«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006
Скачать 255.68 Kb.
Название«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006
Дата конвертации15.05.2013
Размер255.68 Kb.
ТипДокументы
¤збекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус

таълим Вазирлиги


Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети


«Амалий психология» кафедраси«МУЛОЈОТ ПСИХОЛОГИЯ»

фанидан

маърузалар матни


Тузувчи: Жалилова С.Х


Тошкент 2006
1-Мавзу Муло³отнинг ижтимоий - психологик томонлари.

Режа:

1.Муло³от µа³ида тушунча

2. Муло³от томонлари:

а) комунинатив томон;

б) интерактив томон;

в) перцентив томон

3.Муло³от турлари

4.Ну³т µа³ида тушунча. Нут³ турлари ва вазифалари.

5.Ало³а ва конфликтсиз муло³от ´рнатиш б´йича психологик тавсиялар.


Шаµслараро муносабатлар соµаси кенг ³амровли б´либ, ´з ичига инсоннинг катта гуруµларга б´лган муносабатидан тортиб, интим муносабатларгача олади.

Шахслараро муносабатлар - одамлар ´ртасидаги субъектив µис ³илинадиган ´заро муносабатлар б´либ, µамкорликдаги фаолият ва муло³от жараёнида кишилар бир-бирларига к´рсатадиган таъсир усуллари ва характерида объектив жиµатдан намоён б´лади.

Инсон ёлІиз ´зи яшамайди. У жамият аъзоси ва бош³а кишилар билан доимо муло³отда б´лади. Муло³от инсонга хос б´лган фаолият турларидан биридир.

Муло³от кишилар ´ртасидаги ´заро таъсирнинг муµим формаси б´либ µисобланади. Муло³отга таъриф берадиган б´лсак, уни ³уйдагича ифодалаш мумкин:

Муло³от - бу икки ёки ундан орти³ кишиларнинг ´заро таъсири б´либ, улар ´ртасида билиш ёки аффектив баµолаш характеридаги ахборат алмашинишдир.

Ґар бир инсон µар турли функцияларни;

-- хизмат вазифаси, яъни бошли³, ишчи, ´³увчи, врач, педагог;

-- оилавий, яъни ота, она, эр, хотин, опа, сингил, ака, ука

каби функцияларни бажаради ва улар муло³отнинг µар хил турини та³азо ³илади.

Бу жиµатдан муло³отни расмий ва норасмий муло³от турларига ажратиш мумкин.

Шундай экан, расмий ва норасмий муло³от ³андай муло³от? Деган савол туІилади.

Ижтимоий функцияларга боІли³ б´либ, мазмун ва форма жиµатдан чекланган муло³от расмий муло³от деб аталади.

Норасмий муло³от унинг иштирокчилари ´ртасида ´рнатилган шахсий муносабатларга боІли³ б´лади.

Норасмий муло³отнинг олий формаси – севги ва д´стликдир.

Инсон учун норасмий муло³отга, ´з шахсининг ички дунсини очишга б´лган интилиш хосдир. Норасмий муло³от ´рната олиш ³обиляти бир неча факторларга боІли³ б´лади. Бу факторларга ³уйдагиларни киритиш мумкин:

 1. Шахнинг хислатлари – муло³отга б´лган й´налиш, ишонч, очи³лик.

 2. Муло³от «техникаси» га эга б´лиш, ало³а ´рнатиш, бош³а кишини к´ра олиш ва тушуниш малакаси.

Муносабатлар ³аналик ёр³ин намоён б´лишига ³араб, муло³отнинг ³уйидаги турлари фар³ланади.

1.Социал ориентирланган муло³от.

2.Гуруппавий - предметли ориентирланган муло³от.

3.Шахсий ориентирланган муло³от.

Нут³ тил ёрдамида кишилар ´ртасидаги муло³от воситаси сифатида намоён б´лувчипсихик фаолиятдир.

Нит³ коллективдабиргаликда меµнат ³илиш жараёнида, кишиларда «бир-бирларига ниманидир айтиш эхтиёжи туІилган ва³тда» юзага келади.

Кишилар нут³ ёрдамида ´з замондошларига муайян ва³тда нималар юз бераётганини хабар ³илибгина ³олмай, балки инсоният т´плаган билимларни авлоддан-авлодга берадилар µам.

Нут³ бир ³анча фукунцияларни бажаради. Нуту³нинг асосий фукунциялари ³уйдагилардан иборат:

 1. Комуникатив тарихий тажрибани кейинги авлодга ´тказиш ва уни ´злаштириш.

 2. Планлаштириш.

 3. Экспрессив функция. Бу функция комуникатив функция билан боІли³ б´либ, инсоннинг информацияга б´лган муносабатини ифодалайди. Экспрессив функция инсон нут³ига ифодалилик баµтли этади, уни тушуниш учун онсон ³илади. Бундан таш³ари, у инсоннинг µолатини ва информацияга б´лган муносабатини ифода ³илади. Бу функциязон тарбиявий таъсир этиш ³уроли сифатида фойдаланиши µам мумкин.

Нут³нинг бу функциялари бир-бири билан узвий боІли³ б´либ, бир бутунликни ташкил этади.

Психологияда нут³нинг 2 та формаси фа³ланади:

1.Таш³и нут³

2.Ички нут³

Таш³и нут³ о²заки ва ёзма нут³³а б´линади. О²заки нут³ ´з навбатида диалог ва манолог нут³ б´лиши мумкин (3-илова).

Диолог нут³ - нут³нинг энг ³адимий турларидан µисобланади. Диолог- бу 2 ёки ундан орти³ кишиларнинг бевосита муло³отдир. Диолог гаплашиш тарзида амалга оширилади. Диалогик нуту³-нуту³нинг анча содда формаси: Биринчидан, у ³´ллаб - ³увватланиши мумкин. Диолог давомида суµбатдаошлар фикрини ани³ловчи, конкретлаштирувчи саволлар билан бир-бирларига мурожаат ³илишлари мумкин, бири иккинчисининг фикрини давом эттириши мумкин. Бу эса диалог ³атнашчиларига ´з фикирларини т´ла билдириш имконини беради, шунингдек, суµбатдошига тушунарли б´лишига имкон яратади.

Иккинчидан, диолог унинг ³атнашчилари бир-бирларини идрок ³илишлари ва эмоционал ало³а ´рнатишлари шароитида олиб борилади. Суµбатдошлар бир-бирларига имо-ишора, мимика, товушнинг интанацияси билан таъсир этадилар. Муµокама ³илаётган предметни биргаликда кузатадилар.

Учинчидан, диалогик нут³ ситуативлик хусусиятига эга.

Бирор бир темага ³аратилган диолог суµбат деб аталади. Суµбатда унинг ³атнашчиларидан бири ёки бутун гуруппа ´з олдиларига маълум бир саволни ани³лаш ва муµокама ³илишма³садини ³´ядилар. Одатдаги диологда бундай ма³сад мавжуд б´лмай, у суµбатдошларнинг ниятлари ва муло³отнинг µолатига й´налтирилади. Суµбат давомида маълум билимлар хабар ³илиниши, эшитувчиларга- тингловчиларга муайян таъсир к´рсатилиши мумкин.

Маналог нут³ - узо³ ва³т давом этадиган, фикр ёки билимлар системасининг маълум бир кетма –кетликда, ´заро боІланишда бан этилишидир. Маналогик нут³ бир киши иштирокида амалга оширилади. У даклад, лекция, с´зга чи³иш, µикоя тарзида б´лиши мумкин. Маналогик нут³ диологик нут³ асосида тара³³ий этган. Диологик нут³дан фар³ли, манологик нут³ узлусиз б´либ, бунда лектор ёки доклатчи бош³аларга таъсир ´тказади. Тингловчиларнинг реакциялари асосидагина у нут³нинг ³анчалик тушунарли б´лаётганлиги ва уларга ³андай таъсир этатганлиги µа³ида хулоса чи³ариши мумкин. Манологик нут³ аудитория билан ало³а ´рнатиш ёрдамида олиб борилади.

Монологик нут³да диологик нут³дан фар³ли равишда унинг маъноси тубдан ´згаради. Манологик нут³- ´заро бир-бири билан боІланган, грамматик жиµатдан т´Іри тузилган гаплардан иборат б´лиши лозим. Бундан нут³нинг темпи ва товушга бир ³атор талаблар ³´йилади: нут³ дона – дона ³илиб, ифодали, тушунарли ³илиббан этилиши лозим.

Ёзма нут³ - оІзаки нут³дан кейинро³ вужудга келган. Маданият ривожининг дастлабки бос³ичларида кишилар у ёки бу µодиса µа³идаги маълумотларни узо³ муддат давомида са³лаш эµтиёжини µис ³ила бошлайдилар. Шу тари³а идеографик нут³ вужудга келади. И деографик нут³ во³еаларни расмлар ёрдамида ифода этишидир.

Кейинчалик иеографик ёзув вужудга келади. Иероглиф – предметларнинг белгилари б´либ, предмет ёки фикрни билдиради.

Биз µозир фойдаланадиган ёзув анча кейинро³ келиб чи³³ан. У алфабет ёзуви деб аталади ва оІзаки нут³ билан узвий боІлангандир. Бундан товушлар µарфлар (графемалар) билан ифодаланади. Ґар бир тилдаги товушлар (фонемалар) ми³дори чегараланган б´лганлиги учун µарфларнинг унчалик к´п б´лмаган ми³доридан µар ³андай фикрни ифодалаш мумкин.

Ёзма нут³ туфайли биз жаµон маданияти дурдоналари, Шекспер, Тушкин, Навоий асарлари билан танишиш имконига эгамиз.

Ики нут³ бош³а кишилар билар муло³отда б´лишика ³аратилган эмас. Буни унинг номи µам таъкидлаб турибди.

Ички нут³ - бу кишиниг ´зи билан гаплашиши. Ички нут³ ёрдамида тафаккур ³илиш процесси амалга оширилади, µаракатларнинг плани вужудга келади.

Ички нут³нинг асосий белгиси – унинг талаффуз эмаслигидир. У атрофдагиларга эшитилмайди.

Ички нут³ кишининг ´зига ³аратилган б´либ, ³ис³ртирилган формада б´лади. Чунки кишининг ´з фикирлари ´зига т´ла тушунарли ва шунинг учун кенг оІзаки тузилишни талаб этмайди.

Тажрибаларнинг к´рсатишича, а³лий масалаларни µал ³илишда нут³ органларининг активлиги ортади. Аммо ички нут³да етарлича тугалланган фикр таш³и нут³да µам ани³ ифодаланмайди.

Ички нут³ таш³и нут³нинг асосида шакилланади. Таш³и нут³нинг ички нут³³а ´тиши интерларизация деб аталади.

Бундай ´тиш тахминан 3 ёшли болаларда кузарилади ва боланинг ´зи билан ´зи гаплашишида намоён б´лади.

Секин-аста бу гаплашиш ³искариб, ташки нутк формасида формасида б´ла бошлайди.

Ички нуткнинг ташки нут³³а ´тказилиши экстериоризация деб аталади. Экстериоризация к´никмаси узо³ маш³ни талаб этади. Ички нут³да фикр кишининг ´зига тушунарли б´лади, биро³ киши бу фикрни бош³а кишиларга билдирмо³чи б´лса, к´пинча уни тушунмасликлари мумкин, ки гапиратган одам хохлаган фикрини айтмагналигини хис ³илиши хам мумкин. Бу ³ийинчиликлар шу билан боІли³ки, ички нут³да кишининг´зи учун тушунарли б´лган ³ис³а фармада ифодаланувчи фикр таш³и нут³³а ´тказалатганда кенг граматик ва манти³ий формага, яъни бош³а кишилар учун тушунишга осон б´лган формага ´тиши зарур. Шунинг учун µам таълим процессида ´³увчиларнинг оІзаги жавоблари ва зма ишалри катта ахамиятга эгаю улар фикр, хис ва ниятларни экстериоризация ³илишга ´ргатади.

2- Мавзу: Педагогик муло³от.

Режа:

1.Педагогик муло³отнинг ижтимоий психологик асослари

2.Педагогик муло³от функциялари.

3.Педагогик муло³отнинг тузилиши.

4.Педагогик муло³от услублари – муло³отни ташкил ³илиш омили сифатида.

5.Комуникатив ³обилятлар даражасини ани³лаш.


Педагогик муло³от – бу ´³итувчининг таълим – тарбия жараёнида ´³увчилар билан б´ладиган професионал – касбий муло³отидир.

Педагогик муло³от шахснинг µар томонлама ривожланиши учун шароитлар яратишга й´налтирилган б´либ, жамоада ижтимоий – психологик жараёнларни бош³ариш имконини беради ва ³улай психологик и³лим яратади.

¤³итувчи ³ачонки болалар билан моµирона муло³от ´рната олсагина улар шахсига таъсир эта олади, болалар жамоасининг бир б´лаги б´ла олади. Бунда педагог билан болалар ´ртасидаги муносабатларда «биз» µисси бош³арувчилик вазифасини бажариши муµимдир.

Ґозирги илмий теµника тата³иёти даври ´³итувчинингмактабдаги вазифасини маълум даражада ´згариши ва мураккаблашишга сабаб б´лади. ´ энди фа³атгина асосий ахборат манбаи б´либ ³олмай, балки ´³ув тарбиявий жараёнини ташкил этувчи, ривожлантирувчи таълимни олиб борувчи шахсдир. Бугунги кунда ´рта мактаб ´³увчиси 80 фоизга я³ин ахбототни мактабдан таш³арида ³абул ³илиб олади. Шунинг учун ´³увчиларнинг боІли³лиги принципи борган сари ´³итувчининг ´³увчилар билан µамкорлиги принципи билан алмашишни талаб этмо³да. Демак, ´³итувчи билан ´³увчи ´ртасидаги ижтимоий психологик ´заро таъсир µам ´згариши лозим. Шундай экан, µозирги давр ´рта мактабида ´³ув тарбиявий жаранини амалга оширувчи асосий шахс - ´³итувчи шахсига ³´йиладиган талаблар µам ортиб бормо³да.

Педагогнинг муµим сифатларидан бири - ´³увчилар билан ´заро таъсирни ташкил этиш, улар билан муло³от ´рнатиш, улар фаолиятини бош³аиш, яъни комуникатив ³обилятдир.

Болалар билан муло³от ´рнатиш ³обиляти уларга б´лган муµаббатга, яъни ´³итувчи шахсининг професанал педагогик й´налиши деб сталувчи хислатга асосланиши лозим. Бу µа³ида рус педагоги В.А Сухомменский µам таъкидлаб ´тган эди. У болаларни севишни µеч ³андай ´³ув юртида ва µеч ³андайдарсликлардан ´рганиши мумкин эмас, деб айтган эди. Бу ³обилят инсоннинг бевосита ижтимоий µатда ³атнашиши, бош³а кишилар билан ´заро муносабатлари жаранида ривожланади. Биро³, педагогик меµнат, ´з табиатини к´ра болалар билан б´ладиган кундалик муло³от – инсонга б´лган мухаббатни, унга б´лган ишончни чу³ирлаштиради.

¤китувчининг педагогик жаранини амалга оширишида ´³ув – тарбиявий ишлар методикаси ва фан асосларини билишнинг ´зи етарли эмас. Чунки, унинг барча билимлари ва амалий млакалари ´³увчига фа³ат р³ин µамда бевосита муло³от тизими ор³али берилиши мумкин. Шунинг учун µам педагогик муло³от µар бир ´³итувчи томонидан ´злаштирилиши лозим.

Муло³от педагогик жаранида таълим ва тарбия самрадорлигини таъминловчи ´заро муносабатлар тизимида катта роль ´йнайди. ¤³увчилар к´пинча ´³итувчига б´лган муносабатларини у ´³итадиган предметига к´чирадилар. Демак, ´³увчининг у ки бу предметга яхши муносабатда б´лишида унинг ´³итувчига б´лган муносабатини муµим ´рин эгаллайди. Шунинг учун µам µар бир педагог ´³увчиларда ´з фанига нисбатан муµаббат, ³изи³иш уйІотиши учун улар билан т´Іри муло´рната билиши лозим.

«¤³итувчининг с´зи – деб зган эди В.А Сухомменский, - тарбияланувчи ³албига таъсир этишнинг µеч бир нарса билан алмаштириб б´лмайдиган ³уролидир. Тарбиячининг маµорати авваламбор с´злаш санъатини, инсон ³албига мурожат ³ила олиш санъатини ´з ичига олади.»

Педогогик муло³от педогогик таъсир этишнинг энг муµим ³уролидир. Педагог билан ´³увчи ´ртасидаги муол³от жараёнида муµим педагогик вазифалар, таълим в тарбия функциялари амалга оширилади.

Педагогик жараёнда муло³от: Биринчидан, ´³ув вазифаларни µал ³илиш усули сифатида;

Иккинчидан, тарбиявий жаранни ижтимоий – психологик жихатдан таълим этувчи сифатида;

Учинчидан, таълим тарбия муваффа³иятли таъминловчи билан тарбиячи ´ртасидаги ´заро муносабатларни ташил этиш усули сифатида намоён б´лади.

«Мен шунга аминманки, - деб ёзган эди А.С.Икоренко, - болаларга иш юзасидан яхшилаб айтилган ачч³ с´з улкан аµамиятга эга, бизда ташкилий формада мавжуд б´лган к´пчилик хаттоларимизнинг сабаби – балки биз µали болалар билан µа³и³ий гаплашишни билмаслигимиздадир. Шундай с´злашишнибилиш зарурки, ´³увчи с´зингиздан сизнинг иродангиз ... , шахсингизнинг µис ³илсинлар, Бунда ´рганмо³ лозим».


Педагогик муло³от функциялари.


Ижтимиоий – психологик жараён сифатида педагогик муло³от ³уйдаги функцияларни бажаради:

 1. шахсни билиш;

 2. ахборат алмашиниш;

 3. фаолиятни ташкил ³илиш;

 4. роллар билан алмашиниш;

 5. µамдард б´лиш (сопереживания);

 6. ´з´зини тасди³лаш.

Муло³отнинг ахборат фукунцияси моддий ва маънавий ³адирятлар билан алмашиниш жаранини таъминлаш билан бир ³аторда, ´³ув тарбиявий жараённинг ижобий мотивацияларини ривожлантириш учун шароитлар яратади.

Шахс фаолиятининг ижтимоий майдонини ташкил ³илар экан, муло³от шахс бажарадиган рол ор³али у ёки бу ижтимоий хул³- атвор намунасини программалаштиради. Ижтимоий ролларнинг ´згариши шахснинг к´п ³иррали томонларига µамда бош³алар ролига кира олиш имкониятини яратиб, инсоннинг инсон томонидан идрок ³илиш жараёнига ёрдамлашади.

Шахснинг ´з - ´зини тасди³лашиши µам муло³от функцияси сифатида намоён б´лади. Педагогнинг вазифаси - ´³итувчиларнинг ´зларининг «мен» ни англашига ёрдамлашиш; ´зининг шахсий аµамиятини идрок ³илиш; шахснинг келажагива ´зини адекват баµолашини шакиллантиришга к´маклашиш.

Муло³отнинг µамдард б´лишлик каби муµим функциясини амалга ошириш бош³а кишиниг µис туйІуларини тушуниш учун; бош³а одамнинг ну³таий назарида рура олиш ³обилятини шакиллантирилиши учун шароитлар яратади. ¤³увчи учун болани, унинг эµтиёжини тушуниш муµим, бу ´заро таъсирни амалга ошириш учун зарур. Бу функцияларни яхши билиш ёш ´³увчилар учун дарсда ва дарсдан таш³арида ´³увчилар билан муло³отни ташкил ³илишга ёрдамлашади. Дарсни режалаштириш жараёнида нафа³ат ахборатнинг ´злаштирилиши µа³ида, балки ´³увчиларнинг ´зларини к´рсата олишлари, ´з- ´зини тасди³лашлариучун шароитлар яратиб бериш µа³ида µам ´йлашлари керак, ´³увчилар билан µамкорликни таъминлашлари лозим.

Педагогик муло³отнинг тузилиши.

Касбий педагогик муло³от мураккаб жараён б´либ, унинг ³уйидаги бос³ичларини ажратиб к´рсатиш мумкин:

1.Дарсга тайёрланиш жараёнида педагогик томонидан синф билан б´ладиган муло³отни моделлаштириш ёки прогностик бос³ич.

2.Синф билан бевосита муло³отни ташкил этиш ёки муло³отнинг бошланІич бос³ичи.

3.Педагогик жараёнда муло³отни бош³ариш бос³ичи.

4.Амалга оширилган муло³от тизимини таµлил ³илиш ва б´лІуси фаолиятга янги муло³от тизимини моделлаштириш.

Моделлаштириш бос³ичиаудиториянинг хусусиятларини билишни талаб ³илади.

Бу µислатлар: билиш фаолияти характерини билиш мумкин б´лган ³ийинчиликлар; иш динамикаси.

Дарс учун тайёрланаётган материаллар фикран ´³увчилар билан ´заро таъсир жараёнидагидек тасаввур ³илиши; фа³ат ´³увчининг ну³таий назардан эмас, ´³увчилар томонидан µам ´йлаб чи³илиши; иложи борича турли вариантларда билиш керак.

«Комуникатив атака» деб аталувчи бос³ичда синфлар ишига зудлак билан кирилиши техникаси талаб ³илинади. Бундаги таъсир ³илиш усулларига эга б´лишлик керак.

Муло³отни бош³ариш бос³ичида ´³увчилар ташаббусини ³´ллаб ³уватлаш, диологик муло³отни уюштириш, ´з фикрини реал шароитларга мос равишда коррекциялаш малакалари зарур б´лади. Ва нихоят, муло³отни таµлил ³илиш ма³сад, восита натижанинг мос тушушига й´налтирилади.

Табийки, ´³итувчи ´³ув тарбиявий жараённинг, шу жумладан, муло³отнинг бош³арувчиси лидери ташабускори б´лиши керак. Шунинг учун µам ало³а ´рнатишнинг оперативлиги, «биз» µиссининг вужудга келиши, ´³итувчининг ´³увчилар ички µолатини тушуна олишини к´рсата билиши, синф билан ма³садга ³арата ало³а ´рнатишни ташкил ³ила олиши, баъзи ´³увчиларга нисбатан ´рнатилган негатив стеротин установкалар ´згартира олиши муµим.

Буларнинг барчаси педагогда учрашиши мумкин б´лган, айни³са, педагогик фаолиятнинг бошланІич даврларида, т´си³ларни, яъни самарали муло³отга µала³ит берувчи ³ийинчиликларни енгиб ´тишга ёрдам беради. Муло³отга µала³ит ³илувчи т´си³лардан бири жисмоний т´си³, яъни ´³итувчи билан ´³увчини бир-бирларидан узо³лаштирувчи орали³. Бу µолатдан чи³ишнинг бирдан бир й´ли – педагогик ишдаги ишонч, очи³лилик позициясини намоён ³илиш.

Ижтимиой борьер - ´зининг «устунлик» позициясини доимий таъкидлаб туриши («Мен - ´³итувчиман!»).

Гностик т´си³ - педагог ´з нут³ини ´³увчилар тушуна олиш даражасига мослаштирмаслиги («а³лли гапириши»).

К´рсатилган т´си³ларни й´³отиш аввалам бор, муло³отнинг т´Іри услубларини тарбиялаш ёрдамида амалга оширилади.

Педагогик муло³от ижтимоий – психологик ´заро таъсирнинг жамоа тизимидир. Шу туфайли муло³отнинг ³уйдаги соµаларини ажратиб к´рсатиш мумкин:

1.Педагогнинг алоµида ´³увчилар билан муло³оти.

2.Педагогнинг алоµида ´³увчилар ор³али бутун жамоа билан муло³оти.

3.Педагогнинг бутун жамоа билан муло³оти.

4.Педагогнинг жамоа ор³али алоµида ´³увчилар билан муло³оти.

Педагогик муло³отда педагогнинг ´³увчиларни ва ´³увчиларнинг педагогни адекват тушуниши муµим аµамият касб эПедагогик муло³от жараёнида бир-бирини т´Іри тушуниши ташкил этишда эмоционал µис ³илиш ор³али кира олиш малакаси, бош³а кетини эмоционал идрок этиш ³обиляти, унинг ички дунёсига кира олиши муµим роль ´йнайди.

Педагогнинг прфессонал муло³отида уч µил услуб фар³ланади:


1.Демакратик услуб – бунда коллектив олдида турган вазифаларни µал ³илишда колективнинг барча аъзолари ³атнашади ва ³арор биргаликда ³абул ³илинди. Муло³отнинг демократик услубида ´³итувчи коллективга таянади, ´³увчиларнинг тан³идий мулоµазаларига ³уло³ солади, уларни тушунишга µаракат ³илади, уларнинг шахсий µатлари ва муаммоларига ³изи³ади. ¤³итувчи ´³увчиларнинг мустаµкамлигини маъ³уллайди.

2.Авторитар услуб – Бунда раµбарнинг ´з ³´л остидагиларга муносабатида ³атти³³´ллик, бош³аришнинг ³аттий методлариустун туради, ³´л остидагилар фа³ат бажарувчи сифатида б´ладиган ва ³арор ³абул ³илишда ³атнашмайдилар.

3.Либерал услуб – Муло³отнинг бу услубида раµбар муло³отда фа³ат ишонтириш, к´ндириш методлари билан чекланади. Бунда зарур талабчанлик мавжуд б´лмайди. Колективдаги µар бир киши ´з - ´зича иш к´ради.

В.А.Кан Калик ³уйидаги муло³от услубларини ажратиб к´рсатади:

1.биргаликдаги ижодий фаолиятга ³изи³иш асосидаги муло³от

2.д´стона муло³отларга асосланган муло³от

3.муло³от – дистанция

4.муло³от - ³´р³итиш

5.муло³от – сунъий ´йин (заигривания) сифатида.

Биргаликдаги ижодий фаолиятга ³изи³иш асосидаги муло³от педагог билан болалар ´ртасидаги бар³арор-ижобий муносабатлар; фаолиятни ташкил ³илиш масалаларини биргаликда (демакратик асосида) µал ³илишга интилиш натижасида ´рнатилади. Муло³отнинг бу услуби педагогик жараённинг барча иштирокчилари учун анча маµсулдоруслуб µисобланади. Тажрибанинг к´рсатишича, педагогик ишни моµирлик билан олиб борувчи ´³увчиларда муло³отлар айнаншу услуб асосида ³урилади.

Д´стона муло³отларга асосланган муло³от биринчи услуб билан узвий боІланган. Педагог ´з тарбияланувчилари билан доимо хушмуомила, оІир – боси³ муносабатда б´лиши керак. Жаµилдорлик, ³´зІалувчанлик, ба³иро³лик педагог ва раµбарларга зид б´лган хиссиётлар. Буни нот´Іри тал³ин ³илмаслик керак, µамкорлик педагогикаси принципига амал ³илиш лозим.

Муло³от дистанция услуби кенг тар³алган услуб б´либ, педагог билан ´³увчи ´ртасидаги ´заро муносабатларда дистанция мухим чегара сифатида намоён б´лади. Педагогнинг «Сиз билмайсиз – мен биламан», «Мен каттаман, тажрибам к´п, бизнинг позицияларимизни тенглаштириб б´лмайди» каби фикрлар муло³алар бу дистанцияга сабаб б´лади. Бундай услубдаги педагог умуман болаларга нисбатан ижобий муло³отда б´лсалар µам, фаолиятни ташкил ³илиш авторитор услубга я³ин туради. Бу эса ´³увчилар билан б´ладиган биргаликдаги ишнинг умумий ижодий даражасини пасайтиради. Таш³аридан ³араганда µамма нарса жойидадагидек к´ринса µам, бу муло³от услуби педагогик мувафа³иятсизликларга олиб келади.

Муло³от ³´р³итиш услуби ´³увчиларга салбий муносабат ва фаолиятни уюштиришдаги авторитарлик хусусиятидан келиб чи³ади.

Масалан, «Ди³³ат билан тингланг, б´лмаса µозир доскага ча³ираман ёки «2» ³´йиб ³´йаман».

Муло³отнинг бундай услуби одатда дарс жараёнидан невроз холатини, эмоционал нотинчлик µолатини келтириб чи³аради, ижобий фаолиятни тормозлайди.

Суний муло³от услуби болаларга инсон ижобий муло³отлар мавжуд б´лмасада, талабчанликнинг етишмваслиги, либерализм µолатлари асосида келиб чи³³ади. Бунинг сабаби эса ёл²он авторитет ³озонишга интилиш. Муло³отнинг бу услуби к´пинча, бир томондан, синф билан тезда ало³а ´рнатиб олишга интилиш, синфга ё³иш µажими, 2-томондан, касбий фаолият к´никмаларининг мавжуд эмаслиги натижасида вужудга келади.

Ю³орида таъкидлаб ´тилган муло³отнинг барча услубларини 2 турга киритиш мумкин.

Булар: 1. Диологик муло³от тури.

2.Монологик муло³от тури.

Манологик муло³отларда ´заро таъсирини асосан томонлардан биттаси амалга оширади. Биро³ тарбияда диологик муло³отнинг аµамияти к´про³. ¤заро таъсирнинг асосини µам айнан диологик муло³от ташкил этади.

Диологик муло³от нима? Унинг ³андай бэлгилари мавжуд?

Диолог сифатидаги муло³отнинг асосий белгиси - ³албан умумийлик ´зига µос ´заро ишонч, очи³лик, д´стона муносабатлар ´рнатилиши тарбияланувчи билан б´ладиган муло³от вазиятини 1 хилда к´риш, муµокама ³илишни назарда тутади. Бош³ача ³илиб айтганда, диолог – бу педагог билан тарбияланувчиларнинг бир томонга й´налтирилган ³арашлари.

Диолог – тарбия жараёнида тарбияланувчи фаоллигини, унинг актив роллини тан олишни билдиради. Диолог давомида педаглг фа³ат тарбияланувчига таъсир ³илиб ³олмай, ´зи µам ´з навбатида тарбияланувчи таъсирида б´лади.

Шундай ³илиб, педагогик фаолиятнинг маµсулдорлиги педагог билан болалар ´ртасидаги ижобий муло³отларга, муло³отнинг демократик асосларда ³урилишига, биргаликдаги ижодий фаолиятга ³изи³ишларга бо²ли³ б´лади.

1.Биринчи гуруппага болалар билан доимий муло³отда б´ладиган ´³итувчиларни киритиш мумкин. Бунда ´заро ишонч муносабатлари ´рнатилади. Бундай педагогларни к´плаб учратиш мумкин. Улар учун муло³отнинг демакратик услуби характерлидир.

2.Иккинчи гуруппани шундай педагоглар ташкил этадики, улар ´³увчиларга µурмат билан ³арайдилар, уларнинг ишончини ³озонганлар.

Биро³ турли сабабларга к´ра ´³итувчининг болалар билан муло³оти дарсдан таш³арида доимий характерга эга эмас.

Аммо у ёки бу ´³увчида ³андайдир ³ийинчиликлар пайдо б´лса, ва ´зи муста³ил равишда µал ³илолмаса, ´³увчи шу педагогга ёрдам с´раб келади. Бунда муло³от очи³ ва ишончли даражада б´лади. Бу гуруппада демакратик услубга эга б´лган ´³итувчилар устун туради, лекин авторитор услубли ´³итувчилар µам оз б´лса-да, учраб туради.

3.Учинчи гуруппага ´³увчилар билан я³индан муло³отда б´лишга интилувчи аммо бунга эга б´лмаган ´³итувчиларни киритиш мумкин. Бу к´пгина сабабларга к´ра б´лиши мумкин. Баъзи ´³итувчиларда ва³т етишмаслиги, бош³аларида ´³увчилар ´³итувчига етарлича ишонч билан ³арамасликлари туфайли шундай б´лади. Бу гуруппага кирувчи ´³итувчилар орасидалиберал услубли ´³итувчилар к´плаб учрайди, аммо демакратик услубга эга б´лган ´³итувчилар µам бор.

4.Т´ртинчи группа ´³увчилар билан муло³отни фа³ат тор, хизмат юзасидан, иш юзасидан б´ладиган масалалар билан чеклайдиган педагоглар киради. Бу группада авторипор услубли ´³итувчилар к´пчиликни ташкил ³илади.

Демак, ´³итувчи билан ´³итувчилар билан ´³увчилар ´ртасида т´²ри ´заро муносабатлар ´рнатиш – педагогик муло³от бир ³анча омилларга бо²ли³. Уларга ³уйдагилар кикади:

 • педагогнинг индивидуал муло³от услуби;

 • ¤³увчиларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларини µисобга олиш;

 • жамоатнинг ривожланиш даражаси;

 • касбий муло³от малакаларининг мавжудлиги.


¤³итувчи билан ´³увчилар ´ртасидаги ´заро муносабатларда ´³итувчининг педагогик такти µам маълум даражада аµамиятга эга. Тажрибанинг к´рсатишча, айнан педагогик тактнинг мавжудлиги ´³итувчига муло³оти ижобий эмоцияларасосида ³уришга, болалар билан психологик ало³а ´рнатишга имкон яратади. Педагогик такт талабларига амал ³илиш асосида ´³итувчи ´зида ´³итувчилар билар демакратик услубга асосланган муло³от ´рнатишга, муло³от маданиятини ´злаштиришга эришади. Педагогик тактга амал ³илиш билан ´заро муносабатларда конфликтларнинг µам олди олиши мумкин.

Педагогик такт (ёки педагогик одоби) - ´³итувчининг ´³увчилар билан т´²ри муносабатда, яхши муомилада б´лиши, уларга ²амх´рлик ³илиши, уларнинг олдига о³илона талаблар ³´йиши , ´³увчиларда инсон ³адр- ³имматини µурматлаши демак.

Педагогик такт тарбияланувчиларга педагогик таъсир к´рсатишдаги меъёр µисси.

Педагогик такт маµорат билан бирга эгалланади, тарбияланади. У ´³итувчи маънавий етуклигининг натижаси, болалар билан муло³ ´рната олиш малакаларини µал ³илиш ва маµсус билимларни эгаллаш б´йича ´з устида олиб борган ишларнинг натижаси. Аввало, бу – ёш психологияси µамда хозирги замон ´³увчиларининг индивудуал хусусиятлари µа³идан билимлар.

Т´²ри муло³от услубининг шаклланишида саботлилик , ´зини тута билиш керак, т´²рилик, бош³алар тажжабусига ижодий ёндошиш, педагогик техниканинг ривожланиши, µазил µисси катта аµамиятга эга. Бунда ´³итувчи ´зининг ´³увчиларида инсонни к´ра билиши µамда µурмат ³илиши ва ´зшахсий ²урурини са³лай билиши лозим.

1-Јоида. Аввалам бор, конфиликли вазиятни ´рганиб чи³ишга µаракат ³илиш зарур, яъни 2 томонлама эмоционал з´ри³ишни юмшатиш лозим. Јандай ³илиб? ¤зидан бошлаб «орти³ча» жисмоний з´ри³ишни олиб ташлаш ёрдамида, мимика, тананинг холати, имо-ишоралар нафа³ат инсоннинг ички µолатини ифодалайди, балки унга таъсир ³илади µам. Ш.Ј, 1³оида, таш³и хотиржамлик ва чидам!

2-Јоида ¤зининг µатти µаракати билан муло³отдаги шеригимизга (´³итувчи, µамкасб) таъсир к´рсатиш. Аффект µолатини й´³отишга конфликт ³атнашчиси юзини жим туриб кужатиш ёрдам беради. Бу эса ´³итувчига ´зини ³´лга олиш, фикрларини жамлаш, унинг ички µолтини ´рганишга имкон яратади.

3-Јоида Суµбатдошимизнинг хул³ атвор мотивини тушунишга µаракат ³илиш лозим. Фикран таµлил ³илиш эмационал ³´з²алиши пасайтиралди. («Мен сенинг µолатингни тушунаман», «Мени ташвишлантиради» ). Шундай ³илиб, ³илинган µатони дархол баµолашга киришманг, аввал юзагакелган вазиятга нисбатан ´з нут³ингизни билдиришга интилинг.

4-Јоида Ма³садни келишиб олиш, ¤³итувчи билан ´³увчини нима бирлаштириб туришдарµол англаш, «биз» µолатига киритиш муµим.

5-Јоида Конфликт µал ³илингач, фикран унга ³айтиш, ва унинг келиб чи³иш сабабларини, конфликтини олдини олиш имкониятларини таµлил ³илиш. Кучли т´³нашувчи й´³отишга нисбатан унинг олдини олиш енгилро³.

1. Педагогнинг самимийлиги – тарбияланувчилар билан мустаµкам ало³а ´рнатиш гарови.

2. ¤³увчилар билан мувафа³иятли ´заро таъсир ´рнатиш учун ´з шахсини аввало адекват баµолай билиш зарур. ¤з-´збилиш ва бош³ариш µар бир ´³итувчини доимий равишда ташвишлантириш лозим. Бунда ´зининг эмоционал µолатини бош³ара олиш катта аµамиятга эга. Тарбиявий жараёнга бош³ариш, салбий эмоциялар, ³´з²алувчанлик жиддий таъсир к´рсатади.

3. ¤заро муло³отлар ´³итувчи билан ´³увчининг ´заро хурматида асосланиши лозим. ¤³итувчи бир томондан ´зининг, бош³а томондан ´³увчининг ³адр ³имматининг хисобга олиши керак. Ґар бир ´³увчининг индивидуаллигини хурмат ³илиш, тенгдошлари олдидаги ´з-обр´ эътиборини са³лаши учун имкониятлар яратиш, шахснинг ижобий хислатларини ривожлантиришни ³´ллаб ³уватлаши зарур.

4. Педагог учун ´з шахси иродаси кучни ³изи³ишлари, маµорати,эрудититияси кенглигини к´рсата билиши мухимдир.

5. ¤³итувчи ´зида кузатувчанлик педагогик хаёт бош³аларнинг эмоционал холатини тушуна олиш каби хусусиятларни ривожлантириши зарур бунда ´зини ´³увчи ота-она,хамкасаба ´рнига ³´йиб к´риши, уларнинг ну³таий назарларини тушуниши мухим ахамиятга эга.

 1. Унчали сезиларли б´лмаган муваффа³иятларда µам ´³итувчи ва´³увчиларни тенгдошлари олдида ма³тай билиши камчиликларини эса ёл²из ´зига билдириши лозим.Адабиётлар.

1.Монтив А.А « Педагогическое общение» М, 1974.

2.Кан Калик В.А Учителго о педагогическом обшение. М, 1987

3.Кан Калик В.А Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М, 1990.

4.Основи педагогического мостерства. М, 1989 Под ред. И.А.Зязюна.

3- Мавзу: Педагогик мулоšот маданияти


Режа:

1.Касибий муло³от маданияти µа³ида тушунча.

2.Педагогнинг касибий муло³оти асослари.

3.Касибий муло³от мотивлари.

4.Муло³отнинг ижтимоий – психологик меµанизмлари.


Таълим-тарбия жараёнининг ³ай даражада ташкил ³илиниши, унинг самарадорлиги к´п жиатдан ´³итувчининг касбий маµорати-профессионализмига боІли³ б´лади. Чунки таълим-тарбия жараёни, билимларнинг сифатли б´лиши, унинг маµсулдорлиги охир о³ибат ´³итувчининг ´³увчилар билан б´ладиган ´заро муносабатлари, ало³алари ва уларнинг ³андай й´налтирилиши билан белгиланади.

´з фаолиятини ижодий жараён сифатида баµоламайдиган, ´зида шахснинг ижодий хусусиятларини намоён ³илмайдиган педагоглар ´з касбининг устаси, маµоратли ´³итувчи деб µисобланиши мумкин эмас, шунинг учун µам педагогик маµорат тушунчасини маданият тушунчаси билан бир-биридан ажратиб б´лмайди. Айнан маданийлик µамда аµло³ийлик педагогни шахс сифатида намоён ³илади. Бундай шахссиз эса мактабни тасаввур ³илиш µам мумкин эмас.

«Маданият» термини лотинчадан таржима ³илинганда «³айта ишлаш, такомиллаштириш» деган маънони англатади. Шу маънода олганда маданият – бу инсонни шакллантирувчи нарса, шу билан бирга маданият ёрдамида кишилар ижтимоий фваоллик, касбий етуклик ва ма³садга интилувчанлик хусусиятига эга б´либ борадилар. Маданият ´з ичига инсоннинг хул³-атвори ва тафаккур услубини ³амраб олади. Маданият инсоннинг фа³ат маълумотлилик даражаси-билимларнинг чу³урлиги ва мустаµкамлиги, кенглигини эмас, балки унинг тарбияланганлик, интеллигентлилик, яъни ´з фикрларини ани³ ифодалай билиш, ди³³ат билан эшита олиш, ´зини тута билишлик даражаларини µам харакатерлайди.

Инсон маданиятининг муµим асоси, маданиятлилик ифодасини к´рсаткичи-унинг µамкасблари, д´стлари, ³ариндошлари, танишлари ва нотаниш кишилар билан б´ладиган муло³отидир. Инсон томонидан бажариладиган фаолиятининг барча турлари муло³отни таъ³озо ³илади. Бевосита фаолиятсиз муло³от µам б´лиши мумкин эмас. Шунинг учун µам муло³от фаолиятини амалга ошириш воситаси ва унинг муµим шарти сифатида намоён б´лади.

Муло³от биргаликдаги фаолиятнинг шартигина эмас, балки инсон шахси шаклланишининг муµим омили, тарбия воситаси µамдир. Муло³от инсон дунё ³арашини кенгайтиришга, интеллектни ривожлантиришга, муваффа³иятли фаолият учун зарур б´лган билим, к´никма µамда сифатларни эгаллашга к´маклашади.

Муло³от µар бир инсон µаёт фаолиятининг муµим тури сифатида, ´зига хос санъат сифатида намоён б´либ, ´зининг ³онун-³оидалари ва сир-синоатларига эгадир. Бу ³оида ва сир-синоатларни билиш эса µар бир кишига ´з фаолиятини самарали ташкил этиш, олдига ³´йган ма³садларига эришиш учун зарур. Буларни эгаллаш ор³али µар бир ´³итувчи муло³от профессионализмига ю³ори даражада эришиши мумкин б´лади.

´³итувчининг касбий муло³отида бир-бири билан узвий боІланган 2 та б´Іринни фар³лаш мумкин:

 1. Муло³отнинг умумий (принциплари) асослари. Булар-ижтимоий тузум µарактери, ´тмиш ³адриятлари б´либ, унда ´³итувчининг педагогик фаолияти, таълим-тарбиянинг ма³сад ва вазифалари амалга оширилади.

 2. Муло³отнинг индивидуал (принцип) асослари. Бу-муло³от услуби, таълим-тарбия жараёнида ´³итувчи ´з педагогик фаолиятида ³´ллайдиган конкрет усул ва воситалар т´плами.

Бу б´Іинлардан бирортасинининг мавжуд б´лмаслиги ´³итувчининг профессионализми мавжуд эмаслиги, муло³от касбий маданиятини ривожининг паст даражасидан далолат беради.

´³итувчининг касбий муло³от маданияти – бу унинг ³обилиятлари, бош³а одамлар билан ´заро муносабатлар ´рната олиш маµоратининг ижтимоий аµамиятга эга б´лган к´рсаткичидир.

¤³итувчининг касбий муло³от маданияти педагогик фаолиятни амалга оширишнинг муайян шароитлари асосида шаклланади. Шунинг учун µам ´³итувчининг муло³от маданияти доимо таълим-тарбия жараёнидаги ´заро муносабатларда ´³итувчи ³андай воситаларни ³´ллашининг к´рсаткичи µисобланади. ´³итувчининг муло³от воситалари µамда усулларини ижодий жиµатдан ³´ллаш диапазони ³анчалик кенг б´лса, унинг маданий даражаси µам шунчалик ю³ори б´лади. ´³итувчи турли хил индивидуал хусусиятларга эга б´лган, турли жинсдаги ёки ёшдаги болалар билан, турли хил оилада тарбия к´рган, турлича психологияга эга б´лган болалар билан иш к´рар экан, агар уларнинг шу хусусиятларини µисобга олган µолда ´³увчилар билан ´заро муносабатлар ´рната олмас экан, бу холда муло³от маданияти т´Ірисида умуман гап б´лиши мумкин эмас.

¤³итувчи муло³отининг мотиви у бажарадиган касбий бурч, яъни унга инсонни тарбиялаш µамда таълим бери шиши ишониб топширилганлигидир.

Маълумки, муло³отнинг асосида доимо муайян мотивлар ётади. Булар – бурч, эµтиёж, ³изи³иш, одат, инжи³лик, мода ва µокозо б´лиши мумкин. Бу мотивлар индивидуал аµамиятли ёки ижтимоий аµамиятга молик б´лиши мумкин. ´³итувчининг касбий муло³отида эса мотивлар ижтимоий аµамият касб этади. Бунда ´³итувчи ´зининг ´заро муносабатларини µа³и³ий гуманизм, µурмат демократизм, адолатлилик ва тенглилик принциплари асосида ³уриши муµимдир. Буни болалар айни³са зийраклик билан нозик µис ³иладилар. ´³итувчи томонидан авторитарлик, адолатсизлик µолатларига й´л ³´йишлик болаларда маъ³улламаслик ёки ³они³масликни келтириб чи³аради. Авторитарлик й´ли билан ´³увчиларда таш³и жиµатдан ³уло³ солиш, юзаки µурматни ³озониш мумкин. Лекин бу ´³увчиларнинг ички эµтиёжи б´ла олмайди, µамда ´ткинчи характерга эга б´лади.

Муло³от жараёнини 2 томонлама жараён, унинг иштирокчиларини тенг µу³у³ли шерик деб ³аровчи ´³итувчилар ´³увчилар билан б´ладиган ´заро муносабатларда касбий маданиятнинг ю³ори даражаларига эришиши мумкин.

¤³итувчининг касбий муло³от маданияти шунингдек, мослашиши даражаси билан µам белгиланади. Масалан, педагогнинг муµим малакаларидан бири-мураккаб нарсани оддий, тушунарсиз нарсани тушунарли, ани³ (кетма-кетликда) изчил баён ³ила олиш малакаси б´либ, бу ´³итувчи касбий маданиятининг энг муµим омили. Биро³ ´³итувчи бу малакани µам турли вазиятларда турлича ³´ллаши керак. Масалан, ´³итувчи Айни бир ахборотни дарсда 3-синф ´³увчиларига µамда µамкасблари билан суµбатда бир хилда етказиб бериши мумкин эмас. Бу ахборот хажми, етказиб бериш усули, мухими мазмуни жиµатидан фар³ ³илиши лозим. ´³итувчининг µар бир с´зи, ³араши, имо-ишораси, ´³увчига мурожаати, барчаси юксак маданиятли инсонни тарбиялаш вазифасига б´йсундирилиши талаб ³илинади.

Табиийки, бундай инсонни тарбиялаш ишини ´зи юксак даражадаги умуминсоний µамда касбий маданиятга эга б´лган шахсгина амалга ошириши мумкин. Буларнинг барчаси касбий муло³от субъекти б´лган ´³итувчи шахсига педагогик фаолият мохияти билан боІли³ б´лган бир ³анча талабларни ³´яди, жамиятнинг тара³³иёти билан бир ва³ида ´³итувчи, унинг касбий муло³оти услубларига ³´йиладиган талаблар µам ортиб боради. ´³итувчининг касбий фаолияти ундан ю³ори даражадаги чидамлилик, тириш³о³лик, принципиоллик, изчиллик, интизомлилик, педагогик тактга эга б´лишликни та³азо ³илади.

¤³итувчига махсус маънавий-психологик сифатлар-болаларни севиш, мулойимлилик, виждонийлик, фахрланиш хислатлари µам зарур. Бундай хусусиятларни ´зида мужассамлаштирган шахсгина ´з вазифаларини ю³ори самара билан бажариши мумкин.

Шундай ³илиб, касбий муло³от маданиятини ´³итувчининг ´з устида тинмай ишлаши, маънавий даражасини оширмасдан тасаввур ³илиш мумкин эмас.

Муло³от давомида ´³увчини тарбиялаймиз µам. Диалог жараёнида биз ´³увчига ахборот мазмуни билан эмас, балки уни ³андай етказиб бера олишимиз, яъни муло³от маданиятимиз билан таъсир ³иламиз. Шундай экан, µар бир ´³итувчининг ички, маънавий µолати тарбия муассаси сифатида мактабнинг умумий маданияти таш³и белгиси сифатида намоён б´лади.

Бош³а касб намоёндалари сингари педагогик муло³от к´п жиµатдан муло³отнинг ижтимоий-психологик механизмларини самарали ³´лланилишига боІли³. Муло³отнинг бу муµим усулларини эгаллаш, демак муло³от маданиятини эгаллаш, вазиятларни психология ёрдамида бош³аришга ´рганишдир.

Муло³отнинг муµим ижтимоий-психологик механизмлари-таъсир этиш, ишонтириш, та³лид ³илиш.

Адабиётлар


 1. Давлетшин М.Г. «Замонавий мактаб ´³итувчиси психологияси» Т. 2000 й

 2. Немов Р.С. «Психология» 2-китоб, М. 2001 й

 3. Канн Калик В.А. Никондров Н.Д. «Педагогическое творчество» М. 1990 г

 4. И.А.Зязюн «Основы педагогического мастерство» М. 1989 г

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconМаърузалар матни
Узбекистон республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлиги фаргона давлат университети
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconФаргона давлат университети
Маърузалар матни социология кафедрасининг 2001 йил 25 октябрдаги йигилишида мухокама килинди ва маъкулланди
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconБакалавриатнинг социология йуналиши
Мазкур маърузалар матни социология кафедрасининг 2001 йил 25 октябр кунги йигилишида мухокама килиниб маъкулланган ва купайтиришга...
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconЗ. М. Бобур номидаги Андижон Давлат Университети
Ушбу маърузалар матни З. М. Бобур номидаги Андижон Давлат Университетининг умумий кимё кафедраси ы=итувчи ва профессорлари томонидан...
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconТошкент давлат юридик институти
Тдюи илмий-услубий Кенгашининг 2006 йил, 25 майдаги 10-сонли баённомаси билан тасдиқланган ва нашрга тавсия этилган. М.Ҳ. Рустамбаев,...
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconЎзбекистон соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти тайёр дори турлари технологияси кафедраси
Махқамов С. М., Усуббоев М. У., Нуритдинова А. И. Тайёр дорилар технологияси. Тошкент, 1994
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconМетодические разработки практических занятий по курсу: «психология, педагогика, медицинская психология» медико-профилактический факультет 2 курс
История психологии (бихевиоризм, психология неосознаваемых психических процессов)
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconПрограмма дисциплины Основы организационной психологии Для направления 030300. 62 Психология подготовка бакалавра Авторы: С. А. Липатов, В. А. Штроо, А. В. Ловаков
Знания в объеме дисциплин «Введение в профессию», «Общая психология» и «Социальная психология»
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconИзменений и дополнений в правила биржевой торговли с ценными бумагами на рфб «тошкент» (на 1 сентября 2006 г.) Действующая редакция
...
«мулојот психология» фанидан маърузалар матни Тузувчи: Жалилова С. Х тошкент 2006 iconТошкент давлат юридик институти
Збекистон Республикасида шахснинг ҳуқуқий ҳолати. Ўқув қўлланма. Масъул муҳаррир юридик фанлар номзоди, доцент, М. К. Нажимов– Т.:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница