AZƏrbaycan respublikasi adindan
Скачать 38.29 Kb.
НазваниеAZƏrbaycan respublikasi adindan
Дата конвертации15.02.2013
Размер38.29 Kb.
ТипДокументы
3(072)-25/2009-ъу ил

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

Q Ə R A R

ЪЯБРАЙЫЛ RAYON MƏHKƏMƏSİ

30 декабр 2009-cу il Саатлы şəhəri


Мяъидов Яляддин Тофиг oğlunun sədrliyi

Ялийев Елнур Закир оьлунун katibliyi

Инзибати хята тюрямиш шяхс Гулийев Фариз Яли оьлунун иштиракы ilə,


21 нойabr 1978-ъи илдя Ъябрайыл районунун Нийазгулулар кяндиндя анадан олмуш, Азярбайъан Республикасы вятяндашы, евли, орта тящсилли, ишлямяйян, щазырда мяъбури кючкцн кими Biləsuvar rayon 8-sayli гясябя ev №219-də yaşayan Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152-2.1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala Саатлы rayon məhkəməsinin inzibati binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq, məhkəmə

M Ц Я Y Y Я N E T D И :


15 декabr 2009-ъу ил тарихдя Гулийев Фариз Яли оьлу сярхош вязиййятдя, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadan идаря етдийи «ВАЗ-2101» маркалы 10 ДБ 624 дювлят нюмря нишанлы автомашыны иля Мещралыйев Исраил Илйас oğlunun idarə etdiyi Мерседес markali, 90 ЕК 296 dövlət nişanli avtomobilи ютмя ямялиййатыны дцзэцн апармайараг toqquşmuş, nəticədə Мещралыйев Исраил Илйас oğlunun idarə etdiyi Мерседес markali, 90 ЕК 296 dövlət nişanli avtomobilə maddi ziyan dəymişdir. Бунунла да о, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152-2.1-ъи maddəсиндя nəzərdə tutan inzibati xətanı törətmişdir.

Гулийев Фариз Яли оьлу törətdiyi inzibati xətanı səmimi olaraq etiraf edərək bildirmişdir ki, idarə etdiyi «ВАЗ-2101» маркалы 10 ДБ 624 дювлят нюмря нишанлы автомашын иля ютмя ямлиййаты едяркян Мещралыйев Исраил Илйас oğlunun idarə etdiyi Мерседес markalы, 90 ЕК 296 dövlət nişanlы автомашынына йцэцл дяйяряк она мадди зийан вурмушdur. Bu səbəbdən Cəbrayil RPŞ-nin DYPB-nin əməkdaşı tərəfindən protokol tərtib edilmişdir. Törətdiyi ямялдян səmimi peşmançılıq çəkdiyini, мяъбури кючкцн олмасыны, зярярчякмишя дяймиш мадди зийаны юдямясини nəzərə alaraq она кюмяклик едиlмясини хащиш етди.

Иш цзря зярячякмиш шяхс Мещралыйев Исраил Илйас оьлу мящкямя бахышынын вахты вя йери барядя лазыми гайдада хябярдар едилмясиня бахмайараг, о, мящкямя иъласына эялмямиш вя эялмямясиnin səbəbləri барядя мялумат вермямишдир.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 372.4-cü maddəsinə əsasən zərərçəkmiş şəxslərin iştiraki olmadan işə baxilmasi mümkündür.

Мящкямя зярячякмиш шяхсин иштиракы олмадан ишя бахылмасыны мцмкцн щесаб едир.

Ишдя олан Cəbrayil RPŞ-nin DYPB-nin БЙПХ-нын инспектору, полис баш лейтенанты Илгар Гулийев tərəfindən 15.12.2009-ъу ил тарихдя tərtib olunmuş 848528 saylı protokoldan görünür ki, 15.12.2009-ъу ил тарихдя Гулийев Фариз Яли оьлу идаря етдийи «ВАЗ-2101» маркалы 10 ДБ 624 дювлят нюмря нишанлы автомашыны иля Мещралыйев Исраил Илйас oğlunun idarə etdiyi Мерседес markali, 90 ЕК 296 dövlət nişanlы avtomobilи vurmuşdur.

Məhkəmə qeyd olunan sübutlari tədqiq edərək hesab edir ki, Гулийев Фариз Яли оьлу Azərbaycan Respublikası İXM-nin 152-2.1-ъи maddəси иля təqsirli bilinməli вя ъязаланмалыдыр.

Azərbaycan Respublikası İXM-nin 152-2.1-ci maddəсinə ясасян няглиййат васитясини идаря етмяк щцгугу олмайан шяхс тяряфиндян няглиййат васитясини алкаголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа эцълц тясир эюстярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятиъясиндя сярхош вязиййятдя идаря едилмясиня эюря йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда ъяримя едилир.

Мящкямя Гулийев Фариз Яли oğluнун сямими пешманчылыьыны вя зярярчякмишя дяймиш мадди зийаны юдямясини мясулиййяти йцнэцлляшдирян щал кими нязяря алыр.

Mяhkяmя baxышы zamanы təqsirlяndirilяn шяxsin mяsuliyyяtini aьыrlaшdыran hallar mцяyyяn olunmadы.

Azərbaycan Respublikasы инzibati Xяtalar Mяcяllяsinin 21-ъи maddəsinя ясасян тюрядилмиш инзибати хята аз ящямиййятли олдугда инзибати тянбещ тятбиг етмя щцгугу олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати хята тюрятмиш шяхсляр барясиндя тятбиг едилмяси нязярдя тутулан инзибати тянбещи даща йцнэцл инзибати тянбещ нювц иля явяз едя вя йа щямин шяхси инзибати мясулиййятдян азад едя биляр.

Азярбайъан Республикасы ИХМ-нин 22-ъи маддясиня ясасян инзибати тянбещ мясулиййят тядбиридир вя инзибати хята тюрядян шяхси ганунлара ямял едилмяси рущунда тярбийяляндирмяк, щабеля щям инзибати хята тюрятмиш шяхс, щям дя башга шяхсляр тяряфиндян йени инзибати хята тюрядилмясинин гаршысыны алмаг вязифяси дашыйыр.

Mяhkяmя, Гулийев Фариз Яли oьluнун шяxsiyyяtini xarakterizя edяn hallarы вя ишин фактики вязиййятини нязяря алараг onа ъяримя ъязасынын верилмясини вя сцрцъцлцк щцгугундан мящрум едилмясини mяqsяdя mцvafiq hesab etmir. Она эюря дя тягсирляндирилян шяхся даща йцнэцл инзибати тянбещ нювц олан хябярдарлыг тянбещи едилмялидир.

Qeyd olunanlara əsasən Azərbaycan Respublikası İXM-nin 21, 22, 23.1.1, 24, 425, 430-432-ci maddələrini rəhbər tutub, məhkəmə


Q Я R A R A A L D I :


Гулийев Фариз Яли oğlu Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 152-2.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан инзибати хятаны тюрятмякдя тягсирли билиняряк барясиндя Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 21-ъи маддяси тятбиг олунмагла хябярдарлыг едилсин.

Qərarыn surяti təqdim edildiyi və ya alыndыьы gündən 10 gцn mцddяtində Ширван Apellyasiya məhkяmяsinин ъинайят ишляри вя инзибати хяталара даир ишляр цзря мящкямя коллеэийасына апеллйасийа шikayətи verilя bilяr. Hakim: Hakim: Яляддин Мяъидов з

Hakim: Яляддин Мяъидов


Щаким : Я.Т.Мяъидов


Катиб : Е.З.Ялийев

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарындан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından Сурят
Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи IL tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Сцлейманов Салещ Оъагверди оьлу və Ъамалов Етибар Яли oğlundan ibarət tərkibdə, Мустафайева Таълы Ябдцлящяд гызынын katibliyi ilə,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Ъамалов Етибар Яли оьлу və Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, məhkəmə iclаs kаtibi Мяммядзадя Айаз Ейваз оğlunun,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Мямийев Мятляб Айаз oğlunun, cavabdehляр Мямийева Сянуфяр Ямянулла гызынын, Мямийев Вцгар Сярдар oğlunun, Мямийева Пярваня Сярдар...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Adından
Гулийев Пярвин Фяхряддин oğlunun katibliyi, iddiaçı «Azərйолсервис» асъ-нин 2 сайлы ймх ммъ-нин nümayəndəлярi Шыхялийев Фцзули Эцлоьлан...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Хайман Д. М. Современная микроэкономика: анализ и применение в двух томах. М., Финансы и статистика, 1992
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница