Azərbaycan Respublikası adından
Скачать 203.74 Kb.
НазваниеAzərbaycan Respublikası adından
Дата конвертации24.07.2013
Размер203.74 Kb.
ТипДокументы

QƏTNAMƏ

Azərbaycan Respublikası adından

18 нойабр 2011-cи il Иш № 2(106)919/2011 Şirvan şəhəri


Şiрvan Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasıнын щакимляри Zeynalov Zeynal Ağabala oğlu, (сядрлик едян, мярузячи) щakimlər Сцлейманов Салещ Оъагверди оьлу və Ъамалов Етибар Яли oğlundan ibarət tərkibdə, Мустафайева Таълы Ябдцлящяд гызынын katibliyi ilə, ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ-нин нцмайяндяси Гулийев Елшад Елдар оьлунун iştirakı ilə ачыг мящкямя иъласында,

İddiaçı Бахшялийев Машалла Сярдархан оьлунун ъавабдещляр Ширван ЙЭЕШ ММЪ-ня, Ъялилабад Пайлайыъы Електрик Шябякясиня гаршы ганунсуз олараг алынмыш вясаитин гайтарылмасы, ящали разылашма протоколунун етибарсыз щесаб едилмяси тялябиня даир мцлки иш üzrə Ъялилабад район məhkəməsinin 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı qətnaməsindən ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов тяряфиндян верилмиш apellyasиya şikayətinə ясасян ишя апеллйасийа гайдасында baxaraq


MЦЯЙЙЯН ЕТДИ:


Ъялилабад район məhkəməsinin 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 сайлы гятнамяси иля (sədrlik edən М.Мустафайев) иддиа тямин едиляряк cavabdeh Şirvan Rеэионал Eлектрик Шябякяси MMC-nin sayğacın quraşdırılmasına görə Бахшялийев Машалла Сярдархан oğlundan pulun alınması ilə bağlı hərəkətiн qanunsuz hesab edilмяsi вя електрик сайьаъынын гурашдырылмасына эюря ганунсуз олараг иддиачы Бахшялийев Машалла Сярдархан оьлундан алынмыш 164 манат вясаитин cavabdeh Şirvan REŞ MMC-dən tutularaq Бахшялийев Машалла Сярдархан оьлунa ödənilməsi, Бахшялийев Машалла Сярдархан оьлу иля ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ-нин арасында баьланмыш 07 октйабр 2010-ъу ил тарихли 78 сайлы разылашма протоколунун етибарсыз щесаб едилмяси, ödənilmiş 3 manat dövlət rüsumunun cavabdeh Şirvan Rеэионал Eлектрик Şябякяси MMC-dən tutularaq iddiaçı Бахшялийев Машалла Сярдархан oğluna ödənilməsi qət edilmişdir.

Гятнамядян ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов тяряфиндян apellyasiya şikayəti verилmişдиr.


İШИН ЩАЛЛАРЫ:


İddiaçı Бахшялийев Машалла Сярдархан oğlu иддиа тялябини onunla əsaslandırmışdır ki, Cəlilabad şəhər H.Aslanov küçəsi 24 сайлы ünvanda yaşayır, еnerji sayğaclarından istifadə etməklə enerji haqqını vaxtında ödəmiş, 2010-cu ilin oktyabr ayında onun yaşadığı ünvana yeni SMART tipli kartla işləyən sayğaclar quraşdırılmışdır.Sayğac quraşdırılarkən ona bildirmişlər ki, 50 manat ilkin ödəmək şərti ilə 10 ay müddətində hər ay 43,40 manat ödəməlidir, ilkin olaraq 50 manat olmaqla cəmi 164 manat ödəmişdir.Sonradan öyrənmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 yanvar 2010-cu il tarixli 03 saylı гərarına əsasən bütün növ sayğaclar pulsuz dəyişdirilir.Eyni zamanda onunla Azərenerji ASC-nin Şirvan Regional Elektrik Şəbəkəsi MMC arasında əhali razılaşma protokolu tərtib edilmiş və həmin protokola əsasən ondan qeyri qanuni olaraq 3 fazаlı elektrik sayğacına görə tələb olunan 484 manat onun cavabdehə borcu kimi göstərilmiş və həmin borcun hər ay 43,40 manat olmaqla 10 ay ərzində smartkarta yükləməklə ödənilməsi qeyd edilmişdir.Protokolu ona görə imzalamışdır ki, Şirvan Regional Elektrik Şəbəkəsi MMC onlara 3 fazаlı elektrik sayğacının quraşdırılması üçün tələb etdiyi 484 manatı ödəmək imkanı olmadığından və işığı kəsildiyindən sonuncunun təklifi əsasında həmin məbləğin borc olaraq onun adına yazılmasına və hissə-hissə smartkarta yüklənməsinə razılaşmağa məcbur olmuşdur.Razılaşma protokolu sayğacın qoyulması ilə bağlı olmamış, yalnız ondan qeyri-qanuni tələb olunan pulun hissə-hissə ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur, сayğacın qoyulması üçün pulun tələb edilməsi qeyri-qanuni olduğundan və həmin məbləğin borc kimi onun adına yazılmasına və hissə-hissə ödənilməsinə dair razılaşma protokolu da qanunsuzdur, bu baxımdan qanunu tələblərinə əməl edilmədən bağlandığından etibarsız hesab edilməlidir.

Иддиа тялябиндя яввялляр истифадя етдийи 3 фазалы електрик сайьаъынын дяйишдирилмяси иля ялагядар иддиачыдан алынмыш вясаитин карта йцклянмякля гайтарылмасы вя йени гурулмуш сайьаъын тяъщизатчынын щесабына гурашдырылмасы барядя гярар гябул едилмяси хащиш едилмишдир.

Иддиа яризясиня ялавядя МПМ-нин 53-ъц маддясиня ясасян ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ иля арасында мяъбури гайдада баьланмыш разылашма протоколунун етибарсыз щесаб едилмясиня даир гятнамя гябул едилмяси хащиш едилмишдир.

Мцбащися цзря yuxarıda göstərilən мящкямя акты гябул едилmиşdиr.


AПЕЛЛЙАСИЙА ШИКАЙЯТИНИН ДЯЛИЛЛЯРИ:


Ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışдыr ki, birinci instansiya məhkəməsiнин гятнамяси ганунсуздур она эюря дя ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени qətnamə qəbul eдилmялиdir.

«Електроенерэетика щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуна, «Газ тяъщизаты щаггында» Гануна вя «Су тяъщизаты щаггында» Гануна ялавяляр вя дийишикликляр едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси щаггында Азярбайъан Респубилкасы Президенти тяряфиндян 30 октйабр 2009-ъу ил тарихдя Фярман имзаланмышдыр.

Фярманын 1.1-ъи бянди иля Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетиня гцввядя олан ганунвериъилик актларынын йухарыда ады чякилян гануна уйьунлашдырылмасы барядя тяклифлярин щазырланыб Азярбайъан Республикасы Президентиня тягдим едилмяси тапшырылмышдыр.

Назирляр Кабинетинин 06 октйабр 2010-ъу ил тарихли 03 сайлы Гярары иля Фярманын иърасы мягсяди иля «Електрик Енержисиндян Истифадя Гайдалары»на, о ъцмлядян 7.9-ъу бяндиня ялавяляр едилмишдир.

Тяряфляриндян бу гануна риайят олунмуш вя Машалла Бахшялийевин Ъялилабад шящяри Щ.Асланов кцчяси 24 цнванда йерляшян евиня енержитяъщизаты мцяссисясинин щесабына сайьаъ гурашдырылмышдыр.Биринъи инстансийа мящкямяси иддиа цзря арашдырма апардыьы заман эялдийи нятиъя цчцн мцщцм ящямиййяти олан бцтцн фактики щаллары айдынлашдырылмамыш, ганунсуз олараг иддиачынын хащиши ясасында онун цчцн гурашдырылмыш икинъи сайьаъы енержитяъщизаты мцяссисясинин щесабына аид олунмасыны гят етмишдир.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 06.01.2011-ъи ил тарихли 3 сайлы гярары иля Електрик енержисиндян истифадя гайдаларына едилмиш дяйишикликлярин 7.9-ъу бяндиндя билдирилдийи кими «щесаблашмасы цчцн» сюзляриндян сонра «щяр бир йашайыш сащяси, о ъцмлядян» сюзляри ялавя едилмишдир.

М.Бахшялийев 3 фазалы сайьаъы йашайыш сащяси цчцн дейил шяхси тясяррцфаты йяни бостан суварма ишляринин апарылмасы цчцн гурашдырмышдыр.

Мящкямя нязяря алмамышдыр ки, М.Бахшялийевин йашайыш сащясиня гурашдырылмыш икинъи 3 фазалы сайьаъ онун шяхси хащиши ясасында сувармадан истифадя етмяк мягсяди иля гурашдырылмыш вя иддиачы икинъи сайьаъын онун щесабына олмасы иля рясми олараг разылашараг сайьаъын дяйяринин щисся-щисся юдянилмяси мягсяди иля протоколу имзаламышдыр.

Мящкямя тяряфиндян ишя бахыларкян МПМ-нин тялябляриня риайят едилмямиш, мадди вя просессуал щцгуг нормаларына дцзэцн ямял олунмамышдыр.

Ишя бахыларкян иддиа тялябляриндян кянара чыхылмышдыр.Биринъи инстансийа мящкямяси иддиа тялябиндян кянара чыхаркян эялдийи нятиъяни ясасландырмамыш, гятнамядя иддиа тялябиндян кянара чыхмасына ясас олмуш гануну вя мцстясналыьын нядян ибарят олмасыны эюстярмямиш, нятиъядя ганунвериъилийя зидд олараг иддиа тялябиндян кянара чыхмагла гятнамя гябул едилмишдир.

Апеллйасийа шикайятиндя иддиачы Бахшялийев Машалла Сярдархан оьлунун Ширван Реэионал Електрик Шябякяси ММЪ-ня гаршы ганунсуз олараг алынмыш вясаитин гайтарылмасы барядя иддиасы цзря Ъялилабад район мящкямясинин 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı qətnaməsinиn ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмяси хащиш едилмишдир.


TЯРЯФЛЯРИН ИЗАЩАТЛАРЫ:


Apellyasiya məhkəməsiнин iclasında ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ-нин нцмайяндяси Гулийев Елшад Елдар оьлу апеллйасийа шикайятинин дялилляриня уйьун изащат веряряк апеллйасийа шикайятинин тямин едилмяси, Ъялилабад район мящкямясинин 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı qətnaməsinиn ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмясини мящкямя коллеэийасындан хащиш етди.

İddiaçı Бахшялийев Машалла Сярдархан oğluна мящкямя iclasının yeri və vaxtı barədə lazımi qaydada məlumat verilmясиня бахмайараг мящкямя коллеэийасынын иъласына эялмямиш, эялмямясинин сябябляри барядя билдирмямишдир.

Məhkəmə kollegiyası Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 376.2-ci maddəsinə əsasən işə иддиачы Бахшялийев Машалла Сярдархан oğluнун ишtirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir.

Азярбайъан Республикасы Mülki-Prosesсual Məcəlləsinin 376.2-ъи маддясинин тялябляриня ясасян ишя baxыlmanыn vaxtы vя yeri haqqыnda lazыmi qaydada xяbяrdar edilmiш bu maddяdя qeyd olunan шяxslяrin gяlmяmяsi iшя baxыlmasыna mane olmur.

Мəhkəmə kollegiyası ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ-нин нцмайяндяси Гулийев Елшад Елдар оьлунун izahatını dinləyib apellyasiya şikayətinin dəlillərini iş materialları цзря araşdırıb, işdə olan sübutları tədqiq edərək hesab edir ki, ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайяти тямин едиляряк Ъялилабад район мящкямясинин 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı qətnaməsi ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмялидир.


ИШИН ЩЦГУГИ МЯСЯЛЯЛЯРИ:


Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 372.1-ci maddəsinə əsasən apellyasiya instansiya məhkəməsi tam hüquqlu məhkəmə kimi işə işdə olan və əlavə olunmuş sцбутлар əsasında mahiyyəti üzrə baxır.

Щямин Məcəllənin 372.7-ci maddəsinə əsasən apellyasiya instansiya məhkəməsi şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq məhkəmənin maddi və prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır.

Бу бахымдан мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, апеллйасийа шикайятинин дялилляриндян асылы олмайараг ишя, ишдя олан вя ялавя тягдим олунмуш сцбутлар ясасында мащиййяти цзря бахылмалы вя иш цзря топланмыш сцбутлар обйектив арашдырылмалы вя биринъи инстансийа мящкямясинин ишя бахаркян мадди вя просессуал щцгуг нормаларына дцзэцн риайят едиб етмямясиня щцгуги гиймят верилмялидир.

«Мящкямя гятнамяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун 2005-ъи ил 24 нойабр тарихли гярарынын 17-ъи бяндиндя эюстярилмишдир ки, кассасийа вя апеллйасийа инстансийа мящкямяляри ашаьы инстансийа мящкямяляринин гятнамяляриндян шикайятляря бахдыгда, гябул етдикляри актларда верилян шикайятлярин дялилляриня мцфяссял щцгуги гиймят вермялидирляр.

Мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайятинин дялилляриня мцфяссял щцгуги гиймят веряряк щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямяси ишя бахаркян мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын тялябляри позулмуш, иддиа тялябини тямин едяркян мадди вя просессуал щцгуг нормаларыны дцзэцн тяфсир етмямиш, дцзэцн щцгуги нятиъяйя эялмямишдир.

Мящкямя арашдырмалары иля мцяййян едилмишдир ки, бirini instansiya məhkəməsi iddiaны təmin edərkən, iddiaçı Машалла Бахшялийевин izahatını, онунла elektriktəchizatı müəssisəsi arasında bağlanılmış 07 октйабр 2010-cu il tarixli 78 saylı ящали razılaşma protokolunu əsas götürяrək Електрик енержисиндян истифадя Гайдаларынын 7.9-ъу бяндиня, «Elektroenergetika haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin 7-ci bəndinə istinad edərək, Мцлки Мяъяллянин 337.1-ъи, 339.1-ъи мадялярини тятбиг едяряк щесаб етмишдир ki, ганунун тялябиня ясасян физики шяхс олан истещлакчынын сайьаъларла тяъщиз едилмяси, онларын гурашдырылмасы вя дяйишдирилмяси енержи тяъщизаты мцяссисясинин щесабына щяйата кечирилмяли олса да, ъавабдещ «Şirvan REŞ» MMC тяряфиндян иddiaçıdan 50 manat pul vəsaiti alынmış, ялавя олараг 434 манат юдямяйи тяляб етмишдир.Иддиачынын щямин пулу бир дяфяйя там юдямяк имканы олмадыьындан вя ъавабдещин онун ишыьыны кясдийиня эюря сусуз галдыьындан мяъбуриййят гаршысында галараг ондан тяляб олунан пулун юдянилмясиня даир ящали разылашма протоколуну имзаламаьа мяъбур олмушдур.

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi iş üzrə toplanmış sübutlara дцзэцн qiymət verməmiş, gəldiyi nəticə üçün mühüm əhəmiyyəti olan bütün faktiki hallarы araşdırmamış, эялдийи nəticə işin hallarına uyğun олмамышдыр.Bununla qanunsuz və ясассыз qətnamə qəbul eдилmişdir.

İş materiallarında olan 07 октйабр 2010-cu il tarixli 78 saylı əhali razılaşma protokolunуn мязмунундан müəyyən edilir ki, iddiaçı Бахшялийев Машалла 3 fazalı elektrik sayğacına görə şəbəkəyə 484 manat borcu vardır.Tərəflərin razılaşmasına əsasən həmin borcdan 50 manat ödənilmiş, qalan 434 manat məbləğ 08 нойабр 2010-cu il tarixdən başlayaraq 10 ay müddətində SMART KARTA yükləməklə hər ay 43,40 manat ödəməklə ödənişin təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur.

Мящкямя коллеэийасынын иъласында тягдим едилмиш иддачы М.Бахшялийев тяряфиндян йазылмыш 7 октйабр 2010-ъу ил тарихли яризянин мязмунундан эюрцнцр ки, евиня смарт карт типли 3 фазалы сайьаъын юз вясаити щесабына гурашдырылмасыны хащиш етмишдир.Иддиачынын евиндя 1 фазалы електик сайьаъынын олмасы вя сонрадан разылашма протоколуна ясасян 3 фазалы сайьаъын гурашдырылмасы мцбащисясиздир, йяни тягдим олунмуш акт, фотошякилляр вя иддиачынын етирафы иля щямин щал мцяййяндир.Лакин мцбащисялндирилян мясяля сайьаъын енержитяъщизаты мцяссисясинин щесабына пулсуз гурашдырылмасыдыр.Иддиачы ондан алынмыш пулун гайтарылмасыны вя сайьаъын ъавабдещин щесабына гурашдырылмасыны тяляб етмишдир.Мцбащисянин мащиййяти иля баьыл мящкямя коллеэийасы ашаьыдакылары гейд етмяйи зярури щесаб етмишдир.

«Elektroenergetika haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin 7-ci bəndinə əsasən fiziki şəxs olan istehlakçıların sayğaclarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və dəyişdirilməsi enerji təchizatı müəssisəsinin hesabına həyata keçirilir.Birinci instansiya məhkəməsinin hüquqi mövqeyinə görə hazırki mübahisəyə də yuxarıda qeyd edilən maddi hüquq norması tətbiq edilməli və cavabdehin hərəkətləri qanunsuz hesab olunmalıdır.Lakin, bu qənaətə gələrkən биринъи инстансийа məhkəməси tam araşdırma aparmadığı üçün müəyyən edə bilməmişdir ki, iddiaçı üçün quraşdırılan SMART tipli elektrik sayğacı onun öz xahişi ilə quraşdırılmış və ona məxsus təsərrüfat sahəsinin suvarılmasına xidmət edən 3 fazalı elektrik sayğacıdır ki, bu da məişət abonentləri üçün quraşdırılan bir fazalı elektrik sayğaclarından fərqlidir.

Мящкямя коллеэийасынын araşdırması zamanı мцяййян едилмишдир ki, iddiaçı elektrik təchizatı müəssisəsinə müraciət edərək ona məxsus Ъялилабад шящяри Щ.Асланов 24 ünvanda yerləşən həyətyanı sahəsində suvarma işləri aparması üçün 3 fazalı SMART tipli sayğacın quraşdırılmasını xahiş etmişdir.Buna qədər isə artıq iddiaçı digər 1 fazalı SMART tipli sayğacla təchiz edilmişdiр.

Мящкямя коллеэийасына тягдим едилмиш 19 октйабр 2011-ci il tarixli аktла müəyyən edilir ki, Cəlilabad şəhəri, Щ.Асланов küçəsi ev 24 ünvanda yaşayan Бахшялийев Машалла Сярдархан oğlunun həyət evinə baxış keçirilmiş və 2 ədəd завод нюмряси 0908080131 olan bir fazalı və zavod нюмряси 0910007284 олан üç fazalı sayğac quraşdırılmışdır.Akt İ.Ə.Aslanov, S.S.Hüseynov, Ə.Г.Щейдяровун иддиачы Машалла Бахшялийевин iştirakı ilə tərtib olunaraq imzalanmışdır.Akta əlavə edilmiş və arxa тяряфи М.Бахшялийев tərəfindən təsdiq edilmiş şəkildən də müəyyən edilir ki, 0908080131 və 0910007284 сайлы сайьаълар иддиачы Машалла Бахшялийевя məxsusdur.

«Elektrik Enerjisindən İstifadə Qaydaları»nın 7.9-cu maddəsinə əsasən məişət abonentinin elektrik enerjisi sərfinə görə hesablaşması üçün hər bir yaşayış sahəsi, o cümlədən yaşayış binalarındakı hər bir mənzil üzrə hesablaşma elektrik sayğacı quraşdırılır.Həmçinin yaşayış binalarında ümumi məqsədlərə-pilləkənlərin işıqlandırılmasına, liftlərin, nasosların işləməsinə və s. sərf edilən elektrik enerjisinə görə hesablaşmaq üçün hesablaşma elektrik sayğacı quraşdırılır.Kommunal mənzildə elektrik enerjisi sərfinə görə hesablaşmalar aparmaq məqsədi ilə hər bir məişət abonenti üçün hesablaşma elektrik sayğacı quraşdırılır, həmçinin mənzilin ümumi istifadə yerlərində (dəhlizin, mətbəxin, hamamın və s.) elektrik enerjisi sərfini müəyyənləşdirmək üçün ayrıca hesablaşma elektrik sayğacı quraşdırılır.Fiziki şəxs olan istehlakçıların sayğaclarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və dəyişdirilməsi enerji təchizatı müəssisəsinin hesabına həyata keçirilir.

Qeyd edilən maddi hüquq normasından göründüyü kimi, yalnız məişət abonentinin və yalnız yaşayış sahəsi üzrə nəzərdə tutulan sayğaclar enerjitəchizatı müəssisəsinin hesabına quraşdırılır ki, iddiaçı da 3 fazalı elektrik sayğacının quraşdırılmasını xahiş edərkən məişət abonenti kimi artıq bu cür elektrik sayğacı ilə təchiz olunmuşdur.3 fazalı elektrik sayğacının quraşdırmaq istəməkdə məqsədi isə elektriklə işləyən nasoslardan istifadə edərək təsərrüfat sahəsini suvarmaq imkanı əldə etmək olmuşdur.

Məhkəmə kollegiyası yuxarıda şərh olunanlara və qeyd olunan maddi hüquq normalarına istinad edərək qənaətя эялир ki, qanunvericiliyə əsasən fiziki şəxs olan istehlakçıların sayğaclarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və dəyişdirilməsi enerji təchizatı müəssisəsinin hesabına həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericinin göstərişinin hazırki mübahisəyə heç bir aidiyyəti yoxdur.

Belə ki, enerjitəchizatı müəssisəsi qanundan irəli gələn bu öhdəliyini, bir fazalı elektrik sayğacını quraşdırmaqla iddiaçıya münasibətdə artıq yerinə yetirmişdir. Birinci instansiya məhkəməsi qanunу səhv təfsir etməкля nəticəyə gəlmишдир ki, bir məişət abonenti enerjitəchizatı müəssisəsinin hesabına istənilən qədər sayğacın quraşdırılmasını tələb edə bilər ki, bu da ясассыз фикирдир.Биринъи инстансийа məhkəməси mübahisənin mahiyyətini ətraflı araşdırsaydı müəyyən edилərdi ki, tərəflər arasında qarışıq (alqı-satqı və podrat müqavilələri) müqavilədən irəli gələn öhdəliklər yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 406.1-ci maddəsinə əsasən müqavilə əqdlərin bağlanması üçün nəzərdə tutulan hər hansı formada bağlana bilər, bu şərtlə ki, bu Məcəllədən həmin növ müqavilə üçün müəyyən forma təyin edilməsin.

Щямин Мяъяллянин 406.3-cü maddəsinə əsasən yazlı formada müqavilə tərяflərin imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə, habelə poçt, teleqrаf, telеtayp, telefon, elektron rabitəsi və ya sənədin müqavilə üzrə tərəfdən gəldiyini dürüst müəyyənləşdirməyə imkan verən digər rabitə vasitəsilə sənədlər mübadiləsi yolu ilə bağlana bilər.

Щямин Məcəllənin 390.4-cü maddəsinə əsasən tərəflər bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə edən müqavilə (qarışıq müqavilə) bağlaya bilərlər.Tərəflərin razılaşmasından və ya qarışıq müqavilənin mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, qarışıq müqavilə üzrə tərəflərin münasibətlərinə qarışıq müqavilədə ünsürləri olan müqavilələrə dair qaydalar müvafiq hissələrdə tətbiq edilir.

Щямин Məcəllənin 404.1-ci maddəsinə əsasən müqavilə şərtlərini təsfir edərkən məhkəmə təkcə müqavilədəki söz və ifadələrin hərfi mənasını deyil, həm də tərəflərin iradə ifadəsinin həqiqi mənasını, bütövlükdə müqavilənin hərfi mənasının onun digər şərtləri və mənası ilə müqayisəsini nəzərə alır.

Щямин Мяъяллянин 404.2-ci maddəsinə əsasən bu zaman bütün müvafiq hallar, o cümlədən müqaviləyə qədər ki, danışıqlar və yazışmalar, tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərində yaranmış praktika, işgüzar adətlər, tərflərin sonrakı hərəkətləri nəzərə alınır.

Тятбиг олунан maddi hüquq normaları бахымындан nəticəйя эялмяк олар ki, iddiaçı məişət abonenti kimi deyil, ayrıca təsərüffat sahibi kimi enerjitəchizat müəssisəsinə müraciət edərək təsərüffatının suvarılması üçün 3 fazalı elektrik sayğacının alınması və quraşdırılması (xidmət) barədə razılığa gəlmişdir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 425.1-ci maddəsinə əsasən öz hüquqlarını həyata keçirərkən və vəzifələrini icra edərkən tərəflərdən hər biri vicdanlılığın tələb etdiyi tərzdə, yəni şərtləşdirilmiş vaxtda və yerdə lazımi şəkildə, öhdəliyin şərtlərinə və bu Məcəllənin tələblərinə müvafiq surətdə, belə şərtlər və tələblər olmadıqda isə işgüzar adətlərə və ya adətən irəli sürülən digər tələblərə müvafiq surətdə hərəkət etməlidir.

Щямин Мяъяллянин 425.2-ci maddəsinə əsasən öhdəlikləri icra edərkən tərəflər müqavilənin yerinə yetirilməsinə zəmin yaratmaq üçün birgə hərəkət etməli və müqavilənin məqsədinə çatmağa maneçilik törədə biləcək və ya öhdəliklərin icrasını təhlükəyə məruz qoya biləcək hər cür hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 752.1-ci maddəsinə əsasən подрат мцгавилясиня эюря подратчы мцгавилядя нязярдя тутулан иши иъра етмяйи, сифаришчи ися подратчыйа разылашдырылмыш музд юдямяйи ющдясиня эютцрцр.

Məhkəmə kollegiyası тятбиг олунан maddi hüquq normaları baxımından щesab edir ki, iddiaçının iddia tələbləri ясассыздыр, iddiaçının qanunvericiliyi yanlış başa düşməsi nəticəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasından imtina etmişdir. Enerjitəchizatı müəssisəsi üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vicdanlı şəkildə yerinə yetirmişdir.

Мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайятиня ясасян гятнамянин ляьв едилиб иддианын рядд едилмяси барядя гянаятя эяляркян биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян гятнамя гябул едиляркян МПМ-нин гцввядян дцшмцш 296.1-ъи, 297.1-ъи вя 293.6-ъы маддяляриня сящфян истинад етмясини дя нязяря алмышдыр.

Апеллйасийа шикайятинин дялилляриндя эюстярилир ки, birinci instansiya məhkəməsiнин гятнамяси ганунсуздур она эюря дя ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени qətnamə qəbul eдилmялиdir.

Мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайятиндя эюстярилмиш биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамясинин ганунсуз вя ясассыз олмасы барядя дялилляри ясаслы щесаб етмишдир.

Апеллйасийа шикайятиндя эюстярилир ки, мящкямя нязяря алмамышдыр ки, М.Бахшялийевин йашайыш сащясиня гурашдырылмыш икинъи 3 фазалы сайьаъ онун шяхси хащиши ясасында сувармадан истифадя етмяк мягсяди иля гурашдырылмыш вя иддиачы икинъи сайьаъын онун щесабына олмасы иля рясми олараг разылашараг сайьаъын дяйяринин щисся-щисся юдянилмяси мягсяди иля протоколу имзаламышдыр.Мящкямя тяряфиндян ишя бахыларкян МПМ-нин тялябляриня риайят едилмямиш, мадди вя просессуал щцгуг нормаларына дцзэцн ямял олунмамышдыр.

Апеллйасийа шикайятинин щямин дялилляри арашдырыларкян мцяййян едилмишдир ки, биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян ишя бахыларкян МПМ-нин тялябляриня дцзэцн риайят едилмямиш, мадди вя просессуал щцгуг нормалары позулмуш, ишин щалларына дцзэцн щцгуги гиймят верилмямиш, мящкямянин эялдийи нятиъя ишин щалларына уйьун олмамышдыр.

Апеллйасийа шикайятиндя эюстярилир ки, ишя бахыларкян иддиа тялябляриндян кянара чыхылмышдыр.Биринъи инстансийа мящкямяси иддиа тялябиндян кянара чыхаркян эялдийи нятиъяни ясасландырмамыш, гятнамядя иддиа тялябиндян кянара чыхмасына ясас олмуш гануну вя мцстясналыьын нядян ибарят олмасыны эюстярмямиш, нятиъядя ганунвериъилийя зидд олараг иддиа тялябиндян кянара чыхмагла гятнамя гябул едилмишдир.

Мящкямя коллеэийасы тяряфиндян апеллйасийа шикайятинин дялилляри арашдырылараг мцяййян едилмишдир ки, биринъи инстасийа мящкямяси тяряфиндян ишя бахылакян иддиа тялябялриндян кянара чыхылмыш, олмайан тяляб барядя гятнамя гябул едилмишдир.Бу бахымдан биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян МПМ-нин 218.3-ъц маддясинин тялябляри позулмушдур.

Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 217.1-ъи маддясиня эюря мящкямянин гятнамяси гануни вя ясаслы олмалыдыр.Щямин Мяъяллянин 217.3-ъц маддясиня ясасян гятнамя иш цзря мцяййян едилмиш щягиги щаллара вя тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляриня уйьун ясасландырылмалыдыр.

«Мящкямя гятнамяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун 2005-ъи ил 24 нойабр тарихли гярарынын 2.4-ъц бяндиня эюря гятнамя о вахт ясаслы щесаб едилир ки, онда бахылан иш цчцн ящямиййятли олан, ганунун тялябляриня уйьун олараг ишя аид едилян вя мютябяр сцбутларла тясдиг олунан фактлар якс етдирилмиш олсун, мящкямянин иш цзря мцяййян едилян фактлардан иряли эялян гяти нятиъяси онда шярщ едилсин, щабеля гятнамядя эюстярилян щаллар ишин материалларына уйьун олсун. Гятнамянин гануни вя ясаслы олмасынын шяртляриндян бири иддиа тялябинин дцзэцн мцяййян едилмяси вя щямин тялябя бахылмасындан ибарятдир.

Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosesсual Məcəlləsinin 218.1-ci maddəsinə əsasən qətnamə çıxarıldıqda hakim sübutları qiymətləndirir, iş üçün əhəmiyyətli olan nə kimi halların müəyyən ediлdiyini, nə kimi halların müəyyən edilmədiyini, tərəflərin hansı hüquqi münasibətdə olmalarını, həmin iş üzrə hansı qanunun tətbiq edilməli olduğunu və iddianın təmin olunub-olunmadığını müəyyən edir.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinин 14.2-ъи маддясиня ясасян мящкямя йалныз тяряфлярин тягдим етдикляри сцбутлары арашдырмалы вя онлардан истифадя етмялидир.

Щямин Мяъяллянин 77.1-ъи маддясиня ясасян щяр бир тяряф юз тялябляринин вя етиразларынын ясасы кими истинад етдийи щаллары сцбут етмялидир.Ишин материалларындан эюрцнцр ки, иддиачы тяряф юз тялябляринин ясасы кими истинад етдийи щаллары сцбут етмямиш, иддианы тясдиг едян сцбутлары мящкямяйя тягдим етмямишдир.Биринъи инстансийа мящкямяси иш цзря мцяййян едилмиш фактлардан тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляри цзря дцзэцн нятиъяйя эялмямишдир.

Щямин Мяъяллянин 88-ъи маддясиня эюря мяhkяmя sцbutlara obyektiv, qяrяzsiz, hяrtяrяfli vя tam baxdыqdan sonra hяmin sцbutlara tяtbiq edilmяli hцquq normalarыna mцvafiq olaraq qiymяt verir.Heч bir sцbutun mяhkяmя цчцn qabaqcadan mцяyyяn edilmiш qцvvяsi yoxdur.

Щямин Мяъяллянин 217.4-ъц маддясиня ясасян щаким (мящкямя) юз гятнамясини йалныз мящкямя иъласында тядгиг олунмуш сцбутларла ясасландырыр.

Azərbaycan Respublikası Mцлки Pросессуал Mяъяллясиnin 385.1.1-ci maddəsinə əsasən maddi hüquq normalarının və ya prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi мящкямя гятнамясинин апеллйасийа гайдасында ляьв едилмяси цчцн ясасдыр.

Щямин Мяъяллянин 385.1.4-ъц маддясиня ясасян birinci instansiya məhkəməsinin qətnamədə göstərilmiş nəticələrinin işin hallarına uyğun gəlməməsi məhkəmə qətnaməsinin apellyasiya qaydasında ləğv olunması üçün əsasdır.

Щямин Мяъяллянин 386-ъы маддясиня ясасян мaddi hцquq normalarы o halda pozulmuш vя ya dцzgцn tяtbiq olunmamыш hesab edilir ki, birinci instansiya mяhkяmяsi hцququn tяtbiq edilmяsindя sяhv buraxsыn, tяtbiq edilmяli olan qanunu vя ya digяr normativ hцquqi aktы tяtbiq etmяsin, yaxud qanunu sяhv tяfsir etsin.

Məhkəmə kollegiyası ъавабдещ Ширван ЙЭЕШ ММЪ-нин нцмайяндяси Гулийев Елшад Елдар оьлунун izahatını dinləyib apellyasiya şikayətinin dəlillərini iş materialları цзря araşdırıb, işdə olan sübutları tədqiq edərək hesab edir ki, ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайяти тямин едиляряк Ъялилабад район мящкямясинин 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı qətnaməsi ляьв едиляряк иддианын рядд едилмяси барядя йени гятнамя гябул едилмялидир.

Şərh olunanlara əsasən və Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 382, 384.0.2, 392-393-ъц və 405-ci maddələrini rəhbər tutaraq məhkəmə kollegiyası


Q Ə T E T D İ:

Ъавабдещ Ширван Йцксяк Эярэинликли Електрик Шябякяси ММЪ-нин директору А.А.Исмайылов tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti təmin edilsin.

İş üzrə Ъялилабад район мящкямясинин 18 ийул 2011-cи il tarixli 2(073)-316/2011 saylı гятнамяси ляьв едилсин.

Иш цзря йени гятнамя гябул едилсин.

İddiaçı Бахшялийев Машалла Сярдархан oğluнун ъавабдещляр Ширван ЙЭЕШ ММЪ-ня, Ъялилабад Пайлайыъы Електрик Шябякясиня гаршы ганунсуз олараг алынмыш вясаитин гайтарылмасы, ящали разылашма протоколунун етибарсыз щесаб едилмяси тялябиня даир иддиасы рядд едилсин.

Qətnamədən işdə iştirak edən şəxslərə rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 ay müddətində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasına kassasiya şikayəti verilə bilər, qətnamədən şikayət verilmədikdə qəbul edildiyi gündən 2 ay keçdikdən sonra qanuni qüvvəyə minir.


Sədrlik edən:İmza var.

Hakimlər:İmzalar var.

Яsli ilə düzdür.Hakim: Zeynal Zeynalov


Sədrlik edən: Zeynal Zeynalov


Hakimlər: Салещ Сцлейманов


Етибар Ъамалов


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Гулийев Фариз Яли oğlunun Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152 1-ъи maddəси ilə təqsirləndirilməsinə dair materiala...
Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi adindan

Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Ширван Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 09 август 2012-ъи ил тарихли гярарындан ъавабдещ Мустафайев Азад Исраил оьлу вя онун вякили...
Azərbaycan Respublikası adından iconAzərbaycan Respublikası adından Сурят
Зярдаб район məhkəməsinin 01 декабр 2011-cи IL tarixli 2(036)-327/2011 №-ли qətnaməsindən iddiaçı Mikayılova Mulxisə Bağı qızı вя...
Azərbaycan Respublikası adından iconAzərbaycan Respublikası adından
Ъамалов Етибар Яли оьлу və Сцлейманов Салещ Оъагверди oğlundan ibаrət tərkibdə, məhkəmə iclаs kаtibi Мяммядзадя Айаз Ейваз оğlunun,...
Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi adindan
Мямийев Мятляб Айаз oğlunun, cavabdehляр Мямийева Сянуфяр Ямянулла гызынын, Мямийев Вцгар Сярдар oğlunun, Мямийева Пярваня Сярдар...
Azərbaycan Respublikası adından iconAzərbaycan Respublikası Adından
Гулийев Пярвин Фяхряддин oğlunun katibliyi, iddiaçı «Azərйолсервис» асъ-нин 2 сайлы ймх ммъ-нин nümayəndəлярi Шыхялийев Фцзули Эцлоьлан...
Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Azərbaycan Respublikası adından iconAZƏrbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ

Azərbaycan Respublikası adından iconAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Хайман Д. М. Современная микроэкономика: анализ и применение в двух томах. М., Финансы и статистика, 1992
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница