AZƏrbaycan respublikasi adindan
Скачать 62.36 Kb.
НазваниеAZƏrbaycan respublikasi adindan
Дата конвертации18.05.2013
Размер62.36 Kb.
ТипДокументы


İş № 2(106)662/2008 surəti


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ADINDAN


Q Ə T N A M Ə


Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin

Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyası


26 noyabr 2008-ci il tarixdə Şirvan şəhərində


Sədrlik edən: Hüseynova Təranə Talış qızı,

Hakimlər: Ağayev Valeh Məmməd oğlu və

Əkbərov Kamran Hüseyn oğlundan ibarət tərkibdə,

Musayev Elvin İsrafil oğlunun katibliyi ilə,

İddiaçı Mirzəyeva Səriyyə Xosrov qızının və

Cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlunun iştirakı ilə,


İddiaçı Mirzəyeva Səriyyə Xosrov qızının cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğluna qarşı əmlak və ya onun dəyəri 6160 (altı min yüz altımış) manat pul tələbinə dair mülki iş üzrə Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli qətnaməsindən cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlu tərəfindən verilmiş апеллйасийа şikayətinə əsasən işə apellyasiya qaydasında baxaraq


M Ü Ə Y Y Ə N E T D I:


Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli гятнамяси иля iddia qismən təmin edilmiş, cавабдещ Фяряcов Ряшад Ябцлфяз оьлундан 1 ядяд халча 4 метрлик 122 манат дяйяриндя, 3 ядяд адйал 91 манат дяйяриндя, 2 ядяд кресло цстц 15 манат дяйяриндя, 1 дяст тахт цстц 38 манат дяйяриндя, 1 ядяд йазы столу цстц 23 манат дяйяриндя, 2 ядяд гапы пярдяси 23 манат дяйяриндя, 2 дяст чехол 23 манат дяйяриндя, 1 ядяд бюйцк тешт, 1 ядяд балаcа тешт 15 манат дяйяриндя, 2 ядяд чугун ляйян 15 манат дяйяриндя, 2 ядяд тюкмя тава 8 манат дяйяриндя, 2 ядяд самовар ляйяни 8 манат дяйяриндя, 1 ядяд дямир вердя, 1 ядяд чугун вердя 10 манат дяйяриндя, 1 дяст каструлка набору 9 манат дяйяриндя, 1 дяст тава набору 7 манат дяйяриндя, 6 ядяд вешелка 8 манат дяйяриндя, 2 ядяд эцлдан 23 манат дяйяриндя, пакет эцлляр 30 манат дяйяриндя, 4 ядяд паднос 9 манат дяйяриндя, 4 пачка стакан 8 манат дяйяриндя, 2 ядяд балыг габы 4 манат 50 гяпик дяйяриндя, 40 ядяд нялбяки 18 манат дяйяриндя, 2 ядяд тялис 6 манат дяйяриндя, 4 ядяд стол цстц юртцк 36 манат дяйяриндя, 1 ядяд афтафа неръавечка 18 манат дяйяриндя, 1 дяст чай сервизи 38 манат дяйяриндя, 6 ядяд гяндгабы садя 4 манат 50 гяпик дяйяриндя, 6 ядяд мцряббя габы хрустал 15 манат дяйяриндя, 6 ядяд шиш 8 манат дяйяриндя, 11 ядяд каса,7 ядяд маскур 18 манат дяйяриндя, эцлалтлыьы вя сябят эцл 9 манат дяйяриндя, 2 ядяд куклалар айы 27 манат дяйяриндя, гызыл-зинят яшйаларындан ися 1 дяст гызыл 12 грамлыг пахлава сырьа цзцк 192 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 10 грамлыг нишан цзцйц 100 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 30 грамлыг рекет сеп 480 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 29 грамлыг трос сеп 464 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 30 грамлыг билярзик 480 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл клон 7 грамлыг 112 манат дяйяриндя, 1 дяст гызыл 15 грамлыг зифер сырьа-цзцк 330 манат дяйяриндя, 1 cцт гызыл 10 грамлыг ушаь сырьасы 100 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 5 грамлыг зефир цзцк 110 манат дяйяриндя, 3 ядяд пянcяря 180 манат дяйяриндя, 1 ядяд дямир гапы 80 манат дяйяриндя, уста пулу 80 манат дяйяриндя, ушаьын он эцнлцйцндя йыьылан 320 манат пул, 1 ядяд тахта гапы 50 манат cями дяйяри 3745 (цч мин йедди йцз гырх беш) манат alınaraq Мирзяйева Сяриййя Хосров гызына verilməsi, iддианын1 топ аь парча, 13 ядяд тялис, 5 ядяд эцлдан атлыьы, 12 ядяд бюйцк гашыг, 12 ядяд кичик гашыг, 12 ядяд вилка, эцл атлыьы вя сябят эцл, киши нишан цзцйц, тахта, фенорка, семент, ишыг, газ вя телефон чякилмяси хярcи, 1 машын гум, щяким хярcи олан щиссяси ися рядд едилməsiси və əлавя олараг cавабдещлярдян 19 манат 80 гяпик дювлят рцсуму алыныб Мирзяйева Сяриййя Хосров гызына верилməsi qət edilmişdir.

Cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlu qətnamədən narazı qalaraq apellyasiya şikayəti vermişdir.

İşin halları.

İddiaçı Mirzəyeva Səriyyə Xosrov qızı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edərək göstərmişdir ki, эялин кючяркян апардыьы вя айрылдыгдан сонра cавабдещин евиндя галан ямлакларын bir hissəsini götürmüş, lakin əmlaklarının qalan bir hissəsi və hədiyyə şəklində ona verilmiş qızıl-zinyət əşyaları cavabdehlər tərəfindən ona qaytarılmamış və ona görə də cавабдещдян 1 ядяд халча 160 манат дяйяриндя, 3 ядяд адйал 120 манат дяйяриндя, 2 ядяд кресло цзц 20 манат дяйяриндя, 1 ядяд диван цстц 20 манат дяйяриндя, 1 дяст тахт цстц 50 манат дяйяриндя, 1 ядяд йазы столу 30 манат дяйяриндя, 7 ядяд стол цстц 10 манат дяйяриндя, 2 ядяд гапы пярдяси 30 манат дяйяриндя, 1 топ аь парча 40 манат дяйяриндя, 2 комплект чехол дясти 30 манат дяйяриндя, 1 ядяд бюйцк тешт, 1 ядяд балаcа тешт 20 манат дяйяриндя, 2 ядяд чугун ляйян 20 манат дяйяриндя 2 ядяд тюкмя тава 10 манат дяйяриндя 2 ядяд самовар ляйяни 10 манат дяйяриндя, 1 ядяд дямир вердя, 1 ядяд чугун вердя 13 манат дяйяриндя, 1 дяст каструлка набору 13 манат дяйяриндя, 3 дяст тава набор 9 манат дяйяриндя, 6 ядяд вешелка 10 манат дяйяриндя, 2 ядяд эцлдан 30 манат дяйяриндя, пакет эцлляр 40 манат дяйяриндя, 4 ядяд паднос 12 манат дяйяриндя, 4 пачка стакан 7 манат дяйяриндя, 2 ядяд балыг габы 6 манат дяйяриндя, 40 ядяд нялбяки 24 манат дяйяриндя, 2 ядяд тялис 8 манат дяйяриндя, 13 ядяд тялис балаcа 26 манат дяйяриндя, 4 ядяд стол цстц юртйцк 8 манат дяйяриндя, 5 ядяд эцлдан алтлыьы 10 манат дяйяриндя, 1 ядяд афтафа неъавелка 24 манат дяйяриндя, 1 дяст гялями чай сервизи 50 манат дяйяриндя, 6 ядяд гяндгабы садя 6 манат дяйяриндя, 1 дяст мцряббя габы хрустал 20 манат дяйяриндя, 12 ядяд гашыг, 12 ядяд гашыг вя 12 ядяд чянэял 16 манат дяйяриндя, 6 ядяд шиш 10 манат дяйяриндя, 11 ядяд каса,7 ядяд маскур 24 манат дяйяриндя, эцлалтлыьы вя сябят эцл 12 манат дяйяриндя, 2 ядяд айы куклалары 36 манат дяйяриндя, гызыл-зинят яшйаларындан ися 1 дяст гызыл 12 грамлыг пахлава сырьа цзцк 250 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 10 грамлыг нишан цзцйц 200 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 30 грамлыг рекет сеп 480 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 29 грамлыг трос сеп 520 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 30 грамлыг билярзик 500 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл клон 7 грамлыг 140 манат дяйяриндя, 1 дяст гызыл зефер гашлы сырьа-цзцк 400 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл киши цчцн нишан цзцйц 160 манат дяйяриндя, 1 cцт гызыл 10 грамлыг ушаг сырьасы 150 манат дяйяриндя, 1 ядяд гызыл 5 грамлыг зифер цзцк 130 манат дяйяриндя, 2,5 куб тахта 760 манат дяйяриндя, 9 ядяд фонерка 112 манат дяйяриндя, 28 кися семент 328 манат дяйяриндя, 3 ядяд пянcяря 210 манат дяйяриндя, 1 ядяд тахта гапы 110 манат дяйяриндя, 1 ядяд дямир гапы 60 манат дяйяриндя, уста пулу 100 манат, ишыг, газ, телефон чякилмя хярcи 66 манат дяйяриндя, ушаьын 10 эцнлцйцня хярcлянян 320 манат, 1 машын гум 60 манат дяйяриндя, ушаг анадан оланда щяким хярcи 120 манат вя йахуд да онларын cями дяйярини, йяни 6160 (алты мин бир йцз алтмыш) манаты тяляб едир вя мящкямядян онун тялябинин тямин олунмасы барядя гятнамя чыхарылмасыны хащиш еtmişdir.

İş üzrə yuxarıda göstərilən qətnamə çıxarılmışdır.

Apellyasiya şikayətinin dəlilləri.

Cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlu apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki, məhkəmənin qətnaməsini əsassız hesab edir ona görə ki, iddia predmeti olmuş əşyalar mütəxxəsis tərəfindən qiymətləndirilərkən onların iştirakı təmin edilməmiş, işdə iştirak edən şahidlərin izahatlarına düzgün istinad edilməmiş, iddiaçının tələb etdiyi əşyalar əvvəllər aktla ona təhvil verilmiş, lakin məhkəmə bunu nəzərə almamışdır. Ona görə də Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli qətnaməsinin ləğv edilməsini və iddia tələbinin rədd edilməsi barədə yeni qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Tərəflərin izahatları.

Apellyasiya məhkəməsi iclasında cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlu apellyasiya şikayətin dəlillərinə tam uyğun şəkildə izahat verərək təmin olunmasını xahiş etdi.

Apellyasiya məhkəməsi iclasında iddiaçı Mirzəyeva Səriyyə Xosrov qızı apellyasiya şikayətini qəbul etməyərək göstərdi ki, o Cəfərov Rəşad Əbülfəz oğlu ilə evlənib onlara gəlin köçən zaman valideynləri tərəfindən ona cehiz əmlakları və hədiyyə şəklində qızıl zinyət əşyaları verilmişdir. Bundan başqa Fərəcovun valideynləri ona paxlava sırğa-üzük, nişan üzüyü və sep hədiyyə etmişlər. Bu nigahdan onların bir övladı olmuş, normal ailə münasibətləri olsa da, sonradan narazılıqlar yaranmış və məhkəmə yolu ilə ayrılmışlar. Onu üşağı ilə döyərək çölə atmışlar. Rəşad onun atasının ona “Qazəl” markalı avtomobil almamasına görə münasibətləri pozulmuşdur. Atası evində olarkən əmlaklarını tələb etmiş, bir qismini götürmüş, lakin qızıl əşyalarının özünkülər deyil, ona oxşar olanları təqdim etdiklərinə görə qəbul etməmişdir. Ona görə də cavabdehlərin evində olan cehiz və qızıl-zinyət əşyalarının alınıb verilməsi barədə məhkəməyə müraciət etmiş və məhkəmənin qətnaməsi ilə onun əmlaklarının bir hissəsinin alınaraq ona verilməsi qət edilmiş, hazırda cavabdehin verdiyi apellyasiya şikayəti əsassızdır. Ona görə də apellyasiya şikayətinin rədd edilməsini, qətnamənin qüvvəsində saxlanılmasını xahiş edir.

Hüquqi məsələlər.

Məhkəmə kollegiyası cavabdeh və iddiaçının izahatlarını dinləyib, apellyasiya şikayətinin dəlillərini, iş materiallarını araşdırıb, işdə olan sübutları tədqiq edərək hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin edilmədən, Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli гятнамяси dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 372.7-ci maddəsinə əsasən apellyasiya instansiya məhkəməsi şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq, məhkəmənin maddi və prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır.

İşdən görünür ki, birinci instansiya məhkəməsi iddianı qismən təmin edərkən, tərəflərin iştirakı ilə cavabdeh tərəfindən təqdim edilmiş toy kassetlərinə baxış keçirilməsini, məhkəmədə dindirilmiş şahidlərin izahatlarını və mütəxəssis rəyini əsas götürərək, iddianı 3745 manat məbləğində olan hissədə təmin etmiş və Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 34.1-ci maddəsinin, Azərbaycan Respublikası MPM-nin 77.1, 9.1, 8.1-ci maddələrinə istinad etmişdir.

Cavabdeh məhkəmədə əmlakların mütəxəssis tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı onların iştirakının təmin olunmamasını, iddiaçının qızıl-zinyət əşyalarını özü ilə aparmasını şikayətin əsas dəlilləri kimi göstərmişdir.

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsinin iş üzrə gəldiyi nəticə işin faktiki hallarına uyğun olmaqla qanuni və əsaslıdır.

Belə ki, işdən görünür ki, iddiaçı Mirzəyeva Səriyyə Xosrov qızı cavabdehlə boşandıqdan sonra ona məxsus olan əmlaklarının bir hissəsini cavabdehlərin evindən götürmüş və bu barədə işə akt əlavə edilmişdir. Həmin vaxt qızıl-zinət əşyalarının götürülməsi barədə aktda qeyd olunmamışdır.

Cavabdehlər tərəfindən iddiaçıya məxsus digər əmlakların onlarda olmaması, qızıl-zinyət əşyalarına isə yalnız bir cüt qızıl-sırğa, bir ədəd qızıl paxlava üzük, bir ədəd qızıl nişan üzüyünün hədiyyə olaraq iddiaçıya aparılması birinci instansiya məhkəməsində cavabdeh Rəşad Fərəcov tərəfindən etiraf edilmiş və həmin qızıl-zinyət əşyalarının onda olması və Səriyyəyə qaytarılmasına etiraz edilməməsi göstərilmişdir.

Cavabdeh Rəşad Fərəcovun qalan əmlakların onlarda olmaması barədə göstərdiyi hallara əsasən həmin əmlaklara mütəxəssis vasitəsi ilə baxış keçirilməsi mümkün olmadığından onun apellyasiya şikayətində göstərdiyi həmin dəlil də əsassız hesab edilməlidir.

Apellyasiya şikayətində iddiaçının qızıl-zinyət əşyalarını özü ilə aparması barədə göstərilmiş dəlillər də əsassızdır. Belə ki, cavabdeh R.Fərəcov birinci instansiya məhkəməsinə işə baxarkən istərsə də apellyasiya məhkəməsi iclasında həmin dəlilləri təsdiq edən sübutları məhkəməyə təqdim etməmişdir.

İşdən görünür ki, birinci instansiya məhkəməsində işə baxılarkən hər iki tərəfin təqdim etdiyi video-kassetlərə baxış keçirilmiş, kassetdə iddiaçı S.X.Mirzəyevanın üzərində iki ədəd sepin (tros və reket), nişan üzüyünün, bir ədəd bilərziyin, sırğanın, klon aralığının olduğu müəyyən edilmişdir.

Азярбайcан Республикасы Аиля Мяcяллясинин 34.1-cи маддясиндя яр-арвадын щяр биринин мцлкиййяти дедикдя онларын ниэаща дахил оланадяк онлара мяхсус олан ямлак, щабеля ниэащ дюврцндя щядиййя шяклиндя вя йа вярясялик гайдасында, диэяр явязсиз ягдляр цзря ялдя етдикляри ямлак яр-арвадын щяр биринин айрыcа мцлкиййятиндя (яр-арвадын щяр биринин ямлакыдыр) олмасыны нязярдя тутур.

İşdən görünür ki, cavabdeh Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlu iddiaçının iddia tələbində göstərdiyi əmlakların və zinyət əşyalarının iddiaçı tərəfindən özü ilə aparmasını təsdiq edən heç bir əsaslı sübut məhkəməyə təqdim etməmiş, iddiaçı tərəfindən birinci instansiya məhkəməsinə təqdim edilmiş video-kassetlə və məhkəmədə dindirilmiş şahidlər Muxtarov Mehman Balaxan oğlu, Heydərov Mətbuat Qəhrəman oğlunun izahatları ilə iddiaçının qızıl-zinyət əşyalarının və cehiz əşyalarının cavabdehdə qalması sübuta yetirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 14.2-ci maddəsinə əsasən məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim etdikləri sübutları araşdırmalı və onlardan istifadə etməlidir.

Azərbaycan Respublikasının MPM-nin 77.1-ci maddəsinə əsasən, hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir.

Beləliklə, məhkəmə kollegiyası иш цзря топланмыш вя мящкямя иъласында тядгиг едилмиш сцбутларын мяъмусуна щцгуги гиймят вериб щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамядя эюстярилмиш нятиъяляри ишин щягиги щалларына уйьун olduğundan apellyasiya şikayəti təmin edilmədən, Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli гятнамяси dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.

Şərh edilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası MPM-nin 382, 384.0.1, 392, 393, 405-ci maddələrinin tələblərini rəhbər tutaraq məhkəmə kollegiyası


Q Ə T E T D I:


Ъавабдещ Fərəcov Rəşad Əbülfəz oğlunun apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.

İş üzrə Masallı rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2008-ci il tarixli qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılsın.

Qətnamə qəbul edildiyi andan qanuni qüvvəyə minir.

Qətnamədən 3 (üç) ay müddətində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasına kassasiya şikayəti verilə bilər.


Sədrlik edən: İmza

Hakimlər: İmzalar var.

Əsli ilə düzdür hakim: Təranə Hüseynova


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152 1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарындан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından Сурят
Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи IL tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Сцлейманов Салещ Оъагверди оьлу və Ъамалов Етибар Яли oğlundan ibarət tərkibdə, Мустафайева Таълы Ябдцлящяд гызынын katibliyi ilə,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası adından
Ъамалов Етибар Яли оьлу və Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, məhkəmə iclаs kаtibi Мяммядзадя Айаз Ейваз оğlunun,...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Мямийев Мятляб Айаз oğlunun, cavabdehляр Мямийева Сянуфяр Ямянулла гызынын, Мямийев Вцгар Сярдар oğlunun, Мямийева Пярваня Сярдар...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Adından
Гулийев Пярвин Фяхряддин oğlunun katibliyi, iddiaçı «Azərйолсервис» асъ-нин 2 сайлы ймх ммъ-нин nümayəndəлярi Шыхялийев Фцзули Эцлоьлан...
AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

AZƏrbaycan respublikasi adindan iconAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Хайман Д. М. Современная микроэкономика: анализ и применение в двух томах. М., Финансы и статистика, 1992
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница