядини мящкямядян вя йа диэяр органдан гябул етмяли вя иъраата башламалыдыр.

Эюрцндцйц кими, щазырки iş üzrə Салйан Rайон Мящкямясинин 10 noyabr 2009-ъу ил тарихли гятнамяси əsasında verilmiş iъра сяняди 21 yanvar 2010-ъу ил тарихдя Салйан район Мящкямя Иърачылар Бюлмясиня (индики Салйан район Иъра Бюлмясиня) дахил олмуш və həmin təşkilat tərəfindən иъраата башламаг щаггында гярар гябул едилмишdir. Müəyyən edildiyi kimi həmin iş üzrə icra sənədi азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун iddiaçı İ.V.Mustafayevanın əri Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq ona verilməsinə dair qətnamə əsasında verilmişdir. Буна эюря дя hazırki iddia tələbi ilə bağlı yaranmış münasibət Салйан Rайон Мящкямясинин 10 noyabr 2009-ъу ил тарихли гятнамяси əsasında, азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун iddiaçı İ.V.Mustafayevanın əri Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq ona verilməsinə dair qətnamədən тюрямишдир. Салйан Rайон Мящкямясинин 10 noyabr 2009-ъу ил тарихли гятнамясиnin qanuniliyi mübahisələndirilsədə, həmin qətnamə hal-hazırda qanuni qüvvəsini almışdır. Буна эюря дя Салйан Rайон Мящкямясинин 10 noyabr 2009-ъу ил тарихли гятнамясиnə əsasən азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун iddiaçı İ.V.Mustafayevanın əri Mustafayev Azad İsrail oğlundan alınaraq ona verilməsinə dair qətnamə гцввядя олдуьу щалда щямин гяtnamənin иърасы гайдасында азйашлы Мустафайев Исраил Азад оьлунун iddiaçı İ.V.Mustafayevaya verilməsinə даир İcra sənədi ганунсуз щесаб едиля билмяз, şərhsiz icra olunmalı və buna gюrədə birinci instansiya məhkəməsi iddia tələbinin həmin hissədə təmin olunmasına dair nəticəyə gəlməkdə haqlı olmuşdur.

Məhkəmə kollegiyası qeyd olunanlrı nəzərə alaraq hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı təqdim edilmiş apellyasiya şikayəti əsasında ləğv oluna bilməz.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 129-ъу маддясиня ясасян мящкямянин гябул етдийи гярарлар дювлятин адындан чыхарылыр вя онларын иърасы мяъбуридир. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя актларынын мяъбурилийи онларын бцтцн дювлят органлары вя вязифяли шяхсляр ганунла мцяййян едилмиш гайдада щяр щансы щалдан асылы олмайараг иъра едилмясини нязярдя тутмагла, ейни заманда беля актларын ганунсуз вя ясассыз олмасы ещтималларына сюйкянмякля иърайа мящдудиййятлярин йаранмасыны вя манеялярин тюрядилмясини гадаьан едир.

«Иъра щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 8.2-ъи маддяsinə ясасян иъра мямуру иъра сянядини алдыьы вахтдан цч эцн мцддятиндя иъраата башламаг щаггында гярар гябул едир. Həmin Qanun 85.1-ъи маддяsinə əsasən isə, иъра щярякятляринин щяйата кечирилмяси (иъраата башланмасы, иъра юдянишинин тутулмасы, ъяримя тятбиг олунмасы вя с.) иъраатда иштирак едян тяряфлярин вя диэяр шяхслярин марагларына тохундугда, иъра мямуру мцвафиг гярар гябул едир.

Эюрцндцйц кими иъра мямуру ганунвериъилийин тялябляриня риайят etsədə qeyd olunan işlə bağlı Salyan Rayon Məhkəməsi tərəfindən verilmiş İcra işini üzürsüz səbbədən icra etməmişdir. Belə olan halda, məhkəmə kollegiyasının qənaətinə əsasən birinci instansiya məhkəməsi iддиа тялябиni гисмян тямин edərək Салйан Rайон Мящкямясинин 10 нойабр 2009-ъу ил тарихли гятнамяси иля Мустафайева Илщамя Вяли гызынын cavabdeh Мустафайев Азад Исраил оьлундан ушаг тялябиня даир иш цзря 14.11.2002-ъи ил тарихдя anadan olmuş Мустафайев Исраил Азад оьлунун Мустафайев Азад Исраил оьлундан алынараг сахланылмасы цчцн анасы Мустафайева Илщамя Vəli qızına верилмяси барядя иъра сянядинин иъра едилмяси ющдялийиnin ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмясиня щяваля еtməkdə haqlı olmuşdur.

Азярбайъан Республикасынын Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 15.2 вя 15.3-ъц маддяляринин тялябиня эюря ися гануни гцввяйя минмиш мящкямя актлары мяъбуридир вя Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя щюкмян иъра олунмалыдыр. Онларын иъра олунмамасы мцвафиг мясулиййятя сябяб олур.

Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси «Рйабых Русийа Федерасийасына гаршы» 24 ийул 2003-ъц ил тарихли işi üzrə гярарында гейд етмишдир ки, щцгугун алилийинин ясас аспектляриндян бири щцгуги мцяййянлик принсипидир вя щямин принсип мящкямя тяряфиндян гябул олунмуш сонунъу гярарын мцбащисяляндирилмясиня йол вермир.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 2.2.2-ъи маддясиня эюря инзибати мящкямя иърааты гайдасында инзибати органын цзяриня инзибати актын гябул едилмяси иля баьлы мцвафиг ющдялийин гойулмасына даир иддиалара вя йа инзибати органын щярякятсизлийиндян мцдафияйя даир иддиалара (мяъбуретмя щаггында иддиа) бахылыр.

Беляликля, ишин фактики щалларындан вя ганунвериъилийин гейд едилян мцддяаларындан эюрцнцр ки, гейд олунан иъра сяняди Салйан район Иъра Бюлмяси тяряфиндян иъра олунмамышдыр.

Эюрцндцйц кими, iddiaçi Мустафайева Илщамя Вяли гызынын 14 noyabr 2002-ci ildə anadan olmuş Mustafayev İsrail Azad oğluнун ъавабдещ Мустафайев Азад Исрафил оьлундан алынмасыны вя бунунла ялагядар верилмиш иъра сянядинин иъра едилмясини ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмясиндян тяляб етмякдя щаглыдыр.

«Uşaq Hüquqları Haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun 8-ci maddəsinə əsasən hər uşağın yaşamaq, normal şəraitdə fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən inkişaf etmək hüququ vardır. Dövlət bu şəraiti təmin edən iqtисади, sosial hüquq və digər tədbirlər görməyi, sağlam və təhlükəsiz mühit yaratmağı öz öhдəsinə götürür.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 33.1-ъи маддясиня эюря мяъбуретмя щаггында иддиа васитяси иля иддиачы онун арзуладыьы инзибати акты гябул етмяк вязифясини ъавабдещин цзяриня гоймаьы мящкямядян тяляб едя биляр.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 33.2-ъи маддясиня эюря бу Мяъяллянин 33.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш гайда щям иддиачынын арзуладыьы инзибати актын гябулундан ъавабдещ тяряфиндян имтина едилдийи щаллара, щям дя ъавабдещин щярякятсизлийи сябябиндян (щярякятсизлийя гаршы иддиа) инзибати актын гябул едилмядийи щаллара шамил олунур.

Щямин Мяъяллясинин 38.2-ъи маддясиня ясасян ися мяъбуретмя щаггында иддиа тяляб олунан инзибати актын гябул едилмясиндян имтина барядя иддиачыйа мцвафиг инзибати актын тягдим едилдийи вя йа бу барядя йазылы мялуматын верилдийи вахтдан 30 эцн мцддятиндя галдырыла биляр.

Мящкямя kollegiyası məhkəmə tərəfindən qəbul edilmiş qətnamənin faktiki olaraq icra edilməməsi kontekstindən yanaşaraq belə qənaətə gəlir ki, tələbkar İ.V.Mustafayevanın иъра сянядинин иъра едилмяси иля ялагядар ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмяси тяряфиндян «Инзибати иъраат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 21, 24, 28, 45 вя 61-ъи маддяляринин тялябляриня там ямял олунмамышдыр.

Беля ки, ъавабдещ (инзибати орган) иъраат гайдаларына лазымынъа ямял етмямиш, ишин дцзэцн щялли цчцн ящямиййят кясб едян бцтцн фактики щаллары щяртяряфли, там вя обйектив арашдырмамыш, ъавабдещ Салйан район Иъра Бюлмяси иддиачыnын мцраъиятинин тямин олунмасына щярякятсизлик эюстярмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 73.1-ъи маддясиня эюря инзибати актын гябулундан имтина олунмасынын вя йа ъавабдещин щярякятсизлийи нятиъясиндя инзибати актын гябул едилмямясинин гануна зидд олдуьу вя иддиачынын щцгугларынын позулмасына сябяб олдуьу щалларда, мящкямя инзибати органын цзяриня инзибати актын гябул едилмяси барядя ющдялик гойур.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 14.3-ъц маддясиня эюря инзибати актын гябул едилмяси тялябиня даир (мяъбуретмя щаггында) иддиалар цзря щямин актын гябул едилмясини зярури едян фактики шяртлярин мювъудлуьуну сцбут етмяк вязифяси иддиачынын цзяриня дцшцр. Лакин инзибати орган иддиачынын арзуладыьы инзибати актын гябулуну конкрет щалда истисна едян фактики шяртлярин мювъудлуьуна истинад етдийи щалларда, беля шяртлярин мювъудлуьуну сцбут етмяк вязифяси щямин инзибати органын цзяриня дцшцр. Щямин Мяъяллясинин 4.1-ъи маддясиня эюря инзибати мцбащисяйя бахылмасы вя онун щялл едилмяси иля баьлы мящкямя гярар гябул едир.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 68.1-ъи маддясиня ясасян мящкямя мцбащися иля баьлы иш цзря инзибати мящкямя иърааты нятиъясиндя онда йаранмыш дахили инам ясасында гярар гябул едир. Гярарда мящкямянин мювгейи цчцн ясас олмуш сябябляр эюстярилмялидир.Щямин Мяъяллянин 68.2-ъи маддясиня ясасян мящкямя гярары йалныз мящкямя иъраатында тядгиг олунмуш вя баряляриндя просес иштиракчыларынын юз мцлащизялярини билдирмяк имканына малик олдуглары фактлар вя сцбутларла ясасландырмалыдыр.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 73.1-ъи маддясиндя гейд олунмушдур ки, İnzibati aktın qəbulundan imtina olunmasının və ya cavabdehin hərəkətsizliyi nəticəsində inzibati aktın qəbul edilməməsinin qanuna zidd olduğu və iddiaçının hüquqlarının pozulmasına səbəb olduğu hallarda, mяhkяmя inzibati orqanыn цzяrinя inzibati aktыn qяbul edilmяsi barяdя юhdяlik qoyur.

Азярбайъан Республикасы Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 2.2.5-ъи маддясиня эюря инзибати мящкямя иърааты гайдасында инзибати щцгуг мцнасибятинин мювъуд олмасына вя йа олмамасына, щабеля инзибати актын етибарсыз сайылмасына даир иддиалара (мцяййян етмя вя йа танынма щаггында иддиа) бахылыр.

Азярбайъан Республикасы Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 68.1-ъи маддясиня эюря мящкямя мцбащися иля баьлы иш цзря инзибати мящкямя иърааты нятиъясиндя онда йаранмыш дахили инам ясасында гярар гябул едир. Гярарда мящкямянин мювгейи цчцн ясас олмуш сябябляр эюстярилмялидир. Həmin Мяъялляnin 68.2-ъи маддясиня эюря мящкямя гярары йалныз мящкямя иъраатында тядгиг олунмуш вя баряляриндя просес иштиракчыларынын юз мцлащизялярини билдирмяк имканына малик олдуглары фактлар вя сцбутларла ясасландырылмалыдыр.

Эюстярилянляря ясасян мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, тяряфляр арасында мцбащисянин характери, тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян арашдырылараг, иш цзря мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын дцзэцн тятбиг едилмяси вя дцзэцн тяфсир едилмяси иля мювъуд мцбащисянин мащиййяти цзря дцзэцн щялл едилмяsиня даир гяrar qəbul edilmişdir.

Одур ки, mящкямя коллеэийасы биринъи инстансийа мящкямясинин гярарынын ляьв едилмяси цчцн hüquqi ясасların мцяййян еdilməməsini nəzərə alaraq вя Азярбайъан Республикасы Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 87.6-ъы маддясинi rəhbər tutaraq hesab edir ki, cavabdeh Mustafayev Azad İsrail oğlunun və vəkil Eyvazov Füzuli Faiq oğlunun апеллйасийа шикайяти тямин едилмямяли вя Ширван Инзибати-Игтисади Məhkəməsinin 09 avqust 2012-ci il tarixli qəрары isə дяйишдирилмядян гцввядя сахланмалыдыр.

Эюстярилянляря ясасян вя Азярбайъан Республикасы Инзибати Просессуал Мяъяллясинин 87, 89, 90, 94-ъц маддялярини рящбяр тутараг, мящкямя коллеэийасы


Q Я R A R A A L D İ:


Ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили Ейвазов Фцзули Фаиг оьлуnun апеллйасийа шикайяти тямин едилмясин.

Иш цзря Ширван Инзибати-Игтисади Məhkəməsinin 09 avqust 2012-ci il tarixli qəрары дяйишдирилмядян сахланылсын.

Гярардан 1 ай мцддятиндя Ширvan Апеллйасийа Мящкямяси (АЗ-5507, Шиrvan шящяри, Naxçıvan küçəsi № 3) васитясиля Азярбайъан Республикасы Alи Mяhkяmяsиnя kassasиya шикайяти вериля биляр.


Ясли иля дцздцр


Щаким Гязянфяр Кяримов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152 1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından Сурят
Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи IL tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Сцлейманов Салещ Оъагверди оьлу və Ъамалов Етибар Яли oğlundan ibarət tərkibdə, Мустафайева Таълы Ябдцлящяд гызынын katibliyi ilə,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Ъамалов Етибар Яли оьлу və Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, məhkəmə iclаs kаtibi Мяммядзадя Айаз Ейваз оğlunun,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Мямийев Мятляб Айаз oğlunun, cavabdehляр Мямийева Сянуфяр Ямянулла гызынын, Мямийев Вцгар Сярдар oğlunun, Мямийева Пярваня Сярдар...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Adından
Гулийев Пярвин Фяхряддин oğlunun katibliyi, iddiaçı «Azərйолсервис» асъ-нин 2 сайлы ймх ммъ-нин nümayəndəлярi Шыхялийев Фцзули Эцлоьлан...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Хайман Д. М. Современная микроэкономика: анализ и применение в двух томах. М., Финансы и статистика, 1992
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница