Azərbaycan Respublikası adından Сурят
Скачать 151.91 Kb.
НазваниеAzərbaycan Respublikası adından Сурят
Дата конвертации25.02.2013
Размер151.91 Kb.
ТипДокументы

QƏTNAMЯ


Azərbaycan Respublikası adından Сурят


23 феврал 2011-ъи ил № 2(106)200/2011 Ширван шящяри


Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin мцlki кollegiyasının hakimləri Аллащвердийев Мящяррям Ялякбяр oğlu (sədrlik edən вя məruzəчi) Мирзяйев Нцсрят Фятулла oğlu və Щейдяров Тофиг Худайар oğlundan ibarət tərkibdə, Софийев Турал Софу оьлунун katibliyi, iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızının nümayəndəsi Mikayılov Əlisaab Əlif oğlunun вя ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлунун iştirakı ilə, иddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızının cavabdeh Cavadov Qarakişi Qasım oğluna qarşı 960 (доггуз yüz yetmiş) manat ziyan tələbi барясиндя iddia яризясиня даир мцлки иш цзря Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлу тяряфиндян верилмиш apellyasiya şikayətлярinə aчıq məhkəmə iclasında baxaraq,

МЦЯЙЙЯН ЕТДИ:


Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsi ilə (sədrlik edən hakim İsgəndərov Çingiz Əmir oğlunun) иddiaсы гисмян təmin edilяряк дəymiş ziyanla əlaqədar 600 manat пулун və 20 manat dövlət rüsumuнун cavabdeh Cavadov Qarakişi Qasım oğlundan alınıb iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızına верилмяси, иддианын галан щиссясинин ясассыз олдуьундан рядд едилмяси гят едилмишдир.

ИШИН ЩАЛЛАРЫ:


İddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı məhkəməдя иддиа галдырараг cavabdeh Cavadov Qarakişi Qasım oğlundan bir baş iri buynuzlu heyvanının ölməsi nəticəsində 600 manat dəymiş ziyanlığı və 20 manat ödənilmiş dövlət rüsumu cəmi 620 manat pulun alınıb ona verilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını хahiş etmişdir.

İddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı иddiasını onunla əsaslandırmışdır ki, 03 sentyabr 2011-ci il tarixdə M.B.Mikayılovanın şəxsi təsərrüfatında olan бir baş iri buynuzlu inək Qarakişi Cavadovun növbəsində сонунъунун səhlənkarlığı nəticəsində yonca sahəsinə qaçaraq yonca yeyяряк zəhərlənib ölmüşdür. Qarakişi Cavadovdan щямин gün nobatçıнын ким олдуьуну сорушдугда билдирмишдир ки, nobatçının bu işdə nə günаhы var, онун nobatçı олдуьуну demişdir. Yerli Baytarlıq idarəsindən həkim Akif Qurbanovu gətirərək ölmüş malın orqanlarından material götürülərək Göyçay Ərazi Baytarlıq labaratoriyasına göndərilmişdir. Ərazi baytarı Akif Qurbanov da cavabdehə heyvanın ağzından köpük daşdanırsa, qarnı həddindən çox şişярsə вя arxadan kunası çıxıbsa bu yoncaya düşmüş sayılır. Ekspertiza rəyində də bu aydın göstərilmişdir. Бир баш иняйин юлмяси нятиъясиндя она 600 манат мадди зяряр дяймишдир .

İddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı ялавя иддиа яризяси иля Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 53-ъц мадддясиня ясасян иддиа тялябинин щяъмини артырараг Аран зонасында ири буйнузлу Гырмызы Нахыр Йерли Гафгаз ъинсиндян олан иняйин биринъи лактасийа девринин 270-300 эцн олмагла эцндялик сцдцнцн мящсулдарлыьынын 3-4 литр, ъями мящсулдарлыьынын 810-900 литр, орта щесабла 1 литр сцдцн алыш гиймятинин 0,40 манат дяйяриндя, 324-360 манатла дяйярляндирилдийини эюстяряряк она иняйин сцдцня эюря 360 манат вя иняйин ятиня эюря 600 манат олмагла мадди зийан дяйдийини вя ъавабдещдян она вурулмуш зийана эюря ъями 960 манат пулун алыныб она верилмясини хащиш етмишдир.

Иш цзря йухарыда гейд олунан мящкямя гятнамяси гябул едилмишдир.


АПЕЛЙАСИЙА ШИКАЙЯТЛЯРИНИН ДЯЛИЛЛЯРИ:

Ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлу Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамясиндян апеллйасийа шикайяти веряряк гятнамянин ляьв едиляряк иддиа тялябинин рядд едилмясиня даир гятнамянин гябул едилмясини xahiş etmişдир.

Иddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамясиндян апеллйасийа шикайяти веряряк гятнамянин гисмян ляьв едиляряк иддиа тялябинин там тямин едилмясиня даир гятнамянин гябул едилмясини xahiş etmişдир.

Иddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı апеллйасийа шикайятини onunla əsaslandırmışдыр ki, мящкямя ганунсуз вя ясассыз гятнамя гябул етмишдир. Мящкямя тяряфиндян иш цзря просессуал щцгуг нормалары позулмуш, тягдим едилмиш сцбутлар обйектив арашдырылмамышдыр. Ъавабдещ Ъавадов Гаракиши малы тящвил эютцрся дя нобата башгасыны эюндярмиш, юзц ися нащар йемяйини эялиб евиндя етмишдир. Мал ися Вцгарын йонъа сащясиня эириб отладыьындан зящярляниб юлмцшдцр. Мал йийясиз галмышдыр. Мящкямя гятнамя гябул едяркян «сцд пулуну» нязяря алмамышдыр. Она эюря дя Азярбайъан Республикасы ММ-нин 21, 23, 1096, 1097.1, 14.2, 217.4-ъц маддялярини рябяр тутураг она вурулмуш 960 манат дяйяриндя зийанын ъавабдещдян там тутулмасыны тяляб етмишдир.

ТЯРЯФЛЯРИН ИЗАЩАТЛАРЫ:

Апеллйасийа мящкямя иъласында ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлунун апеллйасийа шикайятиндя конкрет тялябинин нядян ибарят олдуьу дягигляшдирилдикдян сонра о, иддиачынын вердийи апеллйасийа шикайятинин дялилляринин ясассыз олдуьундан гябул етмяйяряк тямин едилмямясини, юзцнцн вердийи апеллйасийа шикайятини мцдафия едяряк Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамясинин ляьв едиляряк иддиа тялябинин рядд едилмясиня даир гятнамянин гябул едилмясини xahiş etmişдир.

Мящкямя иъласында iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızının nümayəndəsi Mikayılov Əlisaab Əlif oğlu ъавабдещин вердийи апеллйасийа шикайятинин дялиллярини гябул етмяйяряк тямин едилмямясини, иддиачынын вердийи апеллйасийа шикайятини мцдафия едяряк апеллйасийа шикайятинин мязмунуна уйьун изащат веряряк Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамянин ляьв едиляряк иддиа тялябинин там тямин едилмясиня даир йени гятнамянин гябул едилмясини xahiş etmişдир.


H Ц Q U Q И M Я S Я LЯ L Я R :


Азярбайъан Республикасынын МПМ-нин 372.1-ъи маддясиня ясасян апеллйасийа инстансийасы мящкямяси там щцгуглу мящкямя кими ишя, ишдя олан вя ялавя тягдим олунмуш сцбутлар ясасында мащиййяти цзря бахыр.

Азярбайъан Республикасынын МПМ-нин 372.7-ъи маддясиня ясасян апеллйасийа инстансийасы мящкямяси шикайятин дялилляриндян асылы олмайараг, мящкямянин мадди вя просессуал щцгуг нормаларына риайят етмясини йохлайыр.

Беля ки, мəhkəmə kollegiyası иддиачынын нцмайяндясинин вя ъавабдещин izahatlarını dinləyib, apellyasiya şikayətinin dəlillərini iş materialları üzrə yoxlayıb, iş üzrə toplanmış sübutları tədqiq edərək щесаб едир ки, апеллйасийа шикайятляри тямин едилмямяли, Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамяси дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр.

Беля ки, Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Пленимунун «Мящкямя гятнамяси щаггында» 2005-ъи ил 24 нойабр тарихли, 04 сайлы гярарынын 17-ъи бяндиндя эюстярилир ки, кассасийа вя апеллйасийа инстансийа мящкямяляри ашаьы инстансийа мящкямяляринин гятнамяляриндян шикайятляря бахдыгда гябул етдикляри актларда верилян шикайятлярин дялилляриня мцфяссял щцгуги гиймят вермялидирляр.

İşə əlavə edilmiş Göyçay Ərazi Baytarlıq Labortoriyasının 39 № li ekspertizasından görünür ki, Mikayılov Mulxusə Bağı qızının bir baş inəyi alkaloidlərdən zəhərlənmə nəticəsində ölmüşdür.

İşə əlavə edilmiş Zərdab rayon Baytarlıq idarəsinin Təzəkənd baytar nahiyyəsinin həkiminin 22 sentyabr 2011-ci il tarixdə verdiyi rəydən görünür ki, Mikayılova Mulxisə Bağı qızına məxsus olan bir baş inək heyvanı yerli cinsə məxsus olmaqla ət çıxımı təxminən 80-85 kq miqdarındadır. Bu da bazar qiyməti ilə 560-600 manat dəyərindədir.

Ишя ялавя едилмиш Зярдаб район ИЩБ Апаратынын Аграр мясяляляр шюбясиндя баш мяслящятчи И.Вялийевин вя байтар щяким А.Гурбановун 04 нойабр 2011-ъи ил тарихли ряйиня ясасян Аран зонасында ири буйнузлу Гырмызы Нахыр Йерли Гафгаз ъинсиндян олан иняйин биринъи лактасийа деври 270-300 эцн олмагла эцндялик сцдцнцн мящсулдарлыьы 3-4 литр, ъями мящсулдарлыьы 810-900 литр, орта щесабла 1 литр сцдцн алыш гиймяти 0,40 манат дяйяриндя, 324-360 манатла дяйярляндирилир. Микайылова Мцлхися Баьы гызына мяхсус олан 1 баш иняк щейваны йерли ъинс олмагла, ят чыхымы тяхминян 80-85 кг мигдарындадыр. Бу да базар гиймяти иля 500-600 манат дяйяриндядир.

Она эюря дя мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайятляринин дялилляриня вя биринъи инстансийа мящкямясинин эялдийи нятиъяйя ашаьыда гейд едилян щаллар цзря щцгуги дяйярляндирмя апарылмасыны зярури щесаб едир.

Мящкямя коллеэийасы ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлунун апеллйасийа шикайятиня щцгуги гиймят веряряк щесаб едир ки, апеллйасийа шикайяти ясассыздыр. Беля ки, ъавабдещ апеллйасийа шикайятиндя биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян конкрет олараг щансы мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын позулдуьуну эюстярмядийиндян ясассыз олдуьундан тямин едилмямялидир.

Мящкямя коллеэийасы иддиачы М.Микайылованын апеллйасийа шикайятинин «мящкямя ганунсуз вя ясассыз гятнамя гябул етмишдир. Мящкямя тяряфиндян иш цзря просессуал щцгуг нормалары позулмуш, тягдим едилмиш сцбутлар обйектив арашдырылмамышдыр. Мящкямя гятнамя гябул едяркян «сцд пулуну» нязяря алмамышдыр» барясиндяки дялилляриня щцгуги гиймят веряряк щесаб едир ки, апеллйасийа шикайятинин гейд едилян дялилляри ашаьда гейд едилянляря ясасян ясассыз олдуьундан тямин едилмямялидир.

Беля ки, Аzərbаycаn Rеspublikаsıнын MPM-nin 77.1-ci mаddəsinin tələbinə görə hər bir tərəf öz tələblərinin və еtirаzlаrının əsаsı kimi istinаd еtdiyi hаllаrı sübut еtməlidir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsıнын MPM-nin 14.2-ci mаddəsinin tələbinə görə məhkəmə yаlnız tərəflərin təqdim еtdikləri sübutlаrı аrаşdırmаlı və оnlаrdаn istifаdə еtməlidir.

Мящкямя коллеэийасы иддиачы М.Микайылованын биринъи инстансийа мящкямясиня вя апеллйасийа шикайятиня сцбут новц олараг ялавя етдийи Зярдаб район ИЩБ Апаратынын Аграр мясяляляр шюбясиндя баш мяслящятчи И.Вялийевин вя байтар щяким А.Гурбановун 04 нойабр 2011-ъи ил тарихли ряйини сцбцт кими гябул етмир. Она эюря ки, гейд едилян ряй ону тятртиб етмиш шяхсляр тяряфиндян имзаланса да, щямин шяхслярин тямсил етдийи мцвафиг органларын, йяни Зярдаб район ИЩБ Апаратынын Аграр мясяляляр шюбяси вя Зярдаб район Байтарлыг Идаряси тяряфиндян мющцрлянмямишдир.

Беля ки, Азярбайъан Республикасынын МПМ-нин 89.3-ъц маддясиня ясасян лazımi sübutların əsli və ya lazımi qaydada təsdiq olunmuş surəti təqdim edilir.

Гейд едилянляря ясасян мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямяси иддианы гисмян тямин етмякля мадди вя просессуал щцгуг нормаларыны дцзэцн тятбиг етмишдир.

Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 21.1-ъи маддясиня эюря, зərərin əvəzinin юdənilməsini tələb etmək hцququna malik olan şəxs ona vurulmuş zərərin əvəzinin tam юdənilməsini tələb edə bilər, bu şərtlə ki, qanunda və ya mцqavilədə zərərin əvəzinin daha az miqdarda юdənilməsi nəzərdə tutulmasın.

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 21.2-ъи маддясиня ясасян зяряр дедикдя, щцгугу позулмуш шяхсин позулмуш щцгугуну бярпа етмяк цъцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяръляр, ямлакындан мящрум олунмасы вя йа ямлакынын зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгугу позулмасайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяъяйи эялирляр (ялдян ъыхмыш файда) баша дцшцлцр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 31 май 2002-ъи ил тарихли гярарындан эюрцнцр ки, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 21-ъи маддясинин мцддяалары йалныз реал зярярин дейил, щабеля ялдян ъыхмыш файданын юдянилмясини нязярдя тутмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 1096.1-ъи маддясиня ясасян мцлки щцгуг позунтусу (деликт) щцгугла вя йа ганунла мцдафия едилян башга шяхся (зярярчякяня) бирбаша зийан вя йа зяряр вурулмасына эятириб чыхаран тягсирли, щцгуга зидд ямялдир.

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 1096.1-ъи маддясинин мязмунундан эюрцндцйц кими мцлки щцгуг позунтусу (деликт) щцгугла вя йа ганунла мцдафия едилян башга шяхся (зярярчякяня) бирбаша зийан вя йа зяряр вурулмасына эятириб ъыхаран тягсирли, щцгуга зидд ямялдир.

Гейд едилянлярдян эюрцндцйц кими иддиачы Микайылова Мцлхися Баьы гызына мяхсус бир баш иняк ъавабдещ Г.Ъавадовун нязарятиндя олан заман онун диггятсизлийи нятиъясиндя гачараг йахынлыгда олан йонъа биткиси якилмиш сащяйя эирмиш вя чохлу мигдарда йонъа йемяйи нятиъясиндя зящярляниб юлмцшдцр.

Azərbaycan Respublikasıнын MPM-nin 106.1-ci maddəsinə əsasən işdə iştirak edən şəxslərin iş цчцn əhəmiyyətli olan və onlara məlum olan faktlar barədə izahatları iş цzrə toplanmış digər sübutlarla yanaşı yoxlanılmalı və qiymətləndirilməlidir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsıнын MPM-in 217.3-cц mаddəsinin tələbinə görə, qətnаmə iş üzrə müəyyən еdilmiş həqiqi hаllаrа və tərəflərin qаrşılıqlı münаsibətinə uyğun əsаslаndırılmаlıdır.

Азярбайъан Республикасынын МПМ-нин 385.2.-ъи маддясиня ясасян биринъи инстансийа мящкямясинин фактлар нюгтейи-нязяриндян гануни вя ясаслы олан вя мащиййяти цзря дцзэцн олан гятнамяси йалныз формал мцлащизяляря эюря ляьв едиля билмяз.

Мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамяси фактлар нюгтейи-нязяриндян гануни, ясаслы вя мащиййяти цзря дцзэцн олдуьундан, ишя бахыларкян мадди вя проссесуал нормалар позулмадыьындан апеллйасийа шикайятляри тямин олунмамалы, Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамяси дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр.

Qeyd olunanlara ясасян вя Азярбайъан Республикасыnыn Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 382, 384.0.1, 392, 393 vя 405-ъи маддяляrini рящбяр тутараг мящкямя коллеэийасы

Г Я Т Е Т Д И:


Иddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızının cavabdeh Cavadov Qarakişi Qasım oğluna qarşı 960 (доггуз yüz yetmiş) manat ziyan tələbi барясиндя iddia яризясиня даир мцлки иш цзря Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя ъавабдещ Cavadov Qarakişi Qasım оьлу тяряфиндян верилмиш apellyasiya şikayətляри тямин едилмясин.

Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи il tarixli 2(036)-327/2011 №-ли гятнамяси дяйишдирилмядян saxlanыlsыn.

Гятнамя ишдя иштирак едян шяхсляря рясми гайдада верилдийи эцндян 2 ай мцддятиндя Ширван Апеллйасийа Мящкямяси васитяси иля Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин мцлки коллеэийасына кассасийа шикайяти вериля биляр.

Апеллйасийа инстансийасы мящкямясинин гятнамясиндян шикайят верилмямишдирся, гябул едилдийи эцндян 2 ай кечдикдян сонра гануни гцввяйя минир.


Сядрлик едян:имза вар.

Щакимляр: имзалар вар.

Дцздцр:

Сядрлик едян: Мящяррям Аллащвердийев


Sяdrlik edяn: Мящяррям Аллащвердийев

Hakimlяr: Нцсрят Мирзяйев

Тофиг Щейдяров


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152 1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi adindan

Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарындан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAzərbaycan Respublikası adından
Сцлейманов Салещ Оъагверди оьлу və Ъамалов Етибар Яли oğlundan ibarət tərkibdə, Мустафайева Таълы Ябдцлящяд гызынын katibliyi ilə,...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAzərbaycan Respublikası adından
Ъамалов Етибар Яли оьлу və Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, məhkəmə iclаs kаtibi Мяммядзадя Айаз Ейваз оğlunun,...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Мямийев Мятляб Айаз oğlunun, cavabdehляр Мямийева Сянуфяр Ямянулла гызынын, Мямийев Вцгар Сярдар oğlunun, Мямийева Пярваня Сярдар...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAzərbaycan Rеspubliкası adından Сурят
Илк иддиа цзря иддиачы, гаршылыглы иддиа цзря ъавабдещ Quliyev Oruc Talıb oğlu мящкямядя иддиа галдырараг Quliyev Xalıq Kişi oğlunун...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAzərbaycan Respublikası Adından
Гулийев Пярвин Фяхряддин oğlunun katibliyi, iddiaçı «Azərйолсервис» асъ-нин 2 сайлы ймх ммъ-нин nümayəndəлярi Шыхялийев Фцзули Эцлоьлан...
Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Azərbaycan Respublikası adından Сурят iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница