СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада
Скачать 217.72 Kb.
НазваниеСӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада
Дата конвертации17.03.2013
Размер217.72 Kb.
ТипДокументы

Ф. 7.11-12ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ ат. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Экономика және қаржы» факультеті

«Экономикалық теория» кафедрасыОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

«Микроэкономика» ( Mik _____ ) пәнінен

(пән коды)

СТУДЕНТ ҮШІН


Мамандығы: 5В 050900 - «Қаржы»

Курс: 1 Семестр: 2

Кредит саны: 2

Дәріс: 15 сағат

Лабораториялық сабақ: 15 сағат

ОБСӨЖ - 30 сағат (15 сағат ауд., 15 сағат ауд.тыс)

СӨЖ – 30 сағат

Шектік бақылау: 7 және 15 аптада


Емтихан: 2 семестр


Оқытушы туралы мағлұматтар: Досалиев Өтеміс Кенжебайұлы – аға оқытушы

Ғылыми ізденіс бағыты – халық шаруашылығының экономикасы және басқару

Кеңсе: «Экономикалық теория» кафедрасы.

Мекен-жайы: Шымкент қ., Тауке-хана, 5, 406 ауд.

Тел.: 213677

Кеңес беру уақыты: (сабақ кестесіне сәйкес)


Шымкент, 2010ж.

Оқыту бағдарламасы (syllabus) «Экономикалық теория» кафедрасының мәжілісінде, «Микроэко-номика» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес талқыланып бекітілді.

№5 хаттама, «24» желтоқсан 2010 ж.

Кафедра меңгерушісі Ж.Б.Рахметулина

(қолы)


SYLLABUS «Экономика және қаржы» факультеттің әдістемелік комиссиясымен бекітілді,

хаттама № ___ «____» ______ 2010 ж.


ӘК төрағасы (төрайымы): ____________________ Сүлейменова И.А.

(қолы)


Факультет администраторы _________________________ Бекманова Г.У.

(қолы, күні)


1. «Микроэкономика» пәнінің мақсаты мен міндеті.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – жекелеген экономикалық бірліктер мен олардың топтары деңгейінде, сонымен қатар олардың өзара және мемлекеттік өзарабайланысын талдау үшін эконо-миканың қызмет етуін түсіну үшін – қажетті білімдерді студенттердің алуында болып табылады. Курстың негізгі міндеттеріне мыналар жатады: экономикалық құбылыстарды бейнелеудің каузал-ды және функционалды әдістемесін (методологиясын) меңгеру және практикалық сұрақтарды ше-шу үшін теориялық білімді пайдалану бойынша машықтану, сонымен қатар экономикалық талдау-дың қазіргі кездегі әдістерін және микроэкономикалық модельдерді құру және пайдалануды үй-рену.

Пәнді оқытудың міндеттері - микроэкономиканы оқыту барысында студенттерге теориялық білімдерді игеру және оларды экономикадағы практикалық проблемаларға қолдана алу міндеттер қойылады. Студенттер микро-экономиканың әдістемесін білу қажет, нарықтық тепе-теңдік түсіні-гін меңгеріп, әр түрлі нарықтық құрылымдардағы экзогенді айнымалылардың әсер етуінен үй ша-руашылықтары мен фирмалардың қылығын бағалауға салыстырмалы статика әдісін қолдана алу керек, экономикада жалпы тепе-теңдік қалай қалыптасатынын түсіну тиіс, нарықтың дәрменсіздігі және мемлекеттің араласуының қажеттілігі неден туатынын түсіндіре білу тиіс. Студенттер микро-экономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдау дағдыларын алу тиіс.

Курс пререквизитi (курсты оқып үйрету үшiн студент ненi бiлу керек).

Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегi бiлiм алу ұшiн студент әдебиет-терiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Курс постреквизитi (курсты меңгерген студент ненi бiлiп iске асыра алуы қажет).

Берiлген курсты оқу нәтижесiнде студенттер ақпараттар ағыны iшiнен қажеттi деректердi таң-дауды, салауатты тұжырымдар жасауды үйренедi, оларды тәжiрибеде қолдануды машықтанады.


2. Курс саясаты:

  1. СӨЖ тапсырмалары семестрдің 1-ші аптасында беріледі.

  2. Студент жіберген сабағын кафедраның бекіткен кестесі бойынша тапсырады.

  3. Ағымды аптада тапсырманы дер кезінде орындамаған жағдайда бағасы 20% төмендетіледі.

  4. Студент семестр барысында оқытушы анықтайтын тізбеге сәйкес кем дегенде 4 тапсырма орындауы тиіс.

  5. Тапсырманың әрбір түрін оқытушы 100%-ға дейін бағалайды, ал оны балға айналдыруды компьютер жүзеге асырады.

  6. Әрбір межелік бақылау 30 балдан тұрады.

  7. Емтиханға 36 балы бар студент жіберіледі.

  8. Аралық аттестация (емтихан) 40 балға дейін бағаланады, минималды балл – 20.Студенттердің білімін қорытынды бағалау


Әріптік жүйемен бағалау

Балдың сандық эквиваленті

%-дық

мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қаңағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

3. Пәннің мазмұны:


3.1. Дәрістің тақырыптық жоспары

I модуль. Сұраныс және ұсыныс, олардың өзара байланысы.

Тұтыну теориясының негіздері.

Тақырып 1. Сұраныс пен ұсынысты талдаудың негіздері.

Дәріс-1. Сұраныс және ұсыныс.

1.1. «Сұраныс» ұғымы, заңы, қисығы мен функциясы.

1.2. Ұсыныс заңы, қисығы, функциясы.

Дәріс-2. Нарықтық тепе-теңдік пен теңсіздік.

2.1. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы.

2.2. Нарықтық тепе-теңдіктің қалыптасу механизмдері.

Тақырып 2. Сұраныс және ұсыныс икемділігінің теориясы.

Дәріс-3. Икемділік мәні мен түрлері.

3.1. «Икемділік» ұғымы, оның мәні мен коэффицтенті.

3.2. Сұраныстың баға, табыс және қиылысқан икемділігі. Ұсыныс икемділігі.

3.3. Икемділікті микроталдауда қолдану.

Тақырып 3. Тұтынушы талғамы теориясы.

Дәріс-4. Тұтыну теориясының негіздері.

4.1. Тұтынушы қалауы және пайдалылық. Пайдалылық функциясы, оның графигі.

4.2. Бюджеттік шектеу ұғымы және оның мәні, теңдеуі.

Дәріс-5. Тұтынушы таңдауы және сұраныс функциясы.

5.1. Тұтынушы таңдауы. Индивидуалды сұраныс.

5.2. Алмастыру әсері мен табыс әсері.

Тақырып 4. Өндіріс теориясы.

Дәріс-6. Нарықтық экономикадағы фирманың ролі.

6.1. Нарықтық экономикадағы фирма. Өндірістік үрдіс.

6.2. Өндірістік функция: мәні, қасиеттері және түрлері.

6.3. Өндірістік өнім, оның түрлері. Технологиялық алмастырудың шекті нормасы.

Тақырып 5. Өндіріс шығындары.

Дәріс-7. Қысқамерзімді кезеңдегі өндірістік шығындар.

7.1. Өндірістік шығын, оның мәні, функциясы және түрлері.

7.2. Ең аз шығындар принципі.

7.3. Фирма табысы және табыс түрлері.


II Модуль. Әртүрлі нарық үлгілеріндегі бағақалыптасу

Тақырып 6. Жетілген бәсекелестік нарықтағы ұсыныс.

Дәріс-8. Қысқа- және ұзақмерзімді кезеңдердегі бәсекелес фирманың ұсынысы.

8.1. Нарық құрылымы және оның түрлері. Қысқамерзімді кезеңдердегі жетілген бәсекелі фирма-

ның ұсынысы.

8.2. Жетілген бәсеке нарығындағы кәсіпорын пайдасы және оны максималдау мәселесі.

Тақырып 7. Монополия.

Дәріс-9. Жетілмеген бәсеке және нарықтық құрылымдар.

9.1. Монополия және оның түрлері. Монополиялық биліктің көздері.

9.2. Монополиялық нарықтағы ұсыныс. Ұзақ мерзімде пайданы максималдау.

Тақырып 8. Монополиялық бәсекелестік.

Дәріс-10. Монополиялық бәсекелестіктің мәні мен белгілері.

10.1. Жетілмеген бәсеке. Монополиялық бәсекенің мәні, ерекшеліктері.

10.2. Ұзақмерзімді кезеңдегі монополиялық бәсекелес фирманың ұсынысы, тепе-теңдігі.

Тақырып 9. Олигополия.

Дәріс-11. Олигополияның сипатты белгілері.

11.1. Олигополияның мәні мен негізгі сипаттамасы. Фирмалардың стратегиялық әрекеттері.

11.2. Олигополия үлгілері. Курно дуополиясы үлгісі.

Дәріс-12. Салаға енуді шектейтін бағақалыптасу.

12.1. Олигополияны жетілген бәсекелестікпен және монополиямен салыстыру. Баға белгілеудегі

жетекшілік.

12.2. Келісім және картель.

Тақырып 10. Өндіріс факторларының нарықтары.

Дәріс-13. Өндіріс факторлары нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

13.1. Фактор иесінің табысы өндіріс факторларының бағасы ретінде.

13.2. Еңбекке деген фирманың сұранысы мен еңбек ұсынысы.

13.3. Капитал нарығы, оның мәні мен ерекшелігі.

Тақырып 11. Нарықтық дәрменсіздік.

Дәріс-14. Қоғамдық игіліктер.

14.1. Қоғамдық игіліктердің классификациясы. Қоғамдық игілікке сұраныс.

14.2. Нарықтық экономикадағы сыртқы әсерлер және олардың түрлері.

Дәріс-15. Беймәлімсіздік жағдайындағы таңдау.

15.1. Асимметриялы ақпаратты нарықтар.

15.2. Асимметриялы ақпаратты нарықтағы тепе-теңдік.


3.2. Лабораториялық сабақтардың тақырыптық жоспары

I модуль. Сұраныс және ұсыныс, олардың өзара байланысы.

Тұтыну теориясының негіздері.

Лабораториялық жұмыс №1-2. Сұраныс пен ұсынысты талдаудың негіздері.

Лабораториялық жұмыс №3. Сұраныс және ұсыныс икемділігінің теориясы.

Лабораториялық жұмыс №4-5. Тұтынушы талғамы теориясы.

Лабораториялық жұмыс №6. Өндіріс теориясы.

Лабораториялық жұмыс №7. Өндіріс шығындары.

II Модуль. Әртүрлі нарық үлгілеріндегі бағақалыптасу

Лабораториялық жұмыс №8. Жетілген бәсекелестік нарықтағы ұсыныс.

Лабораториялық жұмыс №9. Монополия.

Лабораториялық жұмыс №10. Монополиялық бәсекелестік.

Лабораториялық жұмыс №11-12. Олигополия.

Лабораториялық жұмыс №13. Өндіріс факторларының нарықтары.

Лабораториялық жұмыс №14-15. Нарықтық дәрменсіздік.


3.3. Практикалық (семинарлық) сабақтардың тақырыптық жоспары (оқу жоспарында қарас-тырылмаған).


3.4. Курстық жобалардың (жұмыстардың) мазмұны, тақырыптары. Оқу жоспары бойынша курстық жұмыстар көзделмеген.


4. СӨЖ бойынша тапсырмалар тізімі


Дәріс тақыры-бының №-і


Тапсырма


Әдебиеттер


Тапсырма

түрі


Тапсыру мерзімі

I модуль. Сұраныс және ұсыныс, олардың өзара байланысы.

Тұтыну теориясының негіздері.

2

1-ші тапсырма. Кейс-стади дайындау.


1,2,7-16,19 [н]

1,3,14-16 [қ]


Кейс презентациясы

3 апта

3

2-ші тапсырма. Реферат жазу және

қорғау.

1,2,7-16,19 [н]

1,3,14-16 [қ]

Реферат

10-15 парақ,


5 апта
1-ші Межелік бақылау

Коллоквиум

7 апта

II Модуль. Әртүрлі нарық үлгілеріндегі бағақалыптасу

7

3-ші тапсырма. Реферат жазу және

қорғау (елдердің антимонополиялық сая -саты).

1,2,7-16,19 [н]

1,3,14-16 [қ]

Реферат

10-15 парақ,

10 апта

9

4-ші тапсырма. Топтық жоба дайындау, қорғау.

1,2,7-16,19 [н]

1,3,14-16 [қ]

Топтық жоба – 4-5 студент бір-лесіп тақырып-

ты ашу

12 апта
2-ші Межелік бақылау

Коллоквиум
15 апта5. Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Айлар

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір


Күндер17.01.11


24.01.11


31.01.11


07.02.11


14.02.11


21.02.11


28.02.11


07.03.11


14.03.11


21.03.11


28.03.11


04.04.11


11.04.11


18.04.11


25.04.11


Апталар

Тапсырмалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кіріс бақылау

*Дәріс (лекция)*


*

Лабораториялық жұмыс

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Кейс-стади*

Реферат

*

*
Топтық жоба


*


Межелік бақылау (коллоквиум)*


*

Шектік нүктелер1
2
345
6

Пайызбен бағалау100
100
100100100
100

Баллмен бағалау10
20
304050
60


6. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

I. Негізгі әдебиеттер:

1. Вечканов Г.С. Микроэкономика. Завтра экзамен: учебное пособие / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - СПб. : Питер, 2005. - 288 с. - (Сер. "Завтра экзамен")

2. Гальперин В.М.Микроэкономика: В 2-х томах / В.М. Гальперин ; В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, Т.1 . - 349 с

3. Микроэкономика: Оқу құралы/ Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова М.С.. - Алматы: Экономика, 2000. - 420

4. Молдахметова А.Б. Өтебаев М.Ө. Микроэкономика: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2007.- 248 б.

5. Мамыров Н.Қ., Есенгалиев Қ.С., Тілеужанов М.Ә. Микроэкономика /Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2004.- 420 б.

6. Бекібаева Ш.С. Микроэкономика: Оқу құралы.- Шымкент, ОҚМУ, 2002, 164 б.

7. Гребенников П.И. Микроэкономика : учебник / П. И. Гребенников, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич; Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. - СПб : СПбУЭФ, 1996. - 352 с

8. Долан Э.Дж. Микроэкономика / Э. Дж. Долан , Д. Линдсей ; пер. с англ. В. Лукашевича; под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича . - СПб. : Санкт-Петербург Оркестр, 1994. - 448 с

9. Долан Э.Дж. Микроэкономика / Э.Дж. Долан, пер. с англ. В. Лукашевича ; под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб. : АО "Санкт- Петербург оркестр", 1997. - 448 с

10. Емцов Р.Г. Микроэкономика : учебник / Р. Г. Емцов, М. Ю. Лукин ; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М.: Изд-во "ДИС", 1997. - 320 с. - (Сер. "Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова")

11. Ивашковский. Микроэкономика: Учебник /Ивашковский . - М. : Дело, 1998. - 416 с

12. Микроэкономика : Учеб.пособие / Мамыров Н.К.Кулекеев Ж.А.Султанбеков Г.К. - Алматы : Экономика, 1997. - 246 с

13. Пиндайк Р. Микроэкономика / Пиндайк Р., Рубинфельд Д. - М. : Экономика, 1992. - 510 с

14. Тарануха Ю.В. Микроэкономика : Учебник для студ. вузов, обучающихся по экономическим спец.; Допущено МОН РФ / Ю. В. Тарануха ; Под общ. ред. А.В. Сидоровича. - М. : Изд-во "Дело и сервис", 2006. - 640 с. - ("Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова")

15. Тарануха Ю.В. Микроэкономика : учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Изд-во "Дело и сервис", 2002. - 304 с. - ("Учебники МГУ им.М.В.Ломоносова")

16. Тарасевич Л.С. Микроэкономика : Учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский; Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов ; Рекомендовано МО Рф. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2005. - 374 с. - (Университеты России)

17. Mankiw N.G. Economics / N. G. Mankiw, M. P. Taylor. - London : Thomson Learning, 2006. - 830 с. - (International student edition)

18. Begg D. Foundations of Economics / D. Begg. - London : Mc Graw Hill, 2009. - 362p

19. Шерстюк В.Ю. Микроэкономика /уч. пособие.- Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова, 2007.- 92с


II. Қосымша әдебиеттер:

1. Микро-,макроэкономика: Практикум. - Бишкек, 1997. - 288 с

2. Айнабек К.С. Теория издержек обращения в рыночном механизме: Монография/ Айнабек К.С.. - Алматы: Раритет, 2001. - 176 с.

3. Сборник задач по экономической теории: Микроэкономика. Макроэкономика. - Киров: Кировск. обл. типогр., 1994. - 182 с

4. Жалпы экономикалық теория [Мәтiн]: оқулық. - 2-шi бас.толықт.қайта өңделген. - Алматы: "А-Полиграфия", 2004. - 455

5. Айнабек К.С. Теория рыночной экономики: Учебное пособие.- Алматы: Жеті жарғы, 2004.- 376с

6. Күлекеев Ж. Микроэкономикадан практикалық сабақтарға арналған нұсқаулар.1-бөлiм: Сұра-ныстар теориясы/ Күлекеев Ж.. - Алматы, 1993. - 276 с

7. Отаров Ә.К., Мырзалиев Б.С. Нарық жағдайында жоспарлау және болжамдау механизмдерін жетілдіру: Оқу құралы.- Алматы, 2009.- 140 б.

8. Экономика негіздері сызбаларда және кестелерде: Оқу құралы /Ә.Ж. Сапаралиев, А.Т. Мақулов.- Алматы: «Бастау» баспасы, 2008.- 343 б.

9. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2008.- 276 б.

10. Begg D. Economics for Business / D. Begg, D. Ward. - 2-nd edition. - London : The McGraw-Hill Companies, 2007. - 380p

11. Dobbs I.M. Managerial Economics. Firms, Markets, and Business Decisions /I. M. Dobbs. - New York : Oxford Unersity Press, 2005. - 493p

12. Borjas G.J. Labor Economics /G. J. Borjas. - 4-th edition. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2008. - 544p

13. Antell G. Economics institutions and Analysis : Second Edition /G. Antell . - New York : Cambridge, 1985. - 560 с

14. Шерстюк В.Ю. Методические указания по проведению семинарских занятий по дисциплине «Микроэкономика».- Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова, 2008.- 22с.

15. Шерстюк В.Ю. Сборник кейсов по микроэкономике и макроэкономике.- Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова, 2008.- 92с.

16. Шерстюк В.Ю. Методические указания по проведению СРСП и СРС по дисциплине «Микроэкономика».- Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова, 2007.- 92с.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconУақыты (ұзақтығы): 1 сағат Қарағанды 2012 ж. Курстың отырысында талқыланған және бекітілген
Тақырыбы: «Адам денсаулығын және қоршаған ортаны қорғаудың басты элементі ретінде радиациялық қауіпсіздікті бақылау»
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада icon“Математика және экономика” факультеті
«Физика» мамандығының 4- курс студенттеріне 7 -семестрде «Бір тұтас орта физикасы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2 кредит (90-...
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары

СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconБаза деп атаймыз (Б), тікелей қосылған өткелді – эмиттер
МГц-тен жоғары), аз қуатты (шектік сейілу қуаты 1 Вт-қа дейін), үлкен қуатты (шектік сейілу қуаты 1 Вт-тан жоғары), жоғары және төмен...
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconГодовой план государственных закупок товаров, работ и услуг Общие сведения
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша...
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconК. Т. Муслимова Қазақ тілінен бақылау тапсырмалары
Оқушылардың біліктілігін пысықтау және әр оқушының деңгейін бақылау мақсатында қосымша тапсырмалар құрастырылған
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада icon050508 «Есеп және аудит» мамандығының күндізгі оқу бөлімі студенттерін «Аудит» пәні бойынша осөЖ және СӨЖ орындауға арнлаған
Растырған: аға оқытушы Досым О. С., оқытушы Даулетбақова Н. М «Есеп және аудит» кафедрасы
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconСӨЖ(СӨЖО) бойынша әдістемелік ұсыныстар және тапсырмалар
В051000 – Жергілікті және мемлекеттік басқару, 5В051300 Әлемдік экономика, 5В09080- бағалау мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Экономикалық...
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconҚр бғм білім және ғылым саласындағы бақылау және аттестаттау комитеті
...
СӨЖ – 30 сағат Шектік бақылау: 7 және 15 аптада iconСтуденттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) арналған тапсырмалар және оларды орындау графигі

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница